Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed

Resultaat

Status

Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad

Coördinerend wethouder

Wethouder Prent

Doelstelling

Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenbergen geen doel maar een middel; een instrument om gebruikers te kunnen faciliteren, te sturen op de realisatie van onze doelstellingen, en zodoende meerwaarde te bereiken voor onze samenleving.

Toelichting

Maatschappelijk vastgoed is met regelmaat onderwerp van gesprek voor college en raad; vaak aan de hand van lopende vraagstukken uit de gemeenschap.

In voorgaande jaren zijn de kadernota maatschappelijk vastgoed (2020) en het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed (2021) vastgesteld, met daarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor onze manier van denken en doen met maatschappelijk vastgoed en een gefaseerde aanpak om deze verder vorm te geven. Om goed onderbouwd en breed afgewogen beslissingen te nemen over ons maatschappelijk vastgoed, zijn een duidelijk kader en heldere spelregels nodig, vastgesteld door de raad. Dat is ons accommodatie- en vastgoedbeleid.

Stand van zaken

De uitvoering van het uitvoeringsprogramma heeft als gevolg van de coronacrisis en personele capaciteit vertraging opgelopen. Inmiddels is het Vastgoed- en accommodatiebeleid begin juli door de gemeenteraad vastgesteld.

Na vaststelling van het beleidskader zal bekeken worden wat de stand van zaken rondom het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed is. Als dit duidelijk is, kan er een programmaplan voor de verdere uitwerking van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed worden opgesteld. Onderdeel hiervan is de uitwerking van het Vastgoed- en accommodatiebeleid. Het programmaplan bevat ook randvoorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering te kunnen komen, zoals geld en personele inzet. Ook de planning kan dan opgesteld worden.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving

Beschikb. budget in 2023

Uitgaven t/m 1-8-2023

Verwachte uitgaven in 2023

Verschil

Toelichting

Maatschappelijk Vastgoed

25.000

-

25.000

-

Maatschappelijk Vastgoed projectleider verduurzaming

60.000

-

60.000

-

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij stellen vastgoed- en accommodatiebeleid op.

Het vastgoed- en accommodatiebeleid is op 4 juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Afgerond

Wij leggen op 5 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen en onderzoeken de verdere mogelijkheden voor 2024 en verder. Daarvoor nemen we budget op voor 10 objecten.

Met de vaststelling van het Vastgoed- en accommodatiebeleid kan worden gestart met het onderzoeken welke gebouwen in aanmerking komen voor het plaatsen van zonnepanelen. We werken aan de kaders om keuzes te maken qua prioritering en locatie. Op dit moment zijn ervoor twee gebouwen plannen om (extra) zonnepanelen te plaatsen.

In ontwikkeling