Ontwikkelingen

Compensatie jeugdzorg

Rijk en VNG zijn in het voorjaar een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp overeengekomen van € 493 miljoen via het gemeentefonds. Daarvan is in de meicirculaire 2021 € 438 miljoen verwerkt, de rest is voor de VNG voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening, hetgeen wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021. Daarnaast nog € 120 miljoen via specifieke uitkeringen. De compensatie via het gemeentefonds komt bovenop de € 300 miljoen die al gegeven is. De compensatie is niet louter een budgettair voordeel. Er moeten extra kosten uit betaald worden.

Voor de gemeente Steenbergen betekent dit voor het jaar 2021 het volgende:

Aanpak Jeugdproblematiek

2021

Verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek

236.000

POH Jeugd GGZ

10.000

Wachttijden specialistische zorg

207.000

Op 29 juni 2021 is er door het Ministerie BZK de verdeelwijze gepubliceerd van de incidentele middelen ad € 1,314 miljard voor jeugdzorg. Het gehele bedrag gaat via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de BZK-brief is tevens een indicatie bij gedaan wat het voor een individuele gemeente kan betekenen. Voor de gemeente Steenbergen is een indicatiebedrag over 2022 van 1,36 miljoen berekend. In de septembercirculaire 2021 worden de mutaties per maatstafgewicht definitief bekend gemaakt.

VVE-beleid
Het VVE-beleid moet voor het einde van het jaar op aanwijzing van de onderwijsinspectie voortvarend opgepakt worden, omdat we daar als gevolg van Corona te weinig aandacht aan hebben kunnen besteden. Een van de maatregelen die we daar voor inzetten is het aanstellen van een VVE-coördinator. De dekking voor deze middelen kan plaats vinden uit het Onderwijsachterstandenbudget (OAB).