Financiële Toelichting

Saldo begroting

2023

TOTAAL

Saldo Begroting 2023

129.000

Raadsbesluit 15-12-2022: Actualisatie woonwagenbeleid en scenariokeuze

-90.759

Raadsbesluit 29-6-2023: Begrotingswijziging Verbonden Partijen 2023 (RD2300098)

-269.554

Post onvoorzien (vast bedrag)

50.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2023

-181.313

Mutaties Tussenrapportage 2023:

Mutatie

Mutatie

Incidenteel

Structureel

Programma 1: Mens en Samenleving

604.054

-316.991

Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed

-

-

Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid

-308.975

-207.044

Programma 4: Economie, toerisme en recreatie

-453.989

-

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

1.356.015

-423.246

1.197.105

-947.281

249.824

Saldo begroting 2023 na Tussenrapportage 2023

68.511

+ = voordeel / - = nadeel

Saldo begroting na tussenrapportage 2023

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo begroting na de tussenrapportage € 68.511 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2023 zijn. Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord.

De structurele doorverwerking van de mutaties zijn € 947.281 nadelig. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze structurele mutaties zijn onderverdeeld:

Onderverdeling structurele mutaties

Structurele doorverwerking jaarrekening 2022

Peuterspeelzalen / onderwijsachterstandenbeleid

60.547

Loketvoorziening Jeugd

-49.775

Uitvoeringskosten jeugdzorg

-45.600

Maaibestek

-81.000

Rollend materieel algemeen

-1.659

Uitvoering wet woz

-86.705

Totaal

-204.192

Perspectiefnota 2024

Veilig Thuis

-32.650

Jeugdzorgplus

-50.000

Leerlingenvervoer

-15.000

Kadernota spelen en bewegen

-25.000

Openbare orde en veiligheid

-20.500

Jeugdzorgplus

-15.714

Jeugdgezondheidszorg

-37.345

CAO Gemeente

-1.257.307

Stelpost

1.000.000

Totaal

-453.516

Nieuw

Jeugdhulp behandeling

-105.454

Onkruidbestrijding

-42.133

Openbaar groen

-62.000

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

-10.975

Gecertificeerde Instellingen

-26.000

Tennispark Steenbergen

-1.411

Representatie

-17.000

Rollend materieel

-24.600

Totaal

-289.573

Risico's en kansen
Het sociaal domein heeft een hoog risicoprofiel wat voor het grootste deel komt door het open eindkarakter van de regelingen. Wie recht heeft op voorzieningen zoals hulpmiddelen (om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven), moet deze ook krijgen.

Binnen programma 1 is een budgetmutatie van - € 514.623 opgenomen wegens de stijging in cliëntaantallen voor WMO Huishoudelijke Ondersteuning. Deze wordt voor een deel opgevangen door een geprognotiseerd voordeel van € 133.000 vanuit woningaanpassingen en hulpmiddelen. Het genoemde bedrag is een inschatting die gemaakt is door middel van een prognosemodel met als peildatum 1 juni 2023. Met betrekking tot jeugd zijn er een aantal mutaties opgenomen in programma 1. Deze richten zich vooral op het prijscomponent van de verschillende regelingen. Het aantal jeugdigen in zorg lijkt voor nu binnen de budgetten van 2023 te passen. Dit is alleen geen garantie aangezien de gemeente weinig invloed heeft op de aantal plaatsingen en/of termijn van plaatsing binnen verschillende regelingen, omdat de rechtbank die regelingen uitspreekt. Door in te zetten op het Ernaartoe team richten we ons steeds meer op de ouders/verzorgers en verwachten we hier op termijn goede resultaten mee te behalen. Ondanks de intensieve monitoring en het vergroten van het voorspellend vermogen middels het prognose model, blijft het toch onzeker hoe we eind 2023 uitkomen.

Daar waar we risico's zien binnen programma 1, zien we ook kansen binnen andere programma's. Voor de investeringen van 2023 zijn de mogelijke besparingen op de kapitaallasten meegenomen. De investeringen van voorafgaande jaren worden meegenomen in het 213a onderzoek. Mogelijk geeft dit een nog hogere besparing op de kapitaallasten, die verwerkt zullen worden in de jaarrekening 2023. Daarnaast lopen er een aantal (grote) projecten die mogelijk een voordeel kunnen opleveren met betrekking tot bouwleges.

Algemene uitkering

Decembercirculaire 2022

Ten opzichte van de septembercirculaire 2022 valt de decembercirculaire 2022 voor het jaar 2023 nadeliger uit.

De volgende mutaties zijn het gevolg:

Mutatie decembercirculaire 2022 ten opzichte van de septembercirculaire 2022

Totaal decembercirculaire 2022 volgens de algemene uitkering

45.183.490

Totaal septembercirculaire 2022 volgens de algemene uitkering

-45.427.552

Totaal verwerking decembercirculaire (bruto)

-244.062

Waarvan op te nemen als besteding (oormerken):

Taakmutatie: Wet Goed Verhuurderschap (geoormerkt)

-21.000

Totaal verwerking decembercirculaire (netto)

-265.062

specificatie verwerking decembercirculaire 2022

Uitkeringsfactor 2023; uitkeren verdeelreserve

37.000

Correctie raming WOZ-waarden *1

-294.000

Taakmutatie: Wet Goed Verhuurderschap *2

21.000

Taakmutatie: Wet Goed Verhuurderschap (geoormerkt) *2

-21.000

Wet kwaliteitsborging bouw *3

-8.000

Totaal verwerking decembercirculaire

-265.000

*1 Het ministerie van BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor 8 punten te hoog was vastgesteld. In de decembercirculaire wordt dit nu gecorrigeerd.

*2 Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap, dat in 2023 in werking zal treden. Voor de structurele kosten wordt een bedrag van € 12,4 miljoen met ingang van 2023 toegevoegd. Voor de gemeente Steenbergen is dat een bedrag rond de € 21.000 structureel.

*3 Gemeenten ontvingen in 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding voor de inwerktreding van de Wet Kwaliteitsborg voor het bouwen (Wtb), dit wordt nu gecorrigeerd met € 8.000.

Meicirculaire 2023

Recent is de meicirulaire 2023 verschenen. Deze meicirulaire is doorgerekend en betrokken in deze Tussenrapportage.

Uitkering gemeentefonds meicirculaire; jaar 2023

Totaal meicirculaire 2023 volgens de algemene uitkering

46.507.589

Totaal decembercirculaire 2022 volgens de algemene uitkering

-45.183.490

Totaal verwerking meircirculaire (bruto)

1.324.099

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (SPUK)

108.527

Waarvan op te nemen als besteding (oormerken):

Suppletie-uitkering Bommenregeling * 1

-163.275

Bijdrage WSW groep *2

-208.129

Totaal verwerking meircirculaire (netto)

1.061.222

*1 Dit betreft de suppletie-uitkering bommenregeling; Waterschap Brabantse Delta heeft voorbereidingen getroffen voor het baggeren van wateren in de gemeente Steenebrgen. Onderdeel van deze voorbereidingen betreft onderzoek naar zogenoemde Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) en onderzoek naar zogenoemde Niet gesprongen explosieven (NGE). Voor de kosten die hiermee gemoeid zijn, is een vergoeding ontvangen vanuit de Rijksoverheid via de algemene uitkering.

*2 De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023 (landelijk; € 114,97 miljoen in 2023). De onderverdeling van de loon- en prijsbijstelling vindt plaats naar de twee onderdelen binnende integratie-uitkering; Wsw en beschut werk.