Collegeprioriteit Economische Kracht

Resultaat

Status

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht

Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein

Uitvoeringsprogramma Marketing

Coördinerend wethouder

Wethouder Gommeren

Doelstelling

Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de viereconomische dragers, te weten Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgeconomie toegevoegd. Door focus aan te brengen op deze vier dragers wordt de gehele economie in de gemeente Steenbergen versterkt: groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie. Het beleidskader is uitgewerkt in drie concrete producten:

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht

Toelichting

In het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is per pijler, Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie, een waaier aan activiteiten uitgewerkt. Om effectief te zijn, is voor elke activiteit gekeken naar:

  • Onderlinge verbinding en mogelijke verbinding met andere activiteiten in de organisatie of in de regio.
  • Op welke wijze kunnen we samenwerken met reeds lopende of nog op te starten activiteiten in onze eigen organisatie of daarbuiten
  • Hoe vinden we aansluiting bij de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio.

Stand van zaken

Dit uitvoeringsprogramma is in juni 2022 vastgesteld en volop in uitvoering.

Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein

Toelichting

Om de regionale economie te versterken en te faciliteren is er behoefte aan een bedrijventerrein met een regionale functie waar bedrijven zich kunnen vestigen uit de aan onze regio gekoppelde topsectoren. Dit zijn Agrofood, Biobased en Aerospace maintenance. Vanwege de regionale functie is afstemming met de stedelijke regio West-Brabant West en de provincie noodzakelijk. De provincie beslist uiteindelijk over het toekennen van de status “regionaal strategisch bedrijventerrein”.

Stand van zaken

De programmastatus voor Reinierpolder III is door de provincie verleend. In de komende maanden wordt gewerkt aan een plan van aanpak en aan de uitgangspunten voor samenwerking met de overige Brabantse Wal gemeenten. Omdat nu de stap gezet wordt naar concrete ontwikkeling van Reinierpolder III (en tevens de concrete ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein) is de ontwikkeling en realisatie van Reinierpolder III opgenomen in het programma Gebiedsontwikkeling en Verkeer. De rapportage over de ontwikkeling van Reinierpolder III is derhalve ook opgenomen in de collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer.

Uitvoeringsprogramma Marketing

Toelichting

Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is ook de marketingvisie “Steenbergen heeft goud in handen” vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten voor marketing en public affairs vastgelegd en dient daarmee als basis voor het uitwerken van de marketingvisie in concrete activiteiten (uitvoeringsprogramma) met als doel de Economische Kracht van Steenbergen te versterken en daarmee de gemeente Steenbergen ook beter op de kaart te zetten.

Stand van zaken

In april 2023 is gestart met het maken van dit uitvoeringsprogramma en een verder uitwerken van de marketing visie in een “position paper”. Het uitvoeringsprogramma marketing wordt in kwartaal 3 van 2023 opgeleverd.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Onderwerp/ Prioriteit

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Prioriteit Economische Kracht

Het uitvoeren van het marketing- en promotieplan.

Er is een concept position paper opgesteld die als basis dient voor de uitwerking van het uitvoeringsprogramma Marketing. Deze wordt naar verwachting voor het zomerreces opgeleverd

Volgens planning

Prioriteit Economische Kracht: Agrofood

Wij gaan door met de inrichting van fieldlabs.

In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met het onderwijsveld, ondernemingen en overige overheden. Tijdens deze bijeenkomsten is de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland. Fieldlabs maken onderdeel uit van de doorontwikkeling.

Volgens planning

Prioriteit Economische Kracht: Agrofood

Wij ronden het onderzoek naar de campus af.

In het najaar van 2022 en het voorjaar
van 2023 zijn diverse bijeenkomsten
georganiseerd met het onderwijsveld,
ondernemingen en overige overheden.
Tijdens deze bijeenkomsten is de basis
gelegd voor de doorontwikkeling van het
AFC Nieuw Prinsenland. Het ontwikkelen van een campus maakt
onderdeel uit van de doorontwikkeling. Zie ook de demonstratieboerderij.

Volgens planning

Prioriteit Economische Kracht: Agrofood

Wij starten een demonstratie boerderij op het AFC op. Dit doen wij samen met de daar gevestigde bedrijven en onderwijsinstellingen.

De demonstratie boerderij is inmiddels inspiratieboerderij geworden waar de nieuwste agrarische technieken als "proven technology" worden gedemonstreerd. De inspiratieboerderij is een initiatief van Cosun. Samen hebben we een projectplan in ontwikkeling om het onderwijs te betrekken bij de inspiratieboerderij.

Volgens planning

Prioriteit Economische Kracht: Bedrijventerreinen

Wij breiden de economische barometer uit.

De economische barometer wordt uitgebreid met indicatoren uit de sector Vrijetijds-economie. Deze nulmeting voor de sector Vrijetijds-economie is uitgevoerd.

Volgens planning

Prioriteit Economische Kracht: Bedrijventerreinen

Wij geven bedrijfskavels uit.

Op Reinierpolder I, II en Reinierpark zijn alle beschikbare kavels uitgegeven. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitbreiding van deze bedrijventerreinen. Bedrijven die willen vestigen of verplaatsen worden opgenomen in een interesselijst. Op het AFC Nieuw Prinsenland is nog beschikbare bedrijfsgrond welke wordt uitgegeven in samenwerking met COSUN en de provincie.

In ontwikkeling

Prioriteit Economische Kracht: Bedrijventerreinen

Wij ontwikkelen een beleid voor startups en innovatie.

Met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt gewerkt aan een beleid voor startups en innovatie. In regioverband worden ontwikkelingen in startups en innovatie gevolgd en gebruikt als verkenning. Concreet zal het tot stand komen van nieuw beleid gebeuren in 2024.

In ontwikkeling

Prioriteit Economische Kracht: Bedrijventerreinen

Wij zorgen voor een onderzoek naar duurzame ontwikkelingen.

Er wordt een verkenning uitgevoerd naar circulaire economie op bedrijventerreinen. De doelstelling hierin is het inventariseren van verduurzamingsmogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen. En het borgen van duurzame ontwikkelingen op de nieuwe bedrijventerreinen.

In ontwikkeling

Prioriteit Economische Kracht: Vrijetijdseconomie

Wij maken beleid ter versterking van het recreatief vestigingsklimaat.

In voorbereiding op het beleid recreatief vestigingsklimaat is er een netwerkbijeenkomst Economische Kracht georganiseerd en een nulmeting toerisme en recreatie uitgevoerd. De indicatoren uit de nulmeting worden meegenomen in de economische barometer en dienen in de toekomst als onderlegger voor het nog te vormen beleid. Het beleid zal in 2024 gevormd worden.

In ontwikkeling

Prioriteit Economische Kracht: Vrijetijdseconomie

Wij voeren het Actieprogramma fiets- en wandelroute (langs agrarische bedrijven) uit.

In 2023 werken we aan het opstellen van het actieprogramma fietsen en wandelen. Dit doen we gezamenlijk met lokale partijen en geïnteresseerden door het organiseren van een schouw per kern. De uitkomst hiervan wordt opgenomen in het definitieve actieprogramma welke naar verwachting eind 2023 begin 2024 opgeleverd zal worden. In tussentijd wordt het fiets- en wandelnetwerk wel up to date gehouden.

In ontwikkeling

Prioriteit Economische Kracht: Vrijetijdseconomie

Wij stellen kwaliteitskeurmerk op voor streekproducten.

Het opstellen van een kwaliteitskeurmerk hangt samen met het inzetten van de juiste marketingstrategieën. Op dit moment zijn deze marketingstrategieën en acties nog niet gevormd.

In ontwikkeling

Prioriteit Economische Kracht: Vrijetijdseconomie

Wij maken een Actieprogramma evenementen.

Er is inmiddels door VTH een toetsingskader Horeca en Evenementen opgesteld. Mede op basis hiervan wordt gewerkt aan een beleid recreatief vestigingsklimaat.
Daarnaast wordt ook een actieprogramma evenementen uitgewerkt. Het actieplan evenementen is bedoeld om de Vrijetijdseconomie te versterken door gerichte evenementen te (laten) organiseren.

Volgens planning