Collegeprioriteit Toegankelijk sociaal domein

Resultaat

Status

Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners

Coördinerend wethouder

Wethouder Prent

Doelstelling

Het (kunnen) bieden van passende zorg en ondersteuning op alle levensgebieden van inwoners vanuit één herkenbaar punt. Informatie, advies, hulp en ondersteuning zijn letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk en worden in een zo vroeg mogelijk stadium geboden daar waar nodig.

Toelichting

Vraagwijzer is onze toegang voor het sociaal domein in Steenbergen, waar we met verschillende partners samenwerken binnen één concept. Uitvoeren van deze collegeprioriteit doen we dan ook in samenspraak met deze partners.

Er is een voorlopige planning opgesteld voor deze prioriteit:

2023

1. Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners.

2024 – 2026

2. Ambtelijke visievorming eind 2023/begin 2024

3. Opstellen projectplan begin 2024

4. Subsidieafspraken voor 2025 eind 2024.

Stand van zaken

Er is nog niet gestart met deze collegeprioriteit. De evaluatie van de huidige werkwijze samen met zorg- en welzijnspartners is voorzien in het vierde kwartaal van 2023.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij evalueren de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorgen welzijnspartners. Wij maken daarbij gebruik van beschikbare informatie zoals klanttevredenheidsinformatie en/of in- en doorstroomgegevens.

Deze actie is voorzien in het vierde kwartaal 2023.

Volgens planning

Wij kijken bij omliggende gemeenten naar de inrichting van hun toegang sociaal domein.

Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2024.

Volgens planning

Wij werken samen met partners aan een plan waarmee wij inwonersondersteuning vanuit Vraagwijzer versterken.

Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2024.

Volgens planning

Wij geven uitvoering aan de motie ‘huisvesting Vraagwijzer’, zoals genoemd in programma 5 : Bestuur en dienstverlening.

Deze motie is uitgewerkt in het inrichtingsplan voor het gemeentehuis. Het plan is afgerond en aangeboden aan de raad. De raad heeft de stukken niet doorgeleid naar de besluitvormende vergadering.
Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal.

Volgens planning