Collegeprioriteit Participatie(beleids)kader

Resultaat

Status

Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)

Coördinerend wethouder

Wethouder Baali

Doelstelling

Wij gaan voor sterke kernen en zelfredzame inwoners. Daarvoor ondersteunen en versterken wij de sociale samenhang in de kernen. Wij betrekken inwoners eerder en anders bij het maken van beleid en uitvoering. Samen met inwoners stellen wij een plan op voor een concreet participatiebeleid. Jongerenparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar verbondenheid in gemeenschappen en kernen. (Programmabegroting 2023)

Het uiteindelijke resultaat zijn gedragen uitgangspunten over de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid in Steenbergen.

Toelichting

Het (werken aan) participatiebeleid biedt ruimte om te zoeken naar manieren die passen bij de gemeente, bij de gemeentelijke organisatie en bij de inwoners, bedrijven en andere organisaties. Om zo samen tot de beste resultaten te komen voor een vitale leefomgeving. Werken aan een participatiekader voor Steenbergen doen we dus door verschillende participatietrajecten te doorlopen. Daarmee verzamelen we ingrediënten die mensen (inwoners en ambtenaren) in staat stellen te participeren in Steenbergen; los van het inhoudelijke vraagstuk. Deze ingrediënten worden vastgelegd in een kaderstellend document dat (uiteindelijk) wordt vastgesteld door de raad.

Stand van zaken

Er is inzicht verkregen in de ervaringen (wat gaat goed, wat kan beter) binnen de gemeentelijke organisatie. Er is een eerste aanzet voor een definitie van het participatiekader in Steenbergen, een overzicht van methodes van participatie en er heeft afstemming plaatsgevonden over de te volgen vervolgstappen.

In het participatieve proces van opstellen van het beleidskader wordt de gemeenteraad in het najaar van 2023 uitgenodigd mee te doen. De doelstelling was om eind 2023 het Particpatie(beleids)kader aan de gemeenteraad aan te bieden. Door personele wisselingen zoals voorzien in de tweede helft van dit jaar, is nog onduidelijk of deze doelstelling haalbaar blijft. In 2024 wordt het beleidskader toegepast en eind 2024 vindt er een evaluatie plaats. Het beleidskader kan naar aanleiding van deze evaluatie begin 2025 aangepast worden.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. 

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving

Beschikb. budget in 2023

Uitgaven t/m 1-8-2023

Verwachte uitgaven in 2023

Verschil

Toelichting

Projectleiding (inhuur)

100.000

-

65.000

35.000

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij stellen een beleidskader burgerparticipatie op, waar ook projectparticipatie en jongerenparticipatie deel van uitmaken.

Gestreefd wordt om het Participatiebeleid in kwartaal 4 2023 op te leveren. Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter is nog onbekend of door personele wisselingen die voorzien zijn in het tweede deel van 2023, deze doelstelling haalbaar blijft.

In ontwikkeling