Collegeprioriteit Organisatieontwikkeling

Resultaat

Status

Spoor 1 Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college- ambtelijke organisatie

Spoor 2 Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur

Spoor 3 Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling

Spoor 4 Een herinrichting van het gemeentehuis

Coördinerend bestuurder

Burgemeester Van den Belt

Coördinerend wethouder voor de herinrichting van het gemeentehuis

Wethouder Prent

Doelstelling

Spoor 1: Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college- ambtelijke organisatie

Spoor 2: Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur

Spoor 3: Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling

Spoor 4: Een herinrichting van het gemeentehuis

Daarnaast zijn voor dit programma te behalen effecten benoemd, te weten:

  • Een wendbare en adaptieve organisatie die op resultaat en samenwerking gericht is
  • Een professionele partner voor onze inwoners, ons netwerk en onze regio
  • Het verbeteren van de concernsturing
  • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en het professionaliseren van het uitvoeren van projecten en programma’s
  • Interne zakelijkheid als het gaat om inzet bij programma’s en projecten en het bijhouden van inzet en tijd
  • Resourcemanagement om een beeld te hebben van beschikbare tijd en kwaliteit
  • Nieuwe energie en impulsen voor in de groep medewerkers en de (blijvende) ontwikkeling van zittende medewerkers.
  • Professionele bedrijfsvoering

Spoor 1

Spelregels over rollen, samenwerking en communicatie

Toelichting

Voor het verbeteren van het samenspel Raad-College- Ambtelijke organisatie praten we tijdens een informatieavond de raad regelmatig bij over de doorontwikkeling van de organisatie. Daarnaast gaan raad, college en ambtelijke organisatie in wisselende samenstellingen met elkaar in gesprek met als beoogd resultaat het hebben van spelregels over rollen, samenwerking en communicatie. 

Stand van zaken

Overleg tussen Raad en college plaatsgevonden, twee informatieavonden aan de raad, gesprekken met collegeleden en managers

Spoor 2

a. We geven uitvoering aan het vastgestelde inrichtingsplan

Toelichting

Het inrichtingsplan uitwerken door o.a. een HR plan van aanpak op te stellen en opdrachten te formuleren voor de beoogd managers en programmamanagers en projectleiders, cultuurweken te organiseren, rolduidelijkheid te geven en duidelijke sturing.

Stand van zaken

Het management stuurt programmatisch en projectmatig op de te behalen doelen in de organisatie en op de bestuurlijke prioriteiten. Daarnaast wordt steeds meer vanuit integraal management gestuurd op concernniveau, waardoor de organisatie als concern volwassener wordt. Om de teams hierin mee te laten groeien en te investeren in de basis is in nauw overleg met de Ondernemingsraad gestart met extra teamgesprekken om maatwerk in te regelen. In het derde kwartaal volgen medewerkers trainingen om deze wijze van programmatisch- en projectmatig werken meer eigen te maken. Inspiratieweken met workshops helpen medewerkers om op een andere manier naar het werk te kijken. Hier gaan we in de tweede helft van 2023 mee door. Focus leggen we op werving van een nieuw management en het goed positionering van de teams en haar medewerkers. Een wervingscampagne zetten we in om de juiste mensen binnen te kunnen krijgen op de plekken die we nu lastig krijgen ingevuld. Hierbij vergeten we ook onze eigen medewerkers niet; waarbij het komend half jaar met name aandacht is voor het geven van rolduidelijkheid en het verminderen van werkdruk.

Spoor 2

b. Een visie op de positionering van Steenbergen in de regio

Toelichting

Dit is van belang voor in eerste plaats het organisatiedeel waar de bestuurlijk gevoelig en maatschappelijk complexe projecten aangestuurd en uitgevoerd worden. Lobby, juiste inzet vanmensen en middelen zijn hierbij van belang. In de tweede plaats is er een sterke relatie met de marketingstrategie en arbeidsprofilering (zie programma Economische Kracht).

Stand van zaken

Opzet gemaakt, gesprekken vinden plaats met omliggende gemeenten en betreffende portefeuillehouders zijn nauw betrokken. We merken dat dit intern de integraliteit op domeinen en werken bevorderd.

Spoor 2

c. Een strategische HR agenda

Toelichting

Opstellen en uitvoeren van een strategische personeelsplanning, verder professionaliseren werving en selectie en arbeidsprofilering, opstellen en uitvoeren van een strategische opleidingsplan.

Stand van zaken

Alles opgestart en eerste concepten gereed. In de tweede helft van het jaar nemen we besluit welke van deze middelen voor nu het beste helpen in de beweging en zetten deze in als sturingsmiddel.

Spoor 3

a. Formuleren van bedrijfsvoeringskaders en de beweging die we daarop willen maken

Toelichting

We stellen een aantal uniforme afspraken vast die voor de gehele organisatie gelden. Daarbij geven we aan waar we nu staan en welke beweging we de komende jaren gaan maken om in de bedrijfsvoering mee te kunnen blijven bewegen op de veranderingen in de maatschappij.

Stand van zaken

Kaders zijn in concept klaar. Het samenwerken om tot deze kaders te komen heeft inzicht gegeven dat het belangrijk is om een gezamenlijke koers te hebben en te werken binnen dezelfde afspraken. In de tweede helft van het jaar betrekken we alle teams en bespreken wat dit specifiek voor hen en hun werk betekent.

Spoor 3

b. Diverse bedrijfsvoeringsactiviteiten

Toelichting

Activiteiten die nodig zijn om van beheer naar ontwikkelorganisatie te kunnen doorontwikkelen. Bedrijfsvoering is hierin ondersteunend.

Stand van zaken

Alle inspanningen zijn gestart, bv op inkoop, informatie en de P&C cyclus. HR cijfers en de financiële cijfers worden met elkaar geconfronteerd. Onderliggende systemen communiceren nu al veel beter en we krijgen steeds meer inzicht. Ten aanzien van inkoop zijn we onze types aan contracten aan het inventariseren als opmaat naar contractbeheer. Deze inspanningen op de bedrijfsvoering zorgen ervoor dat we meer rust krijgen in de organisatie en sturingsinformatie kunnen gaan genereren. 

Spoor 3

c. Plan van aanpak datamanagement en analyse

Toelichting

De gemeente heeft schat van informatie op vele uiteenlopende terreinen. We zien in toenemende mate de behoefte om met behulp van deze informatie te sturen op onze maatschappelijke opgaven en organisatie.

Stand van zaken

Gunning aan bureau heeft plaatsgevonden. Het project is gestart met interviews in de organisatie en bepalen van het gezamenlijk beeld. We bepalen wat onze ambitie is voor het komend jaar, geven inzicht in wat er nodig is hiervoor en in september is er ook zicht op een ontwerp aanpak voor een concreet vraagstuk. Dit vraagstuk helpt weer in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering.

Spoor 4

Een herinrichtingsplan van het gemeentehuis

Toelichting

Een herinrichting plan voor het gemeentehuis waar de beleving van het huis van de gemeenschap centraal staat.

Stand van zaken

Deze motie is uitgewerkt in het inrichtingsplan voor het gemeentehuis. Het plan is afgerond en aangeboden aan de raad. De raad heeft de stukken niet doorgeleid naar de besluitvormende vergadering.Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal. 

Tussenrapportage 2023

De sporen 1, 2 en 3: De uitvoering van de sporen 1, 2 en 3 verlopen binnen de afgesproken kaders. Spoor 4: Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal. In de tussenrapportage 2023 wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet aan te vragen van € 200.000.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving

Beschikb. budget in 2023

Uitgaven t/m 1-8-2023

Verwachte uitgaven in 2023

Verschil

Toelichting

Spoor 3 bedrijfsvoering (diverse)

pm

-

Projectondersteuning ontwikkelafdeling

40.000

-

40.000

-

Projectondersteuning ontwikkelafdeling

79.000

-

79.000

-

Opslag voor ondersteuning bedrijfsvoering

207.250

-

207.250

-

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Onderwerp/ Prioriteit

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 1. Verbeteren samenspel Raad-College-Ambtelijke Organisatie

Wij werken de concrete resultaten uit in spelregels over rollen, samenwerking en communicatie.

Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit 'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2023.

Volgens planning

Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 2. Opzetten van een ontwikkelorganisatie

Wij geven uitvoering aan in het in 2022 vastgestelde inrichtingsplan voor de ontwikkelorganisatie. Het huidige functiegebouw wordt waar nodig hierop afgestemd.

Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit 'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2023.

Volgens planning

Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 2. Opzetten van een ontwikkelorganisatie

Wij ontwikkelen een visie op de positionering van Steenbergen in de regio.

Er is een visie op de positionering van Steenbergen in de regio vastgelegd. Besluitvorming door het college heeft plaatsgevonden.

Volgens planning

Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 2. Opzetten van een ontwikkelorganisatie

Wij geven uitvoering aan de strategische HR agenda door: - Het opstellen en uitvoeren van een strategische personeelsplanning;
- Het opstellen en uitvoeren van beleid gericht op het verder professionaliseren van werving en
selectie en arbeidsmarktprofilering;
- Het opstellen en uitvoeren van een strategische opleidingsplan.

Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit 'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2023.

Volgens planning

Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 3. Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering

Wij ronden het lopende traject basis op orde af, wij formuleren bedrijfsvoeringskaders en de beweging die we daarop gaan maken, wij zetten in op het verbeteren van de validiteit en accuraatheid van de bedrijfsvoeringsdata van vooral financiën en HR, wij onderzoeken hoe we onze inkoop- en aanbestedingsfunctie kunnen professionaliseren, wij vereenvoudigen de P&C cyclus, wij onderzoeken hoe we een programma- en projectenadministratie op kunnen zetten en voeren dit in, wij lichten onze processen en werkinstructies door. Vervolgens passen we deze aan waar nodig en wij stellen een plan datamanagement & analyse op over hoe en welke data we kunnen gaan gebruiken ter ondersteuning van de maatschappelijke opgaven.

Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit 'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2023.

Volgens planning

Prioriteit Organisatie ontwikkeling: Spoor 4. Herinrichting gemeentehuis

Wij ronden het onderzoek naar de herinrichting van het gemeentehuis af.

Het onderzoek is afgerond en aangeboden aan de gemeenteraad in mei 2023. Raad heeft stukken niet doorgeleid naar besluitvormende vergadering. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal.

Volgens planning