Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026

Resultaat

Status

Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Remery

Toelichting

Met het Strategisch Programma Verkeersveiligheid (SPV) geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan gemeenten de mogelijkheid om cofinanciering te krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. De gemeente Steenbergen heeft zich met succes ingezet om in de eerste en tweede tranche cofinanciering te krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen die in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) zijn opgenomen.

Voor de inschrijvingen van de 3e tranche in 2024 vraagt het ministerie om een risico gestuurde uitvoeringsagenda van de verkeersveiligheidsmaatregelen. Het ministerie wil aan de hand van verkeersveiligheidsdata een beter beeld scheppen welk verkeersveiligheidsrisico met een maatregel wordt aangepakt.

Stand van zaken

Om tot een risico gestuurde verkeersveiligheidsagenda te komen, is het bureau Royal Haskoning DHV (RHDHV) ingehuurd om een risicoanalyse te maken. Uit deze analyse komen locaties tevoorschijn met de hoogste verkeersveiligheidsrisico’s in de gemeente Steenbergen. RHDHV doet daarbij meteen suggesties om de locaties met de hoogste risico’s aan te pakken. De maatregelen die door RHDHV worden aangedragen komen met een indicatieve kostenraming.

Tussenrapportage 2023

Na juni 2023 wordt het rapport van RHDHV opgeleverd met daarin de hoogste verkeersveiligheidsrisico’s in de gemeente Steenbergen met een indicatieve kostenraming per locatie. Deze ruwe data zal in de daaropvolgende periode worden vertaald naar een verkeersveiligheidsagenda. Deze zal in 2024 gereed komen en als basis dienen om cofinanciering aan te vragen voor de 3e tranche SPV maatregelen.