Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus

Resultaat

Status

Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Prent

Toelichting

In december 2021 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Fort Henricus vastgesteld. Eén onderdeel daarvan betrof de recreatieve ontwikkeling van het fort, door middel van de verkoop van de naastgelegen (oostelijke) loods en bedrijfswoning. Die verkoop is door middel van een onderhandse aanbesteding uitgevoerd.

Stand van zaken

  • Er is een aanbestedingsdocument opgesteld en vastgesteld door het college;
  • De aanbesteding heeft uitgestaan 5 september 2022 tot en met 12 december 2022;
  • Het college heeft op 14 april 2023 een besluit over voorlopige gunning van de opdracht; de raad is daarover geïnformeerd;
  • Na afloop van de bezwarenperiode doorloopt de winnaar een Bibobtoets. Wanneer deze zonder bezwaar wordt afgerond, wordt de koopovereenkomst ondertekend;
  • Daarna is het samen optrekken met winnende partij in de benodigde bestemmingsplanwijziging en monitoring van voortgang;
  • Nadat winnende partij aan de slag gaat op locatie heeft de gemeente de taak om de buitenruimte op te knappen. Daartoe wordt de raad te zijner tijd, conform het daartoe aangenomen amendement, opnieuw een voorstel gedaan.

Tussenrapportage 2023

Het college heeft de opdracht op 14 april 2023 voorlopig gegund. Er heeft op 31 mei 2023 een eerste gesprek in het kader van de Bibobtoets in het kader van de vastgoedtransactie met de voorlopig gegunde partij plaatsgevonden. Deze partij heeft begin juli 2023 voor een aantal voor de Bibobtoets benodigde documenten aan de gemeente aangeleverd. Er moet nog een aantal aanvullende documenten worden aangeleverd. De aanvraag is daarom op dit moment nog niet ontvankelijk en kan nog niet worden behandeld. Wanneer alle benodigde documenten zijn ontvangen kan het eigen onderzoek voor de Bibobtoets in het kader van de vastgoedtransactie starten. Indien nodig wordt aanvullende informatie ingewonnen bij het LBB. Na afronding van de toets neemt het college een besluit over definitieve gunning van de opdracht.

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij werken de aanbesteding van Fort Henricus verder uit.

Het college heeft de opdracht op 14 april 2023 voorlopig gegund. Er heeft op 31 mei 2023 een gesprek met de voorlopig gegunde partij plaatsgevonden in het kader van de Bibob-toets. Na uitkomst van deze toets neemt het college een besluit inzake de definitieve gunning van de opdracht.

Volgens planning