Collegeprioriteit Duurzaamheid

Resultaat

Status

Programma Duurzaamheid Steenbergen

MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Coördinerend wethouder

Wethouder Remery

Doelstelling

In het verdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken om in 2050 de stijging van de wereldtemperatuur te beperken om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij voelen hierin een sterke lokale verantwoordelijkheid. Naast een beperking van de stijging van temperatuur, speelt ook het aanpassen aan klimaat een rol. Beperken is immers niet hetzelfde als nul. Aanpassen aan de toekomst dus. Niet alleen wat betreft klimaat. Ook aanpassen aan de gevolgen van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, gebruik maken van circulaire bouwmaterialen en leven in harmonie met een bio-diverse natuur.

De gemeente Steenbergen wil een leefbare gemeente zijn, voor mens en dier. Een gemeente waar duurzame energie-, water-, voedsel-, grondstoffen-, en afvalkringlopen vanzelfsprekend zijn in een samenhangende duurzame samenleving. Een samenleving in balans economie, ecologie en de mens.

Bovendien wilt de gemeente Steenbergen haar sterke positie in de voedselvoorziening uitbouwen. Uitgroeien tot hét wereldwijde kenniscentrum - en als zodanig internationaal worden herkend - voor het verkorten van de voedselketen en de omslag naar een groene, plantaardige toekomst.

In 2023 worden een Programma Duurzaamheid Steenbergen en vier Uitvoeringsprogramma’s opgeleverd, te weten:

a. Energieneutraal Steenbergen

b. Klimaatbestendig Steenbergen

c. Circulair economisch Steenbergen

d. Biodivers Steenbergen

Programma Duurzaamheid Steenbergen

Toelichting

De eerste stap die moet worden gezet is het ontwikkelen van een gedragen en integraal duurzaamheidsbeleid. De uitvoeringsprogramma’s worden vervolgens hiervan afgeleid.

Stand van zaken

De benodigde Programmamanager is later dan gepland begonnen, waardoor nog niet zeker is of de doelstelling om het Programma Duurzaamheid eind 2023 af te kunnen ronden.

Uitvoeringsprogramma’s voor de vier deeltrajecten:

a. Energieneutraal Steenbergen

b. Klimaatbestendig Steenbergen

c. Circulair economisch Steenbergen

d. Biodivers Steenbergen

Toelichting

Met het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s is nog niet gestart. Hiervoor is eerst het Programma Duurzaamheid nodig.

Stand van zaken

Er wordt wel al een groot aantal activiteiten uitgevoerd op de vier deelonderwerpen, waaronder de vervolgaanpak van de Transitievisie Warmte als kapstok en de subsidieaanvraag in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP; kwartaal 2) en het Investeringsfonds MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie (kwartaal 2).

Planning is wel om de vier uitvoeringsprogramma’s eind 2023 op te leveren.

MeerjarenUitvoeringsprogramma (MJUP) Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Toelichting

In het kader van de afspraken in het klimaatakkoord zijn gemeenten verplicht om een MJUP Isolatie te maken. Op basis hiervan worden in combinatie van de Uitwerking van de Transitievisie Warmte per kern/wijk gedetailleerde uitwerkingen gemaakt om met name bestaande woningbouw beter te isoleren en alternatieven te bieden voor verwarming door middel van het verbanden van fossiele brandstoffen. In dat kader kan dan ook gebruik worden gemaakt van rijkssubsidieregelingen. Het MJUP is een belangrijke stap in het behalen van ons doel om in 2030 voor 50% energieneutraal te zijn.

Stand van zaken

Het MJUP NIP wordt in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving

Beschikb. budget in 2023

Uitgaven t/m 1-8-2023

Verwachte uitgaven in 2023

Verschil

Toelichting

Duurzaamheid Programmamanager 1 fte (inhuur)

100.000

-

70.000

30.000

Programmamanager wordt vanaf augustus ingehuurd

Duurzaamheid Beleidsadviseurs overig

pm

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Onderwerp/ Prioriteit

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Prioriteit Duurzaamheid

Wij herijken het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Planning is om het Programma Duurzaamheid eind 2023 afgerond te hebben. De benodigde Programmamanager start per medio augustus 2023. De doelstelling blijft ongewijzigd, echter door een latere dan geplande start van de Programmamanager is nog onbekend of deze doelstelling haalbaar blijft.

In ontwikkeling

Prioriteit Duurzaamheid

Wij onderzoeken het instellen van een adviescommissie duurzaamheid.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om te komen tot een Denktank Duurzaamheid. Dit krijgt verder vorm in het Programma Duurzaamheid.

In ontwikkeling

Prioriteit Duurzaamheid Pijler 1: Energietransitie

Wij starten met de wijkplannen Transitievisie Warmte.

Op 1 juni is de Transitievisie Warmte aangenomen. Na het aannemen van de visie zullen de wijkanalyses worden uitgevoerd die nodig zijn voor het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. Daarna volgt er voor de desbetreffende wijk een projectplan. Het resultaat is dan de bestuurlijke goedkeuring van een projectplan (of startnotitie, principenota, etc.) om tot een uitvoeringsplan te komen. Hierna worden de eerste uitvoeringsplannen opgesteld.

Volgens planning

Prioriteit Duurzaamheid Pijler 1: Energietransitie

Wij maken een plan van aanpak voor het verduurzamen van het eigen wagenpark.

Er is nu een plan van aanpak in te nemen processtappen met een tijdsindicatie. Dit moet nog inhoudelijk ingevuld worden.

In ontwikkeling

Prioriteit Duurzaamheid Pijler 2: Klimaat

Wij gaan het gesprek aan met onze omgeving over het klimaat (KlimaatPraat).

Met diverse partijen hebben al gesprekken plaatsgevonden. De input van deze en nog een aantal plaats te vinden gesprekken worden meegenomen in de klimaatstrategie.

In ontwikkeling

Prioriteit Duurzaamheid Pijler 2: Klimaat

Wij leveren een klimaatstrategie op.

Momenteel wordt gewerkt aan een groenblauwe structuur- en ambitiekaart voor de gemeente. Dit vormt input voor de klimaatstrategie die in het programma Duurzaamheid dit verder vorm zal krijgen.

In ontwikkeling

Prioriteit Duurzaamheid Pijler 2: Klimaat

Wij werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit volgens de Kader Richtlijn Water.

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Waterschap Brabantse Delta.

In ontwikkeling

Prioriteit Duurzaamheid Pijler 3: Circulaire Economie

Wij gaan verder met de resultaten van het onderzoek aanbestedingstrategie afval.

Inmiddels is het onderzoek afgerond. De raad heeft op 2 maart 2023 besloten om per 1 januari 2024 toe te treden tot Saver NV.

Afgerond