Linie van de Eendracht

Resultaat

Status

Middels projecten invulling geven aan de doelstellingen van het project

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Remery

Toelichting

De Linie van de Eendracht is de voorloper van de West-Brabantse Waterlinie en diende als verdedigingslinie om de scheepvaart tussen Zeeland en Holland te beschermen. De linie ligt op grondgebied van de gemeenten Tholen, Bergen op Zoom en Steenbergen. De vestingwerken van deze linie zijn nagenoeg allemaal verdwenen. Er is onderzocht welke locaties beleefbaar zijn te maken. Dat zijn er 14. Met een Interreg subsidie worden 5 van deze locaties opnieuw beleefbaar gemaakt. Eén van deze locaties ligt in de gemeente Steenbergen (Einde Veerweg in Nieuw-Vossemeer).

Stand van zaken

De Interreg subsidie is aangevraagd en toegekend. Het project is formeel gestart op 15 augustus 2023 en heeft een maximale looptijd van drie jaar. Hogeschool Zeeland is ‘leadpartner’ voor dit project. Zij heeft namens alle Nederlandse deelnemers een aanvullende subsidie bij het ministerie van EZK aangevraagd. Het is onbekend wanneer uitsluitsel over toekenning daarvan volgt.

Tussenrapportage 2023

Er is een gedetailleerde uitwerking van een aantal locaties gemaakt. Eén van de locaties komt voor rekening van de gemeente Steenbergen (‘einde Veerweg’ bij het Schelde-Rijnkanaal in Nieuw-Vossemeer). Om het Interregtraject goed te doorlopen is een ervaren externe partij ingeschakeld die vooral moet toezien op een goede administratieve verantwoording van de subsidie. In de komende maanden wordt de projectorganisatie en -verantwoording ingericht en worden gesprekken met betrokken derde partijen gevoerd.