Omgevingsvisie 2024

Resultaat

Status

Opstellen en vaststellen Omgevingsvisie 2024

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

Toelichting

De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente een omgevingsvisie dient vast te stellen voor 1 januari 2027. De ontwikkeling van de omgevingsvisie is onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Steenbergen. De omgevingsvisie is onze strategische visie voor de lange termijn voor de gehele Steenbergse (fysieke) leefomgeving. Het streven is om de gemeenteraad in oktober 2024 de omgevingsvisie ter vaststelling aan te kunnen bieden.

Het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie bestaat grofweg uit drie fases:

  • - inventariseren (in 2023);
  • - opstellen ontwerp omgevingsvisie (in de loop van 2023 en de eerste helft van 2024);
  • - ontwikkelen vast te stellen omgevingsvisie (in de tweede helft van 2024).

Stand van zaken

De aanbesteding voor het opstellen van de Omgevingsvisie heeft in maart 2023 plaatsgevonden. De fase van inventariseren is gestart en wordt uitgevoerd.

Tussenrapportage 2023

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij werken verder aan de Omgevingsvisie en de voorbereiding van een Omgevingsplan.

In de teksten van het CollegeActieprogramma (CAP) wordt de voortgang op dit onderwerp verantwoord.

Volgens planning