Ontwikkeling Vossenburcht

Resultaat

Status

Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Baali

Toelichting

Het bestuur van gemeenschapshuis De Vossenburcht (pand is in eigendom van Stadlander) heeft de gemeente in 2019 gevraagd het aanliggende Wit-Gele Kruisgebouw (WGK gebouw) aan te kopen. Dit mede met het oog op enkele gebruiksongemakken van naastgelegen gemeenschapshuis De Vossenburcht. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 met deze strategische aankoop ingestemd. Bij amendement heeft de raad bepaald dat zij van het college verwacht ‘voor 1 december 2022 tot een compleet voorstel voor gemeenschapshuis De Vossenburcht te komen.

Stand van zaken

Omdat in de kern Nieuw-Vossemeer in de komende (10-15) jaar meerdere opgaven op (maatschappelijk) vastgoed (gaan) spelen, wordt onderzocht of deze opgaven zijn te koppelen. Gesprekken met verschillende partijen daarover lopen. Uit deze gesprekken moet blijken welke opgave er voor de gemeente in dit dossier ligt.

Tussenrapportage 2023

De opdracht om tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis in Nieuw-Vossemeer te komen wordt uitgevoerd in een omgeving waarin meerdere gebouwen (op termijn) (grootschalig) onderhoud of zelfs vervanging danwel een nieuwe functie nodig hebben. De gemeentelijke gymzaal aan de Achterstraat verkeert in slechte conditie, er zijn gebruiksbeperkingen aan de Vossenburcht, basisschool het Merijntje heeft tussen nu en 15 jaar (tenminste) groot onderhoud nodig en het parochiebestuur onderzoekt momenteel of Joannes de Doperkerk in de toekomst open kan blijven.

De opdracht voor de Vossenburcht kan volledig onafhankelijk van de overige ontwikkelingen en feiten worden uitgevoerd. Het college heeft er echter voor gekozen om te onderzoeken of de opgave voor de Vossenburcht kan worden gecombineerd met één of meer mogelijke initiatieven (van derden) in hetzelfde gebied, die (op termijn) tot een samenhangende nieuwe indeling voor het gebied kunnen leiden.

Dit onderzoek betekent de dialoog aangaan met betrokken partijen: Stadlander, LPS, bestuur Vossenburcht en de parochie. Om van hen te horen welke (on)mogelijkheden zij voor het gebied zien en wat hun bijdrage daaraan kan zijn. Deze gesprekken kosten tijd. De uitkomst van de gesprekken is niet op voorhand te geven.

Het college heeft 3 (groepen) partijen benoemd die een belangrijke rol in de opdracht Vossenburcht kunnen spelen: Stadlander, de gemeente en derden (zoals commerciële partijen). Het college heeft een aantal scenario’s onderscheiden die door, danwel met behulp van, deze partijen werkelijkheid zouden kunnen worden. De uitkomst van de gesprekken moet duidelijk maken welke van deze scenario’s realistisch zijn en in meer detail moeten worden uitgewerkt.

Tegelijkertijd bespreken we met Stadlander de mogelijkheden om de door het bestuur van de Vossenburcht ervaren gebruiksbeperkingen met tijdelijke kosteneffectieve maatregelen (die een definitieve oplossing niet in de weg staan) op te heffen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn voor de gebruikers.

Wij hopen de gesprekken met partijen over het ‘afstrepen’ van scenario’s dit jaar af te ronden. Om in het nieuwe jaar een besluit te nemen over de realistische (lange termijn) oplossingen en eventuele tijdelijke oplossingen voor de Vossenburcht. Dan kan een meer concrete opdracht en planning worden opgesteld.