Uitvoeringsprogramma GVVP

Resultaat

Status

Uitvoeringsprogramma GVVP; actueel overzicht onderzoeks- en infraprojecten

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Remery

Toelichting

Bij het opstellen van het GVVP zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald naar 63 projecten. Deze projecten zijn in het MUP gefaseerd uiteengezet in de tijd. Het gaat daarbij om verkeersveiligheidsprojecten, verkeersveiligheidscampagnes, openbaar vervoer voorzieningen en mobiliteitsstudies.

Stand van zaken

Conform amendement A1 GVVP wordt een geactualiseerd uitvoeringsprogramma van het GVVP met de planning en control documenten meegestuurd en een rapportage van verkeersmeldingen toegevoegd aan de perspectiefnota. Hiermee wordt de voortgang van het uitvoeringsprogramma van het GVVP vier keer per jaar gerapporteerd.

In de eerst twee kwartalen van 2023 tot juni is verder invulling gegeven aan veertien doorlopende projecten uit het GVVP en zijn acht nieuwe projecten opgestart. Door verschillende projecten gecombineerd aan te pakken worden in het komende halfjaar nog eens vijf projecten opgestart.

Het gaat hierbij om de volgende projecten:

 • Adviesraad Verkeer
 • Rapportage verkeersveiligheidsmeldingen in de perspectiefnota
 • Geactualiseerd uitvoeringsprogramma in de planning & control producten
 • Drempelschouw
 • Opstellen campagne veilige, gezonde en duurzame mobiliteit
 • Uitvoeringsbudget gedragscampagnes
 • Optimaliseren van de snelheidinformatiedisplays
 • (Inrichting)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruiter), Koeveringsedijk en Boompjesdijk
 • Onderzoek verkeersveilige schoolomgeving
 • Aanpassen inrichting Heense Molen
 • Studie omleiding (landbouwverkeer) Kruisland
 • Jongleren in het verkeer uitvoeren
 • Realisatie mobiliteitshub Dinteloord – rotonde
 • Aanpakken lokale fietsknelpunten
 • Bekijken en optimaliseren omleidingsroutes bij evenementen
 • Evaluatie gebruik Markt in relatie tot pilot terrasuitbreiding
 • Onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenbergen
 • Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen (blauwe zone, routering en vindbaarheid, laden/lossen, oplaadinfra)
 • Herinrichting Fabrieksdijk, Lindenburghlaan, Westdam, de naastgelegen parkeerterreinen en de looproute door de Kromme Elleboog
 • Invoeren eenrichtingsverkeer Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein Dinteloord
 • Haalbaarheidsstudie omleiding (landbouwverkeer) Steenbergen
 • Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord
 • Variantenstudie randweg Steenbergen met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Aanpassingen weginrichting traverse Steenbergen (o.a. Burg. Van Loonstraat)
 • Haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord
 • Opstellen prognosekaart en laadpaalkaart e-laadpunten
 • Meetprogramma opstellen en op basis daarvan inkopen (apparatuur of dienst)

Tussenrapportage 2023

In bijlage uitvoeringsprogramma GVVP is een overzicht opgenomen van de GVVP projecten voor 2023. Conform het amendement A1 GVVP staan de werkelijke uitgeven per jaarschijf vermeld.