Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen

Resultaat

Status

Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

Toelichting

We staan voor een aantal grote uitdagingen die vragen om een integrale en gezamenlijke aanpak. De energietransitie, de woonopgave, de veranderingen in de zorg en de klimaatverandering enzovoort. Stadlander heeft besloten om 300 verouderde huurwoningen in het centrum van Steenbergen te verduurzamen. TanteLouise wilde aanvankelijk een nieuw verpleeghuis bouwen, maar moet daar vanwege nieuw Rijksbeleid van afzien. TanteLouise is als grote zorgpartij een belangrijke partner om de juiste zorg te blijven verlenen. De gemeente sluit niet alleen aan, maar neemt ook het voortouw in dit herontwikkelproces om gebruik te maken van deze investeringen om het centrumgebied van Steenbergen toekomstbestendig te maken voor de komende decennia. Denk daarbij naast wonen en zorg aan de inrichting van de openbare ruimte, infrastructuur, mobiliteit, economie en voorzieningen en vooral en allesomvattend: de leefbaarheid in het centrum. De naam Vitale Vesting is gekozen om de relatie met de geschiedenis van deze vestingstad te benadrukken en uit te lichten.

Stand van zaken

Het communicatieplan (communicatieframe Het goede verhaal) is in kwartaal 2 2023 vastgesteld door de stuurgroep Vitale Vesting. De Beeldkwaliteitsvisie kan in kwartaal 3 of 4 2023 worden vastgesteld en wordt daarna opgenomen in het Handboek Vitale Vesting. Voor de visie op wonen en zorg, die in kwartaal 4 2023 wordt vastgesteld, geldt dezelfde werkwijze (opnemen in Handboek VV).

Bij het opstellen van het Handboek zullen meerdere partners en de inwoners uitgenodigd worden tot participatie. Als dit zover gereed is wordt het Handboek kwartaal 1 2024 voor vaststelling aan de raad aangeboden. Dan kan ook het convenant met Stadlander en TanteLouise afgerond en ondertekend worden.

In kwartaal 3 2023 wordt de fasering van de verduurzamingsprojecten (sloop/renovatie) van Stadlander bekend gemaakt. Dit geeft duidelijkheid over het tijdpad en de keuze voor sloop/renovatie. Dit is belangrijk voor de huurders en de eigenaren van particuliere woningen in deze gebieden. Als eerste concrete fysieke ontwikkeling stond voor 2023 de start van de herontwikkeling Gummarusvelden als eerste deelgebied van Stadlander in de Vitale Vesting op de rol. Dit is in 2018 al aan de bewoners gemeld. In juni 2023 is die start gemaakt en was er een goedbezochte omgevingsdialoog over het schetsontwerp “Gummarushofjes”.

Tussenrapportage 2023

De vaststelling van het Handboek Vitale Vesting en het sluiten van het convenant kan pas in kwartaal 1 2024 plaatsvinden terwijl dit kwartaal 4 2023 was gepland. Dit komt omdat de diverse deelonderzoeken op belangrijke thema’s (verkeer-openbare ruimte-klimaatadaptatie-energietransitie) niet eerder gereed zijn. De samenhang en beoogde integraliteit zou inboeten als het Handboek toch (maar dan incompleet) zou worden vastgesteld. Kwaliteit gaat voor dit langlopend herontwikkelproces boven tijd. De partnerpartijen willen inhoudelijke onderwerpen/thema’s in het convenant laten opnemen. Dit kan, maar pas na participatie met andere belanghebbenden en inwoners én na vaststelling door de raad. Deelproject Gummarushofjes wordt op basis van de huidige inzichten en met de focus op toekomstbestendig wonen en leven ontworpen en ingericht.