Leeswijzer

De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2023 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2023 uitkomen?

Na de leeswijzer geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2023.

Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat de te verwachten ontwikkelingen zijn en hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met informatie. Deze tabel bevat het de betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of de activiteit op schema ligt.

AFGEROND

of

VOLGENS PLANNING

IN ONTWIKKELING

NIET GEHAALD

Daarbij betekent een groene smiley dat het is afgerond of volgens planning loopt. Een gele smiley betekent dat de activiteiten zijn gestart, maar vertraagd zijn door bijvoorbeeld het stellen van andere priorteiten of uitstel van wet en regelgeving. Een rode smiley betekent dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed en volledig te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven.

Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten?”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. Er is voor gekozen om alle mutaties boven € 5.000,- te rapporteren, behalve de kapitaallasten die bij de investeringen in deze Tussenrapportage worden benoemd. In de financiële verordening heeft het college namelijk met de raad afgesproken dat wanneer een investeringskrediet dreigt te worden overschreden, het college dit bij de behandeling van de Tussenrapportage aan de raad vermeldt. In deze Tussenrapportage zijn de lopende investeringen van 2023 beoordeeld. Door ontwikkelingen schuiven investeringen (kredieten) qua planning op in de tijd. Dit heeft ook gevolgen voor de begrote kapitaallasten. De afschrijving en daarmee samenhangende kosten beginnen in de meeste gevallen pas wanneer de investering is afgerond. Dit zorgt voor een tussentijdse besparing op de post kapitaallasten. Wanneer sprake is van een kostendekkende exploitatie / gesloten systeem, zoals bij riolering en afval, valt geen voordeel te behalen op de kapitaallasten. De besparing is als totaalbedrag in programma 5 meegenomen. Indien later de besparing op de kapitaallasten administratief wordt verwerkt in de begrote cijfers naar aanleiding van deze Tussenrapportage, zal dit leiden tot een aanpassing van de begrote kapitaallasten op het afzonderlijk taakveld waaraan investeringen zijn gekoppeld.

Bij het opstellen van de financiële informatie is gebruik gemaakt van een drietal tabellen per programma.

  • De tabel “wat mag het kosten?” geeft een (korte) saamenvatting van alle mutaties in het programma. Dat doen we op taakveldniveau.
  • De tabel "investeringen" geeft inzicht in de lopende investeringen. In kolom “invest. krediet” staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2023. In de kolom "uitgaven" staan de gedane uitgaven waarna de kolom "restant krediet" het huidige bedrag presenteert. In de twee kolommen daarnaast - “herzien?” en “nieuw bedrag” - wordt een investeringsbedrag mogelijk geactualiseerd indien daarvan melding is gemaakt in een eerder P&C-document of op verzoek van de budgethouder. In de kolom genaamd “Na 2023” wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2023. Hierna volgt een kolom “besparing 2023” en daar wordt het bedrag van de besparing op de begrote kapitaallasten gepresenteerd. Tenslotte volgt in de laatste kolom “toelichting” nog een nadere aanvulling op de status van de investering.
  • De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de wijzigingen op productniveau. De kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de begroting leidt dit ook tot een wijziging in de reserve. Dergelijke veranderingen zijn budgetneutraal, hebben geen invloed op het resultaat, maar uit oogpunt van transparantie hebben we deze wel opgenomen. In de tabel “toelichting op de budgetmutaties” kunt u zien dat de wijzigingen in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen. Per verandering s ook aangegeven of het betrekking heeft op een eerder gesignaleerde ontwikkeling of dat het een nieuwe ontwikkeling betreft. In het geval van een gesignaleerde ontwikkeling wordt er ook een referentie gemaakt naar het betreffende document inclusief eventueel paginanummer.

De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de prognose nog kan afwijken. Bij de financiële samenvatting is een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken.