Financiële Toelichting

Saldo begroting

2020

TOTAAL

Saldo Begroting 2020

389.583

Begrotingswijziging voorbereiding ontwikkeling milieustraat

-60.000

begrotingswijziging glijbaan Aquadintel

-1.450

-61.450

-61.450

Post onvoorzien (vast bedrag)

50.000

50.000

50.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2019

378.133

Mutaties Tussenrapportage 2020:

Mutatie

Mutatie

Incidenteel

Structureel

Programma 1: Mens en Samenleving

-389.756

-934.342

Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed

-25.000

-

Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid

-87.839

-10.701

Programma 4: Economie, toerisme en recreatie *

739.147

-

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

98.728

370.842

335.280

-574.201

* inclusief meeropbrengst Agrofoodcluster (€ 770.647), welke geoormerkt is.

-238.922

Saldo begroting 2020 na Tussenrapportage 2020

139.211

+ = voordeel / - = nadeel

Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord.

Post onvoorziene uitgaven

Voorbereiding ontwikkeling milieustraat (€ 60.000) en glijbaan Aquadintel (€ 1.450) zijn middels een eerder genomen raadsbesluit al verwerkt in de begroting 2020 via de post onvoorziene uitgaven.

Saldo post onvoorzien (begroting na tussenrapportage 2020)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de tussenrapportage € 139.211 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2020 zijn.

Actualisatie reserves en voorzieningen

Voorzieningen onderhoud Civiele Kunstwerken en Openbare Verlichting

Onze accountant, Baker Tilly heeft in het accountantsverslag bij de jaarrekening 2019 een bevinding opgenomen over de voorzieningen onderhoud Civiele Kunstwerken en onderhoud Openbare Verlichting:

  • De vervangingsinvesteringen (c.q. de jaarlijkse afschrijvingslasten die hiermee verbandhouden) van de voorziening Civiele Kunstwerken opgenomen zijn in de dotatie en de onttrekking. Dit is op basis van de Notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV niet toegestaan.
  • De jaarlijkse exploitatiekosten (Civiele Kunstwerken) en de energiekosten (Openbare Verlichting) opgenomen zijn in de dotatie en de onttrekking van de voorziening. Dit is eveneens niet toegestaan conform de hiervoor vermelde notitie.
  • In de regelgeving van de commissie BBV ontbreekt het aan een eenduidige richtlijn inzake het al dan niet opnemen van de vervangingsinvesteringen bij Openbare Verlichting, derhalve is dit onderdeel akkoord bevonden. Dit oordeel kan in toekomst wijzigen in geval de commissie BBV meer duiding geeft op dit onderwerp.

Geadviseerd wordt om de dotaties en onttrekkingen van de voorzieningen te corrigeren zoals de accountant heeft aanbevolen. In de voorziening onderhoud Civiele Kunstwerken resteert hierdoor eind 2026 een bedrag van € 551.943, waarvan voorgesteld wordt om hiervoor een dekkingsreserve te vormen voor het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten. Zo blijft het geld waar het functioneel thuishoort. Om te anticiperen op toekomstig beleid vanuit de commissie BBV is ervoor gekozen om ook de jaarlijkse afschrijvingslasten uit de voorziening onderhoud Openbare Verlichting te halen. Het totaaleffect voor de begroting 2020 bedraagt €16.699 positief. De meerjarige correcties worden in de begroting 2021-2024 verwerkt. Tenslotte wordt geadviseerd om de aangepaste dekkingsplannen, zie bijlage 2, door de raad vast te laten stellen.

Bomenfonds

De ontvangsten ten behoeve van de bomenfonds werden voorheen gestort in de reserve ruimtelijke ontwikkeling (voormalig natuurfonds en bovenplanse verevening). Deze reserve is bij de perspectiefnota 2020 opgeheven. Dit was ten onrechte omdat er financiële verplichtingen ten grondslag lagen aan derden (ontwikkelaars). Wij stellen voor om het bedrag van € 40.600 weer als bestemmingsreserve op te voeren en deze te onttrekken uit de exploitatiebaten die we in 2020 ontvangen hebben.

Ontwikkelingen

Op weg naar het eind van het jaar kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen waardoor het werkelijke jaarrekening saldo alsnog kan gaan afwijken van deze prognose.

Algemene uitkering

Één van deze ontwikkelingen is de recent verschenen septembercirulaire 2020. Deze septembercirulaire hebben wij nog niet doorgerekend en is dan ook niet betrokken in deze tussenrapportage. Met een raadsmededeling wordt u hierover nader geïnformeerd.

Daarnaast ontvangen we eind van het jaar nog een decembercirculaire.

Corona

De aanvullende kosten vanwege de coronacrisis kunnen niet zomaar worden opgevangen binnen de gemeentebegroting. De aanpak en gevolgen van de crisis zijn een landelijk zorgpunt. Dit is een crisis die de gemeentelijke begroting te boven gaan. Zowel in sociaal-maatschappelijke zin, als in financiële zin. Daarmee is het ook logisch dat waar deze crisis extra kosten met zich mee brengt, deze kosten zoveel als mogelijk voor rekening van het Rijk komen. De mogelijkheden voor het genereren van eigen middelen zijn voor een gemeente erg beperkt. Voor een fors deel van de inkomsten zijn we afhankelijk van het Rijk.

Door de gevolgen van de coronacrisis heeft de gemeente Steenbergen een steunfonds in werking gezet van € 1.000.000,-. Het doel van het steunfonds is:

  1. Steun te bieden waar als gevolg van de coronacrisis niet in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien;
  2. Steun te bieden waar het voortbestaan als gevolg van de coronacrisis in het geding is;
  3. Steun te bieden waar de vitaliteit en leefbaarheid van de Steenbergse samenleving als gevolg van de coronacrisis onder grote druk komt te staan;
  4. Steun te bieden om de gevolgen voor de Steenbergse samenleving ook op de middellange en lange termijn zoveel als mogelijk te beperken.

In bijlage 3 van deze tussenrapportage 2020 worden de uitgaven door deze coronamaatregelen (peildatum 15 september 2020) in beeld gebracht. Na 1 oktober zal aansluiting worden gezocht bij de reguliere P&C cyclus.