Ontwikkelingen

Algemene uitkering

Één van deze ontwikkelingen is de recent verschenen meicirulaire 2021. Deze meicirulaire hebben wij doorgerekend en is dan ook betrokken in deze tussenrapportage. Met een raadsmededeling bent u hierover geïnformeerd. Daarnaast ontvangen we dit jaar nog de septembercirculaire en de decembercirculaire.

Herijking verdeling gemeentefonds

Op 7 december 2020 hebben de fondsbeheerders de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het vervolgproces van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.

Het ministerie van BZK heeft op 2 februari 2021 de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd om advies te geven over het voorstel van de fondsbeheerders voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023. Met het indienen van deze adviesaanvraag zijn ook de voorlopige uitkomsten van de verdeling voor individuele gemeenten bekend gemaakt.

Na weging van het advies van de ROB zullen de fondsbeheerders ook de VNG consulteren. Het besluit tot invoering van de nieuwe verdeling zal door het huidige demissionaire kabinet, net als andere besluiten met betrekking tot de inrichting van de financiële verhouding, aan het nieuwe kabinet worden gelaten. Reden hiervoor is onder meer de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid van financiering van de jeugdzorg.