Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Arbeidsmigratie

Wat willen we bereiken?

Voldoende en maatschappelijk verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen en werken.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Aan de hand van het uitvoeringsprogramma is het beleid door de ambtelijke organisatie in uitvoering genomen. Het nieuwe beleid krijgt de komende jaren haar beslag in de ontwikkeling en realisatie van huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten, afspraken met werkgevers en huisvesters, aandacht voor integratie en handhavend optreden in ongewenste situaties. De uiterste indieningsdatum voor huisvestingsplannen is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 31 januari 2021. Arbeidsmigranten die zich permanent in de gemeente vestigen, wonen met hun gezin en huishouden in onze woonwijken en nemen deel aan de lokale gemeenschap. Werkgevers, huisvesters, maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties en gemeente werken nauw samen om voldoende en maatschappelijk verantwoorde huisvesting te realiseren.

Dit is doorlopend onderdeel geworden van de opgave Arbeidsmigratie. Hierover wordt halfjaarlijks gerapporteerd door middel van de voortgangsrapportage Arbeidsmigratie.

Afgerond

Energietransitie en Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

In 2050 Steenbergen energieneutraal, en in 2030 50% energieneutraal, en zodoende een bijdrage leveren aan de regionale energieopgave; RES 2030.

Voorkomen van overlast van verhitting en vernatting door knelpunten in beeld te krijgen en maatregelen aan te reiken.

Groen wordt meer leidend dan voorheen ten opzichte van grijs (infrastructuur). Het is een mindset die terug te vinden is in de uitvoering.

Vergroten van de biodiversiteit door slimme relaties te leggen met aanpassingen in de openbare ruimte.

Optimaliseren van het scheiden en preventie van afval.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

We werken samen met de gemeenten in de regio West-Brabant, de provincie Noord-Brabant, de waterschappen, Enexis en andere stakeholders de Concept RES uit tot een RES 1.0. De RES 1.0 dient uiterlijk 1 juli 2021 te worden opgeleverd.

De gemeenteraad heeft op 26 maart 2021 de RES 1.0 vastgesteld en kennis genomen van het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De RES 1.0 is samen met een addendum in concept aangeboden aan het Rijk. Definitieve aanbieding van de RES 1.0 volgt na vaststelling door Gedeputeerde Staten op 15 juni 2021.

Afgerond

We stellen in 2021 een Transitievisie Warmte op.

Uiterlijk Q3 2021 wordt de startnotitie ter vaststelling aan het college en ter kennisname aan de gemeenteraad toegestuurd.

In ontwikkeling

We organiseren in 2021 twee collectieve inkoopacties, één voor zonnepanelen en één voor isolatie.

In Q1 2021 hebben we in samenwerking met het Regionaal Energieloket een collectieve inkoopactie isolatie georganiseerd. De planning is om in Q3 2021 een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen te organiseren.

In ontwikkeling

We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma Duurzaamheid op voor de periode 2021-2022. Hierin staan de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie centraal.

Uiterlijk Q3 2021 wordt het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2022 ter vaststelling aangeboden aan het college en vervolgens ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad.

In ontwikkeling

We zetten in op extra bewustwording voor het scheiden en preventie van afval en optimaliseren de voorzieningen. Om het bewustzijn al op jonge leeftijd te creëren werken we samen met onze scholen.

In april 2021 is op alle basisscholen in onze gemeente gestart met het afvaleducatieprogramma Happers. Ook worden de grondstoffen op de scholen voortaan apart ingezameld. Dit project en de daarmee gepaarde jaarlijkse structurele kosten zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Afgerond

We ondersteunen energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten van onze eigen inwoners.

Duurzaam Steenbergen werkt hard aan de realisatie van het zonneveld op het voormalige trainingsveld van NVS in Nieuw-Vossemeer. Helaas heeft de energiecoöperatie, ondanks onze ondersteuning bij communicatie, onvoldoende enthousiaste deelnemers weten te werven voor hun project. Daarom is Duurzaam Steenbergen voornemens om samen te werken met een commerciële ontwikkelaar. Wij hebben als gemeente een garantstelling afgegeven aan energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen voor de aansluiting van het zonneveld op het elektriciteitsnet.

In ontwikkeling

We voeren de motie 'containertuintjes' uit en starten in 2021 met een pilot in de kern Nieuw-Vossemeer.

De motie 'containertuintjes' is in maart 2021 door de raad aangenomen. Containertuintjes worden in een aantal gemeenten gebruikt om zwerfafval c.q. bijplaatsingen tegen de te gaan bij ondergrondse containers. Dorpsraad Nieuw-Vossemeer heeft reeds een prijsopgave ingediend voor 5 containertuintjes, kosten € 10.000,--. Om dit jaar te kunnen starten dient dit bedrag in de tussenrapportage te worden opgenomen. Het is de bedoeling dat de containertuintjes worden onderhouden door inwoners.

In ontwikkeling

Nadere uitwerking van de te onderzoeken locaties uit de Visie Energie en Ruimte.

Er is reeds een vergunning verleend voor de volgende zonnevelden: De Eendracht, Rebeccahoeve, NVS (Duurzaam Steenbergen), Zeeweg en Cosun Beet Company (AFC Nieuw Prinsenland). In de besluitvormende vergadering op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de (gedeeltelijke) evaluatie van de Visie Energie en Ruimte en besloten om de procedure op te starten om de Visie Energie en Ruimte te wijzigen. Zonnepark Aan de Dintel is aangevraagd. Vanwege de huidige transportschaarste staat de ontwikkeling van zon op veld tijdelijk on hold.

In ontwikkeling

We continueren de gemeentelijke stimuleringslening (starters en duurzaamheid) in 2021.

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2021 besloten om een krediet van € 1.000.000,- ter beschikking te stellen voor het verstrekken van stimuleringsleningen. Daarmee kan de gemeentelijke stimuleringslening gecontinueerd worden.

Afgerond

Onder de campagne Operatie Steenbreek organiseren we acties om samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen te vergroenen.

Momenteel werken wij aan de uitwerking van een plan van aanpak voor Operatie Steenbreek ter waarde van 50.000 euro (conform het amendement van de gemeenteraad). De verwachting is dat wij dit plan van aanpak in Q3 kunnen delen met de gemeenteraad.

In ontwikkeling

We verwerken de resultaten van de klimaatrisicodialoog in de uitvoering van 2021.

Ten behoeve van klimaatadaptatie is het doel dat we als gemeente en op regionaal niveau in beeld hebben waar zich risico’s bevinden voor wat wateroverlast, overstroming, droogte en hittestress betreft. Gemeente Steenbergen heeft eerder de ‘stresstest light’ uitgevoerd. De klimaatcondities van de regio zijn verkend en in relatie gebracht met regionale trends en ontwikkelingen. De uitkomsten van deze analyse zijn gevisualiseerd in lokale en regionale klimaatonderleggers. Doel is om te komen tot een lokale uitvoeringsagenda. Deze wordt dit jaar uitgewerkt. Ook zal de aanpak Operatie Steenbreek benoemen. Onze planning is om de raad voor de raadsvergadering in september 2021 een voorstel (inclusief plan van aanpak) voor te leggen conform het besluitpunt uit het aangenomen amendement.

In ontwikkeling

We schakelen over naar ecologisch maaibeheer voor onze bermen in het buitengebied.

Het bestek is afgelopen najaar aanbesteed en ondertussen in uitvoering.

Afgerond

We maken de entrees van onze kernen visueel aantrekkelijk.

Op basis van de ''visie op de entrees van Steenbergen'' worden er in de jaren 2020, 2021 en 2022 verspreid over de gemeente in totaal 13 entrees opgeknapt. Het doel hierbij is de entrees vergroenen en aantrekkelijk te maken door de landschappelijke elementen te versterken. Op dit moment zijn 8 van de 13 entrees volledig opgeknapt. Dit jaar staan er nog 2 entrees op de planning. De overige entrees worden in 2022 opgeknapt.

In ontwikkeling

Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Een succesvolle implementatie van de Omgevingswet, door uiterlijk 1 juli 2022 ‘Omgevingswet-proof’ te zijn en een goede basis te creëren voor verdere invulling van de Omgevingswet.

Meer ruimte voor initiatieven van inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen, in een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

We starten met opstellen van een Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is de strategische visie voor de lange termijn voor fysieke leefomgeving binnen de gemeentegrenzen. In de omgevingsvisie wordt bestaand beleid en regelgeving geclusterd, geactualiseerd en op elkaar afgestemd. Participatie is een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

Er is gestart met de inventarisatie en het opstellen van een beleids- en aandachtspuntenanalyse. Deze wordt naar verwachting in 2021 afgerond. Vanuit deze basis wordt de aanpak voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie verder ontwikkeld. Het raadsakkoord 2022 is hierbij ook een belangrijk onderdeel. De omgevingsvisie moet gereed zijn voor 1 januari 2025.

In ontwikkeling

We bereiden ons voor op het opstellen van een Omgevingsplan. De gemeente dient keuzes te maken voor de opbouw en inzet van het instrument omgevingsplan. 2021 wordt gebruikt voor het bepalen van de uitgangspunten en de opbouw. Elke gemeente krijgt van rechtswege het 'tijdelijk omgevingsplan'. Dit zijn de verzamelde bestaande ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) aangevuld met de regels die van het Rijk overgaan naar gemeenten. Ook verordeningen kunnen onderdeel worden van het omgevingsplan.

De gemeente heeft tot 1 januari 2030 de mogelijkheid om het tijdelijk omgevingsplan om te vormen tot haar omgevingsplan. Naar verwachting wordt er in 2023/2024 een plan van aanpak gemaakt voor het ontwikkelen van ons omgevingsplan.

In ontwikkeling

We bereiden ons voor op aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO voorziet in één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving’. Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden kunnen snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. De ontwikkeling van het DSO gebeurt stapsgewijs en vergt een intensief samenspel tussen wetgever en de ontwikkelaars van het DSO. De aansluiting van de gemeente is sterk afhankelijk van de implementatie op rijksniveau, naar verwachting in 2021.

De plansoftware van Steenbergen (Tercera Go) is reeds gekoppeld aan het DSO. De huidige ruimtelijke plannen overzetten naar Tercera Go, het volgen van trainingen voor het gebruik en oefenen met DSO. Voor VTH is inmiddels het software pakket "Centric Leefomgeving" aangeschaft. De applicatie is inmiddels ook gekoppeld aan het DSO. Er moeten nog enkele koppelingen worden gerealiseerd (o.a. koppelingen met Corsa en Key2Fin). Hiervoor zijn de voorbereidingen reeds in gang gezet. Softwarepakket (TR app) Berkeley Modeler is aangeschaft. Ook de opdracht tot het koppelen tussen DSO en de digikoppeling van Equalit is gegeven.

in ontwikkeling

GVVP

Wat willen we bereiken?

Een verkeersveilige en prettige leefomgeving.

Veilige en comfortabele recreatieve routenetwerken.

Een goede bereikbaarheid van bedrijven. Wegen in het buitengebied zijn goed toegankelijk voor landbouwverkeer.

Een voor iedereen toegankelijk mobiliteitssysteem zorgt ervoor dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij.

De kernen hebben een goede verbinding met omliggende steden en dorpen.

Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem met ruimte voor innovatieve mobiliteitsoplossingen, onder meer voor een emissieloze mobiliteit.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Opstellen en laten vaststellen van het GVVP en het meerjarig uitvoeringsplan en de dan vastgestelde maatregelen tot uitvoering brengen.

Het GVVP is 4 maart 2021 gewijzigd aangenomen. Bij het raadsvoorstel zijn 3 amendementen en 1 motie aangenomen. De uitvoering van de amendementen en motie zijn in volle gang. Op 24 juni 2021 is de verordening voor de adviesraad verkeer op de raadsagenda vastgesteld. In het raadsvoorstel wordt een jaarbudget van €8.000,- aan de adviesraad toegekend. De extra middelen die nodig zijn voor de scenariostudies naar de rondwegen en de drempelschouw zijn nog niet bekend.
In het meegestuurde werkdocument behorende bij het MUP is voor het uitvoeringsjaar 2021 per project de voortgang aangegeven. Negen projecten worden om verschillende redenen doorgeschoven naar 2022, 2023 en/of 2024. Dit geeft ruimte om de gevraagde aanpassingen in motie en amendement (o.a. studies rondwegen) naar voren te halen.

In ontwikkeling