Normalisatie woonwagencentra Steenbergen

Resultaat

Status

Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

Toelichting

Het project beoogt de drie woonwagenlocaties in de gemeente Steenbergen te normaliseren: blijvend schoon, heel en veilig. Daarbij wil de gemeente afstand doen van het eigendom van de woonwagenstandplaatsen. In het raadsbesluit van december 2022 is vastgelegd dat er op termijn 5 nieuwe woonwagenstandplaatsen moeten worden gerealiseerd (Dinteloord: 2; Nieuw-Vossemeer: 3).

Stand van zaken

 • Het woonwagenbeleid 2019 is in december 2022 geactualiseerd en opgesplitst in een ‘Kader woonwagenbeleid’ en beleidsregels. Dit laatste valt uiteen in: aanpassing ‘verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen’ en opstellen ‘beleidsregels woonwagencentra’.
 • Er is een (BW) besluit genomen over het gebruik van gemeentegrond bij
  woonwagenstandplaatsen.
 • Woonwagenlocatie Steenbergen is heringericht en een aantal standplaatsen is verkocht aan zittende huurders. Herstel van de gebreken in het straatwerk worden in april / mei 2023 verholpen.
 • Alle standplaatsen op woonwagenlocatie Nieuw-Vossemeer zijn verkocht aan de zittende huurders.
 • Er is een VO gemaakt voor de opwaardering en uitbreiding locatie Dinteloord. Voor zomervakantie 2023 zijn het bestek en de raming daarvoor afgerond.
 • Er is een schets gemaakt voor de opwaardering en uitbreiding locatie Nieuw-Vossemeer. Voor zomervakantie 2023 zijn het bestek en de raming daarvoor afgerond.
 • Er zijn gesprekken gevoerd met zittende huurders en personen op de wachtlijst gevoerd over het kopen/huren van een woonwagenstandplaats. Dit heeft geresulteerd in de start van een tweede verkoopronde van standplaatsen (Bibobtoets). De verkoop van woonwagenstandplaatsen vergt daardoor meer tijd dan ingepland.
 • Er is met Stadlander en Woonkwartier gesproken over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de realisatie van nieuwe huurwoonwagenstandplaatsen. Gesprek loopt en wordt samen met gemeente Bergen op Zoom gevoerd.
 • Het planologisch proces voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen (buitengebied) is gestart.

Tussenrapportage 2023

De werkzaamheden verlopen grotendeels volgens planning. De verkoop van standplaatsen aan personen op de wachtlijst is (onder voorbehoud niet-negatieve Bibobtoets) dit jaar afgerond. Inmiddels hebben twee zittende huurders en vier personen van de wachtlijst een Bibobtoets met niet-negatief resultaat afgerond. Hen is een standplaats aangeboden. Deze koop- danwel huurovereenkomsten worden door het college in de komende maanden afgehandeld.

Op basis van uw besluit ten aanzien van nieuwe standplaatsen wordt gesproken met de corporaties Stadlander en Woonkwartier. Dit doen we samen met de gemeente Bergen op Zoom. Bij alle partijen is de intentie aanwezig om tot een ‘middenweg’ te komen voor wat betreft de aanleg van nieuwe standplaatsen en de overname van blijvende huurstandplaatsen. Het feit dat de gesprekken nog lopen, betekent ook dat wij u het toegezegde voorstel over het uitbreiden van het aantal standplaatsen niet in september 2023, maar waarschijnlijk pas in december 2023 kunnen aanbieden.

De planologische procedure die voor de uitbreiding met de provincie moet worden doorlopen (want beide locaties liggen in het buitengebied) is gestart en wordt naar verwachting begin 2024 afgerond. Dit is volgens planning.

Voor wat betreft de opwaardering van de verschillende locaties: de opwaardering van locatie Westlandse Langeweg is afgerond. De straat is hoger aangelegd waardoor de regenwaterafvoer weer op orde is. In de straat zijn twee verkeersdrempels aangelegd.

De tekeningen voor de opwaardering van zowel De Weel als de Tolsedijk zijn gereed. Het bestek en raming worden voorbereid.

De uitkomst van het gesprek met de corporaties, de geactualiseerde ramingen en de aanvullende verkoopopbrengsten zijn input voor het voorstel over de uitbreiding van het aantal standplaatsen dat wij u later dit jaar aanbieden.

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij werken de evaluatie uit naar concrete voorstellen.

Op basis van het nieuwe woonwagenbeleid (per 1.2.2023) zijn meerdere acties in gang gezet. De raad is en wordt daarover periodiek geinformeerd Na de zomervakantie 2023 ontvangt de raad een voorstel ten aanzien van het uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen.

Volgens planning