Onderwijshuisvesting

Resultaat

Status

Opstellen Integraal Huisvestingsplan

Scenarioverkenning Dinteloord

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Prent

Toelichting

In de gemeente Steenbergen zijn er negen basisscholen en één middelbare school. De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de gemeente Steenbergen. Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Na besluitvorming is duidelijk welke meerjarige investeringen nodig zijn voor de huisvesting van het primair onderwijs. Die bedragen worden meegenomen in de begroting 2024. Parallel hieraan werken we aan een scenario voor onderwijshuisvesting in Dinteloord naar aanleiding van een tweetal nieuwbouw aanvragen.

Stand van zaken

Naar verwachting wordt het IHP in kwartaal 4 2023 afgerond en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van bouwjaar en technische staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Voor de komende 5 jaar betreft dat 4 scholen.

Tevens wordt er samen met de schoolbesturen aan een onderlegger gewerkt in de vorm van een kindvisie 0-18 jaar. In kwartaal 3 en 4 2023 wordt in meerdere sessies naar een gedragen IHP toegewerkt dat het karakter heeft van een IHP met een Kindvoorzieningenplan (incl. opvang, zorg, samenwerking regulier en speciaal, sport, cultuur).

Tussenrapportage 2023

Naar verwachting wordt het IHP in Q4 2023 afgerond en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van bouwjaar en technische staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Voor de komende 5 jaar betreft dat 4 scholen.

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij ronden het integraal huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting verder af, zodat wij een investeringsagenda voor de komende jaren hebben.

De afstemming met schoolbesturen heeft enige vertraging opgelopen. Het streven naar oplevering van het IHP in kwartaal 4 2023 blijft gehandhaafd, maar is onzeker geworden door vertrek van medewerkers.

In ontwikkeling