Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer

Resultaat

Status

Variantenstudie randweg Steenbergen

Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten

Coördinerend wethouder

Wethouder Remery

Doelstelling

Dankzij de A4 heeft Steenbergen een strategische positie in de Zuidwestelijke delta. Met het programma Economische Kracht is deels een richting gekozen om de kansen die hieruit voortvloeien te verzilveren. Deze liggen voornamelijk in de Agrofoodsector en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Met het programma Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer worden de kansen voor Steenbergen in ruimtelijke zin vertaald. Daarmee heeft het programma gebiedsontwikkeling tot doel:

  • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor groei in ruimtelijke zin
  • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor woningbouw en overige ruimtelijke opgaven
  • Inzicht verkrijgen in de verschillende scenario’s om te komen tot gebiedsontwikkeling
  • Infrastructuur ontwikkelen om de kernen Steenbergen en Dinteloord structureel te ontlasten
  • Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen
  • Op basis van gekozen scenario’s het overige ruimtelijke programma daadwerkelijk ontwikkelen
  • Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst.

Toelichting

Binnen dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen met een breed programma in Steenbergen-West, Steenbergen-Noord en Dinteloord Oost. De randwegen zijn een onderdeel van de gebiedsontwikkelingen in respectievelijk Steenbergen en Dinteloord Oost.

In 2023 worden eerst de knelpunten aangepakt die er nu in Steenbergen (Burgemeester Van Loonstraat en Fabrieksdijk) en Dinteloord zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een omleidingsroute te realiseren zolang de randweg er nog niet is. Ook wordt in 2023 een variantenstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van een randweg in Steenbergen en Dinteloord.

Stand van zaken

Op 7 juni heeft de provincie de programmastatus verleend voor het Regionale Strategische bedrijventerrein van 20 hectare. Tevens heeft de provincie goedkeuring gegeven aan de ontwikkeling van nog eens 10 hectare lokaal bedrijventerrein. Daarmee is een belangrijke mijlpaal voor de gebiedsontwikkeling Steenbergen-West behaald.Voor het verkrijgen van de programmastatus is een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Ook is er een (technische) haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden voor Steenbergen-West. Er is echter nog meer onderzoek nodig om definitief een aantal scenario’s voor ontwikkeling vast te stellen.

Er is inmiddels gestart met de variantenstudie op basis van de input van de haalbaarheidsstudie Steenbergen-West en de voortgang van de verstedelijkingsstrategie. Het verkrijgen van de programmastatus is hierin ook meegenomen.

Inmiddels is ook gestart met de variantenanalyses voor de verkeersknelpunten.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. In september 2023 wordt gestart met de studie naar de omleidingsroutes Dinteloord, Steenbergen en Kruisland.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving

Beschikb. budget in 2023

Uitgaven t/m 1-8-2023

Verwachte uitgaven in 2023

Verschil

Toelichting

RO/verkeer Programmamanager 1 fte

81.000

73.000

135.000

-54.000

De programmamanager wordt voor € 81.000 gedekt uit vacaturegelden, het restant uit de CAP-gelden

RO/verkeer Projectleider 1 fte

75.000

-

75.000

-

RO/verkeer Grondzaken / Jurist / Advies

50.000

-

50.000

-

RO/verkeer (uitbestdingsbudgetten onderzoek c.a.)

75.000

-

75.000

-

RO/Verkeer GVVP (inhuur) om bestaande plannen GVVP mogelijk te maken

75.000

-

75.000

-

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij werken de inzichten van de ontwikkelplannen en de verstedelijkingsstrategie verder uit.

Is nog niet aan de orde op dit moment

Volgens planning

Wij onderzoeken diverse programma scenario’s om vast te stellen wat een passend ruimtelijk programma is.

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing voor Reinierpolder III en het verkrijgen van de programma status voor het strategische en lokale bedrijventerrein zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Er zijn echter meer gebieden waar nader onderzoek naar wordt gedaan. Deze onderzoeken zijn in het najaar gereed. In combinatie met Reinierpolder III zal het programma in kwartaal 4 2023 vastgesteld kunnen worden.

Volgens planning

Wij onderzoeken de impact van een passend scenario op de verkeerskundige knelpunten.

Inmiddels is gestart met de varianten analyse. De verschillende scenario's zijn input voor deze analyse.

Volgens planning