Bijlage 1 Specificatie Kosten Gas- en Elektraverbruik

Door de crisis in Oekraïne zijn de gas- en energieprijzen fors gestegen. De aanbesteding van gas en energie verloopt via Inkoopbureau West-Brabant. Eind 2022 heeft de leverancier de nieuwe prijzen voor de elektra en het gas voor 2023 bekend gemaakt. Deze prijzen gelden dan voor een jaar. Er is voor de belangrijkste accomodaties (panden/voorzieningen) een nieuwe doorrekening gemaakt voor de te verwachten energiekosten op basis van de nieuwe prijs. Daarnaast is voor de inschatting van het verbruik in KWH (elektra) en m3 (gas) indien mogelijk gekeken naar de eerste ontvangen facturen 2023. Voor maanden die in 2023 nog volgen is het verbruik van afgelopen jaren als referentieperiode gebruikt.

Gasverbruik

Omschrijving

Begroot 2023

Nieuwe doorrekening

Verschil

Huisvesting

22.164

93.000

70.836

Sporthal de Buitelstee

4.425

8.000

3.575

Gymzaal Merijntje N-V

5.800

10.000

4.200

Zwembad de Meermin

9.500

28.000

18.500

Zwembad Aquadintel

7.568

22.000

14.432

Overige panden

7.664

14.000

6.336

Totaal

57.121

175.000

117.879

Elektraverbruik

Omschrijving

Begroot 2023

Nieuwe doorrekening

Verschil

Huisvesting

62.239

205.000

142.761

Werkplaats

11.113

34.000

22.887

Openbare verlichting

85.000

212.000

127.000

Zwembad de Meermin

16.133

31.000

14.867

Zwembad Aquadintel

13.200

34.000

20.800

Riolering*

80.000

73.000

-7.000

Voorziening riolering*

-

7.000

7.000

Overige panden

30.738

51.700

20.962

Totaal

298.423

647.700

349.277

Totale bijstelling gas- en elektraverbruik

467.156

Het budget voor elektra bij riolering (voor de gemalen) stijgt niet zoals bij de andere panden/voorzieningen, omdat bij de begroting 2023 er een tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden waarbij het budget voor elektra structureel is opgehoogd. In de nieuwe doorrekening vallen de kosten iets lager uit. Voor de exploitatie is dit echter geen voordeel, omdat alle voordelen / nadelen bij riolering worden verrekend met de aanwezige egalisatievoorziening.