College Actie Programma

Inleiding

Het College Actie Programma (CAP) is de uitwerking van het raadsakkoord ‘Van ambitie naar actie’ 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door negen collegeprioriteiten te benoemen, te weten:

 1. Participatie(beleids)kader
 2. Toegankelijk sociaal domein
 3. Actieplan Wonen
 4. Ontwikkelplannen
 5. Duurzaamheid
 6. Gebiedsontwikkeling en Verkeer
 7. Maatschappelijk Vastgoed
 8. Economische Kracht en
 9. Organisatieontwikkeling

Daarnaast heeft het college aanvullend nog tien projecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt als het gaat om het verdelen van schaarse middelen (geld en capaciteit). Dit zijn:

 1. Onderwijshuisvesting
 2. Ontwikkeling Vossenburcht
 3. Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen
 4. Woonwagens
 5. Omgevingsvisie 2024
 6. Uitvoeringsprogramma GVVP
 7. Project Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026
 8. Fort Henricus
 9. Linie van de Eendracht
 10. Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer

Over de voortgang op deze 19 collegeprioriteiten zal uw raad vier keer per jaar geïnformeerd worden. Dit wordt gekoppeld aan de planning en control cyclus. Rapportages vinden plaats bij de perspectiefnota, de tussenrapportage, de begroting en de jaarrekening. Hieronder vindt u de eerste rapportage uit deze cyclus. Peildatum voor deze rapportage is 1 augustus 2023.

Per prioriteit wordt met een smiley aangegeven of de prioriteit nog volgens afgesproken kaders verloopt. Indien deze oranje of rood is zal een toelichting worden opgenomen over de oorzaak.

Naast een korte toelichting op de prioriteit wordt u inzicht gegeven over de stand van zaken en wat de prioriteit betekent voor de tussenrapportage 2023.