Voortgang beleidsprioriteiten begroting 2019

Beleidsprioriteiten 2019

Omschrijving

Planning

Toelichting

Status Planning

Sterke en zelfstandige kernen en inwoners

We doen ervaring op met het tijdelijke initiatievenfonds, en doen een voorstel hoe dit fonds structureel en (meer of minder) zelfvoorzienend te maken.

Doorlopend

Er is op basis van de ervaringen een bijstelling van de regels voor het aanvragen van een initiatief gedaan. We blijven de ontwikkelingen monitoren.

Afgerond

Versterken van de relatie tussen gemeente en gemeenschap

We verbinden de gemeentelijke organisatie directer met onze kernen, door ambtenaren aan de kernen te koppelen, die de relatie opbouwen, onderhouden en als aanspreekpunt dienen.

Doorlopend

We hebben kerncoördinatoren aangesteld. De inzet van kerncoördinatoren wordt in 2020 verruimd.

Afgerond

Prettig opgroeien in Steenbergen

We zetten ons in voor het realiseren van plannen en initiatieven vanuit onze jeugd.

Doorlopend

We organiseren jaarlijks minimaal 2 activiteiten waar jongeren bij betrokken zijn. In de herfstvakantie 2019 worden activiteiten georganiseerd als uitvloeisel van het scholenproject. Het winnende team kinderen is betrokken bij de voorbereidingen.

Op schema

We maken een definitief voorstel voor de decentralisatie onderwijshuisvesting

Q3

de vaststelling van de visie op maatschappelijk vastgoed is voorliggend op het IHP. De tempo's in de drie Brabantse Wal gemeenten lopen daarnaast dusdanig uit elkaar, dat een gezamenlijk IHP niet haalbaar is op dit moment. Steenbergen wil een IHP dat past in de lokale beleidsagenda, maar zal hierbij wel tussentijds afstemmen met Woensdrecht en Bergen op Zoom.

Niet gehaald

Op basis van de evaluatie zetten wij verdere stappen op het gebied van laaggeletterdheid.

Q2

De evaluatie Taalhuis is in januari 2019 aan gemeente aangeboden. Vanwege regionale en landelijke ontwikkelingen op gebied van resp. leerplicht en VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is ervoor gekozen om deze ontwikkelingen en de evaluatie aan te grijpen om tot een integraler beleidsplan te komen voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Het beleidskader laaggeletterdheid wordt in Q4 2019 aangeboden.

Niet gehaald

Wij werken aan een duurzame oplossing voor het Jeugdhonk

Q4

Het jeugdhonk is opgeknapt en kan weer geruime tijd mee op basis van de huidige gebruiksbehoefte.

Afgerond

Meedoen voor iedereen

We zetten - naast een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt - in op werk voor zoveel mogelijk van onze inwoners door een actief participatiebeleid in relatie tot ons economisch beleid.

Doorlopend

De middelen voor het participatiebeleid worden structureel voor deze doeleinden ingezet.

Op schema

Behoud en versterken van de bestaande voorzieningen

We doen onderzoek naar een duurzaam model voor het beheer van onze gemeenschapshuizen.

Q3
Doorlopend

We doen onderzoek naar een duurzaam beheermodel voor de gemeenschapshuizen. Hiervoor maken we gebruik van de op te stellen Toekomstvisie en visie op Maatschappelijk Vastgoed.

Niet gehaald

Zorg dichtbij onze inwoners

Opgave transformatie sociaal domein:

We versterken de bedrijfsvoering voor het sociaal domein.

Doorlopend

De bedrijfsvoering jeugd is op orde. We zetten nu een kwaliteitsslag in op Wmo. Monitoring heeft daarbij bijzondere aandacht.

Op schema

We geven verder invulling aan de versterking van het Welzijnswerk

Doorlopend

We maken vorderingen op de gewenste ontwikkelingen maar de fusie van SWOS, Vraagwijzer en WZTG heeft qua bedrijfsvoering veel afstemming gevraagd.

Op schema

Vitale samenleving door middel van sport en bewegen

We geven uitvoering aan de in 2018 vastgestelde nota Steenbergen Vitaal. Hierbij betrekken we de ambitie in het raadsprogramma om speel- en beweegtuinen te realiseren.

Doorlopend

Het uitvoeringsporgramma is nog niet gereed omdat we dit gelijk op willen laten lopen met de inzet van een Lokaal Sport Akkoord. We zetten een coördinator in voor de uitvoering van het sportbeleid.

Op schema