Bijlage 1 Corona

Financieel; reserve steunfonds corona

De gemaakte kosten in verband met de corona-maatregelen zijn in voldoende mate gecompenseerd door de reserve steunfonds corona en de ontvangen extra Rijksgelden. Daarmee is er per saldo geen gerealiseerd financieel risico. Niet in te schatten is welke corona-maatregelen nog in 2022 nodig zijn, wat de kosten daarvan zullen zijn en in welke mate deze gecompenseerd worden door aanvullende Rijksgelden. De consequenties van de coronacrisis voor de langere termijn zijn nog niet zichtbaar. We hebben te weinig informatie om daarvoor concrete risico inschattingen te maken. Wij monitoren voortdurend de ontwikkelingen, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Het college heeft aan de raad toegezegd via de reguliere P&C Cyclus de uitgaven van de gevolgen van de coronacrisis, die via het steunfonds corona zijn gebracht, te rapporteren. Daarin worden eventuele overschrijdingen, gecorrigeerd met de ontvangen (Rijks)vergoedingen, verrekend met het steunfonds.

In onderstaande tabellen zijn de totale financiële mutaties per onderdeel opgenomen die via de reserve steunfonds corona zijn afgehandeld. Hierin zijn een tweetal verplichtingen opgenomen:

1. Om meer Steenbergse inwoners die te maken krijgen met financiële problemen door de stijging van de energieprijzen zo goed mogelijk te ondersteunen, is in het coalitieakkoord besloten om de inkomensgrens op te trekken naar 135%; verwachten kosten € 227.190. Deze worden gedekt uit de rijksmiddelen die de gemeente Steenbergen heeft ontvangen voor de TONK gelden in 2021.

2. Nieuw subsidieplafond Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022; verwachte kosten totaal €60.857, € 26.213 voor Jeugd en € 34.644 voor Wmo.

Het saldo van deze reserve bedraagt per 15 juli 2022 € 173.511.