Bijlage 1 Corona

Financieel; reserve steunfonds corona

De gemaakte kosten in verband met de corona-maatregelen zijn in voldoende mate gecompenseerd door de reserve steunfonds corona en de ontvangen extra Rijksgelden. Daarmee is er per saldo geen gerealiseerd financieel risico. Niet in te schatten is welke corona-maatregelen nog in 2021 nodig zijn, wat de kosten daarvan zullen zijn en in welke mate deze gecompenseerd worden door aanvullende Rijksgelden.

De consequenties van de coronacrisis voor de langere termijn zijn nog niet zichtbaar. We hebben te weinig informatie om daarvoor concrete risico inschattingen te maken. Wij monitoren voortdurend de ontwikkelingen, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Het college heeft aan de raad toegezegd via de reguliere P&C Cyclus de uitgaven van de gevolgen van de coronacrisis, die via het steunfonds corona zijn gebracht, te rapporteren. Daarin worden eventuele overschrijdingen, gecorrigeerd met de ontvangen (Rijks)vergoedingen, verrekend met het steunfonds.

In onderstaande tabel zijn de totale financiële mutaties per onderdeel opgenomen die via de reserve steunfonds corona zijn afgehandeld. Het saldo van deze reserve bedraagt per 15 juli 2021 € 545.246.

Communicatie-activiteiten tijdens corona

Tijdens de coronaperiode is er veel aandacht geweest vanuit onze organisatie voor de communicatie met en voor onze inwoners, sport- en cultuurverenigingen, ondernemers, organisatoren en vrijwilligers.

Om helder te krijgen waar mensen en organisaties zoal tegenaan liepen, en om te begrijpen hoe we hen vervolgens zo goed mogelijk konden faciliteren, zijn er veel gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld sport en cultuurverenigingen en ondernemers. We informeerden onze inwoners en ondernemers voortdurend over de steeds veranderende maatregelen via digitale (nieuws)brieven, persberichten, onze Facebookpagina, (extra) informatiepagina(s) en advertenties in de Steenbergse Bode en de Steenbergse Courant, advertenties in de Westbrander en onze website. Op die manier is steeds een zo groot mogelijk bereik nagestreefd, vanuit onze verantwoordelijkheid iedereen te informeren.

Dit leidde over het algemeen tot een hoge mate van begrip, solidariteit, betrokkenheid en zodoende ook rust in onze samenleving, onder de voor iedereen moeilijke omstandigheden.

In mei 2020 introduceerden we de campagne ‘Hou vol, blijf vechten’ waarvoor o.a. posters werden verspreid in de hele gemeente. Ook hebben we in de Steenbergse Courant meerdere bijlagen gepubliceerd waarin met name inwoners, vrijwilligers en ondernemers aan het woord kwamen over hun ervaringen met alle gevolgen van de coronacrisis. Ook onze college- en raadsleden zijn op meerdere momenten in de gelegenheid gesteld hun bevindingen met het publiek te delen. Uitgangspunt bij dit alles was hoofdzakelijk om verbinding te blijven maken met en in onze samenleving en op te roepen tot solidariteit.

In april 2021 hebben we ons aangesloten bij de ‘Lichtpuntjes’-campagne van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze konden we (grotendeels) zelf invullen en dat gaf ons de mogelijkheid om vooruit te kijken en de nadruk te leggen op de waardevolle momenten die er zeker ook waren, vooral naarmate er versoepelingen van de maatregelen werden doorgevoerd. Voor deze campagne zijn ook zogenoemde trotters (mobiele reclameborden) geplaatst in de verschillende kernen.

Van maart t/m 2 juli 2021 zijn er in de huis aan huis-edities van de Steenbergse Courant speciale ‘Samen Betrokken’-pagina’s gepubliceerd, om de grote betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers te benadrukken en initiatieven op dit gebied te ondersteunen. Op deze pagina’s werden ook mensen “in het zonnetje” gezet, die zich op uiteenlopende manieren verdienstelijk hebben gemaakt in de coronatijd. Hieruit kwam nadrukkelijk de veerkracht en de betrokkenheid van onze gemeenschap naar voren. En hoezeer dit gewaardeerd wordt.

Deze rubriek hebben we ook online geplaatst en dat leverde talloze positieve reacties op. Deze serie pagina’s wordt op 2 juli afgesloten met een bijlage waarin met name de collegeleden nog een keer terugblikken op de coronaperiode, hoe zij die hebben beleefd en wat de gemeente zoal heeft gedaan om de gevolgen van de crisis voor onze inwoners en ondernemers zoveel als mogelijk te beperken.

Economie

Sinds het begin van de corona uitbraak en het instellen van een crisisteam binnen de gemeentelijke organisatie is economische zaken aangehaakt geweest. De economie binnen Steenbergen is immers hard getroffen door alle beperkende maatregelen voor ondernemers. Er zijn vanaf het begin van de crisis gesprekstafels opgezet tussen de gemeente en de verschillende branche verenigingen in onze gemeente. Op deze manier werden knelpunten snel gesignaleerd en kon de gemeente op beleid- en uitvoer snel schakelen. Dit is effectief gebleken want er zijn verschillende acties uitgevoerd om ondernemers te ondersteunen.

Algemeen:

In het algemeen heeft economische zaken zich er vooral op gericht dat er binnen alle sectoren (dus ook toerisme & recreatie, contactberoepen e.d.) een goede informatievoorziening was en is. Ondernemers kunnen met vragen zowel telefonisch of per mail bij ons terecht en er wordt vlot geschakeld tussen de verschillende vak afdelingen binnen de gemeente.

Detailhandel:

De gemeente heeft nauw samengewerkt met de branche verenigingen Dinteloord Winkeloord en Ons Steenbergen. Er zijn diverse “koop lokaal” acties geweest. Er zijn pagina’s in lokale kranten beschikbaar gesteld voor ondernemers. Er is middels belrondes en nieuwsbrieven actief informatie verstrekt over de aanvraag van steunmaatregelen en richtlijnen vanuit het rijk en gemeente. Er is een voorschotregeling opgezet voor de TOGS regeling en er is uitstel of kwijtschelding verleend op verschillende gemeentelijke belastingen.

MKB:

Het MKB heeft tot op heden relatief gezien het minst geleden onder de gevolgen van de corona uitbraak. Vanuit de gemeente is er inzet gepleegd op het voorzien van duidelijke informatie over de aanvraag van steunmaatregelen en richtlijnen vanuit het rijk en gemeente. Er is frequent overleg gevoerd met de branche vereniging OPS (ondernemersplatform Steenbergen) en andere partners zoals Start2grow en Samen in de regio. Vanuit de rol van accountmanager is er actief bemiddeld tussen ondernemers en deze partner organisaties om ondernemers naar de juiste ondersteuning te begeleiden.

Horeca:

De horeca is voor een lange periode verplicht gesloten geweest. En ook met openstelling van de branche waren er altijd strenge voorwaarden van kracht. Als gemeente hebben we geprobeerd de horeca zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo zijn uitgebreide terrassen op gemeentegrond toegestaan. Ook is er een pilot geweest voor een gemeenschappelijk terras op de Markt in Steenbergen waarbij de gemeente terrasmeubilair in bruikleen stelde. Het terrasseizoen is verruimd en er zijn verschillende vormen van lastenverlaging uitgevoerd. Denk hierbij aan het kwijtschelden van de huur voor terrassen; toeristenbelasting, of het uitstellen van aanslagen van algemene belastingen. Daarnaast werkt de gemeente nu in samenwerking met branche organisatie KHN (Koninklijke Horeca Nederland) aan een 5 jarig herstelplan.

Cultuur

Vanwege corona hebben alle verenigingen de activiteiten stilgelegd en zijn de musea dicht gebleven. Om de leden en vrijwilligers toch perspectief te bieden zijn een aantal verenigingen gestart met online activiteiten (muziek, koren), mede gefinancierd uit het corona steunfonds. Verder zijn met hulp van de gemeente per sector (muziek, toneel, koren, erfgoed, media) online platforms platforms opgezet om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Het resultaat is een samenwerking en afstemming die voorheen niet bestond en blijvend lijkt te zijn. De gemeente heeft extra inzet van de cultuur intermediair gefinancierd om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken.

Maatschappij

Maatschappelijk is in 2021 de impact van de coronacrisis nog steeds voelbaar. Door als gemeente nauw samen te werken was duidelijk wat wel en niet mogelijk was. We zetten de cultuurintermediair in om daarbij te ondersteunen. Verenigingen trekken wel aan de bel omdat zij inkomsten missen en in financiële problemen komen. Hiermee zijn gesprekken gevoerd en is maatwerk aangeboden.

In onderstaand tabel is de status van 2021 opgenomen.

Omschrijving

Uitvoering

Financieel

Onderwijs & Kinderopvang

 • Reguliere contacten
 • Opstellen adviesnota uitvoering SUVISregeling (ventilatie scholen). Aanvragen indienen bij RVO (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland)
  • Resultaat: 1 aanvraag definitief afgewezen door RVO, 1 aangehouden ivm overinschrijvingen tav landelijk budget, 1 voorlopige toekenning
 • Compensatie ouderbijdrage peuteropbang voor ouders zonder kinderopvangtoeslag
 • Tav uitvoering SUVIS-regeling is eerder besloten dat de middelen die we van de RVO ontvangen, één op één doorzetten naar aanvragend schoolbestuur. Hierdoor ontstaan dus niet meteen budgettaire afwijkingen. Eventueel (financieel) risico is pas voor 2022, wanneer we bij de RVO via SiSa de inzet van middelen moeten verantwoorden

Jeugd (preventie)

 • Intensieve samenwerking jongerenwerk, politie en AOV
 • Extra projecten rondom meedoen/meepraten/uitlaatklep (o.a. graffiti workshop door jongerenwerk).
 • Openstelling jeugdhonk tbv kwetsbare doelgroep
 • Geen afwijkingen

Jeugd (zorg)

 • Zoveel mogelijk regulier, binnen de richtlijnen van covid-19
 • Regionale financiële afspraken

Leerlingenvervoer

 • Uitvoering binnen de richtlijnen van covid-19
 • Compensatie-afspraken

Sport (verenigingen)

 • Buitensporten voor binnensportverenigingen mogelijk gemaakt. Hiervan is gebruik gemaakt door ongeveer 10 verenigingen
 • Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld per 28-4-2021. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2021
 • Kwijtschelding huur gemeentelijke accommodaties.
 • Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld

Gemeenschapshuizen

 • Gemeenschapshuizen zijn geopend geweest binnen richtlijnen
 • Regelmatig contact / belangstelling / meedenken
 • Bestuurlijk overleg begin juni 2021
 • Subsidieregeling corona-ondersteuning maatschappelijk veld per 28-4-2021. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2021.
 • Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld per 28-4-2021. In een aantal gevallen lijkt de toekenning problemen op te leveren voor aanvragen NOW/TVL (bij organisaties met personeel in dienst)

Bibliotheek / TaalSteenbergen / andere welzijnsubsidies

 • Uitvoering binnen de richtlijnen van covid-19
 • Geen afwijkingen

Participatie

De verwachting is dat steeds meer zelfstandig ondernemers weer aan de slag kunnen. Desalniettemin zullen er ondernemers zijn die meer tijd nodig hebben. Het kabinet heeft daarom besloten om de periode waarover Tozo kan worden aangevraagd, te verlengen tot 1 oktober 2021. Ook de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen is verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021. Het loop momenteel niet storm met 8 aanvragen TONK. Van het, door het Rijk, beschikbaar gestelde budget is nog ruim 200k over. Momenteel is er ruimte om te werken aan herstel en velen hebben of zullen de draad weer oppakken, bijvoorbeeld door hun oude vak of onderneming weer op te pakken. De TONK middelen welke niet benut worden kunnen worden ingezet op het moment dat de landelijke steunmaatregelen worden gestopt om inwoners/ondernemers te ondersteunen.

Het aantal bijstandsuitkeringen is momenteel stabiel, wel is de verwachting dat deze na het stoppen of afbouwen van de landelijke steunmaatregelen zal toenemen met ongeveer 10% uiteindelijk in 2022 omdat het merendeel van de werkenden welke wordt ontslagen eerst zijn ww rechten zal benutten.

Tabel: overzicht stand van zaken t/m juni 2021, onderdeel TONK levensonderhoud

Tabel: overzicht stand van zaken t/m juni 2021, onderdeel TOZO levensonderhoud