Financiële Toelichting

Saldo begroting

2019

TOTAAL

Saldo Begroting 2019

184.359

Post onvoorzien (vast bedrag)

50.000

* evenementenvergunning:

-41.000

(t.b.v. onderzoek en ontwikkeling vooringevulde e-formuleren)

9.000

9.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2019

193.359

Mutaties Tussenrapportage 2019:

Mutatie

Mutatie

Incidenteel

Structureel

Programma 1: Mens en Samenleving

298.971

145.646

Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed

-48.413

-

Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid

-193.305

-329.945

Programma 4: Economie, toerisme en recreatie

1.642.041

-25.000

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

-322.463

377.057

1.376.831

167.758

1.544.588

Saldo begroting 2019 na Tussenrapportage 2019

1.737.947

+ = voordeel / - = nadeel

Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord.

Post onvoorziene uitgaven

In onze gemeente worden jaarlijks zo’n 60 vergunningsplichtige evenementen georganiseerd. Hiervan zijn 40 evenementen jaarlijks terugkerend. De overige evenementen zijn eenmalig. De meeste evenementen worden georganiseerd door verenigingen of stichtingen. Om het de organisatoren van de jaarlijks terugkerende evenementen makkelijker te maken, is gevraagd om een digitaal, vooringevulde aanvraagformulier te ontwikkelen. Dit is ook opgenomen in de nadere regels evenementen. Ten behoeve voor de ontwikkeling van vooringevulde e-formuleren evenementen (€ 20.000) en voor het onderzoek naar evenementen vergunningen (€ 21.000) wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit de post onvoorzien van € 50.000.

Saldo post onvoorzien (begroting na tussenrapportage 2019)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de tussenrapportage € 1.737.947 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2019 zijn.

Actualisatie reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Transitie Organisatie

De organisatieontwikkeling is destijds gestart met het verkrijgen van inzicht op diverse vlakken. Op basis van het verkregen inzicht zijn de opgaven voor de doorontwikkeling van de organisatie nu scherper in beeld. Het gaat niet alleen om capaciteit, maar ook om optimaliseren van processen, manier van werken, rolinvulling, taakopvatting en verantwoordelijkheden. Berenschot constateert in de ‘second opnion’ dat dit een investering vraagt in tijd en geld.

Om de huidige en wenselijke situatie te kunnen overbruggen zijn incidentele middelen nodig in de vorm van een bestemmingsreserve Transitie Organisatie van € 2.261.250 voor de periode tot en met het jaar 2023. De reserve is onder meer bedoeld voor het strategisch personeelsbeleid, een vitaliteitsregeling optimaliseren of digitaliseren van processen en het oplossen van knelpunten. Het vormen van een bestemmingsreserve Transitie Organisatie sluit aan bij het advies van Berenschot om een ontwikkelbudget beschikbaar te stellen.

De reserve Transitie Organisatie wordt gevormd door een overheveling uit de Algemene Reserve. Een overzicht en toelichting van de eenmalige posten is in het navolgende schema opgenomen.

Onderbouwing reserve Transitie Organisatie

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal

Frictiekosten a.g.v. strategisch P-beleid

148.250

136.500

232.000

63.000

101.000

680.750

Incidentele knelpunten organisatie

256.000

95.500

-

-

-

351.500

Vitaliteitsregeling

-

100.000

100.000

90.000

80.000

370.000

Overbrugging transitieperiode

-

172.000

263.500

93.500

-

529.000

Stelpost niet voorziene frictie

-

50.000

50.000

50.000

-

150.000

Projectkosten begeleiding

-

60.000

60.000

60.000

-

180.000

Totaal

404.250

614.000

705.500

356.500

181.000

2.261.250

Wij stellen u voor om de reserve Transitie Organisatie te vormen en het saldo van € 2.261.250 te storten in deze bestemmingsreserve .

Bestemmingsreserve Centrumfonds Steenbergen

In 2011 is besloten voor het winkelgebied in de kern Steenbergen reclamebelasting in te voeren. De netto opbrengst (totale opbrengst minus perceptiekosten) moet worden besteed aan projecten "centrumfonds" van het uitvoeringsprogramma StadHaven. Omdat de uitgaven jaarlijks kunnen fluctueren, wordt dit geëgaliseerd met deze bestemmningsreserve. In 2015 heeft voor de laatste keer een ontrekking plaatsgevonden en vanaf dat moment zijn er geen mutaties meer plaatsgevonden.

In 2017 zijn de reserves en voorzieningen geactualiseerd. Destijds is de bestemmingsreserve Centrumfonds Steenbergen ten onrechte teruggevloeid naar algemene reserve. Op de bestemmingsreserve rusten echter nog wel verplichtingen.

Wij stellen u voor om het bedrag van € 21.531, stand 2017, weer als bestemmingsreserve op te voeren en deze te onttrekken uit de Algemene Reserve. Daarnaast wordt voorgesteld om € 17.266 ter beschikking te stellen aan RPS ten behoeve van de aanschaf van de benodigde sfeerverlichtingplan Ons Steenbergen, welke een positieve bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in het stadshart van Steenbergen.

Voorziening onderhoud gebouwen en sportaccommodaties

Als gevolg van gewijzigde voorschriften mogen alleen nog stortingen in voorzieningen plaatsvinden als er een vastgesteld beheerplan door de raad is. Voor het onderhoud van de gebouwen en sportaccommodaties zijn er geen vastgestelde beheerplannen en worden dit jaar nog niet aan uw raad ter vaststelling voorgelegd in verband met de opgaaf maatschappelijk vastgoed, die voor 2020 op de planning staat.

Wij stellen u voor om de voorziening onderhoud gebouwen en sportaccommodaties per 31-12-2019 op te heffen en het resterende saldo te storten in een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen c.q. een bestemmingsreserve onderhoud sportaccommodaties. Bij het vaststellen later van de beheerplannen onderhoud gebouwen en sportaccommodaties kan het saldo van de bestemmingsreserve worden overgeheveld naar de nieuw te vormen voorzieningen.

In de begroting 2020-2023 worden de budgetten voor de geplande onderhoudswerkzaamheden opgenomen en op de investeringsstaten 2020-2023 de geplande vervangingsinvesteringen.

Ontwikkelingen

Op weg naar het eind van het jaar kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen waardoor het werkelijke jaarrekening saldo alsnog kan gaan afwijken van deze prognose.

Algemene uitkering

Één van deze ontwikkelingen is de recent verschenen septembercirulaire 2019. Deze septembercirulaire hebben wij nog niet doorgerekend en is dan ook niet betrokken in deze tussenrapportage. Met een raadsmededeling wordt u hierover nader geïnformeerd.

Daarnaast ontvangen we eind van het jaar nog een decembercirculaire.

Damwand in de jachthaven van Steenbergen

De gemeente is betrokken bij een mediation casus inzake verzakkende tuinen aan en een niet volledig vergund steigerplan (watervergunning) in de jachthaven van Steenbergen. Afhankelijk van de nader te bepalen oplossing kan een gemeentelijke bijdrage aan de orde komen.