Collegeprioriteit Actieplan Wonen

Resultaat

Status

1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten

2. Locatiekeuze flexibele woonvormen

Coördinerend wethouder

Wethouder Baali

Doelstelling

Het Actieplan Wonen maakt het gehele scala aan instrumenten inzichtelijk (fase 1) en geeft daarmee de bouwstenen voor het actualiseren en aanpassen van het woonbeleid. Dit laatste wordt gecombineerd met het spoor van het opstellen van woonzorgvisies per kern. Met als kader de afspraken in de Woondeal 2022 t/m 2030 met een uitvoeringsprogramma (uitvoeringsprogramma=actualisering actieplan wonen) .

Toelichting

Op weg naar het Actieplan worden de volgende stappen gezet:

  1. Overzicht van de mogelijke instrumenten voor het college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld over direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten.
  2. Vertaling naar woonbeleid en integratie met Woonzorgvisie te samen met een Uitvoeringsprogramma, alsmede;
  3. een locatiekeuze flexibele woonvormen en realisatie daarvan. Er wordt een locatieonderzoek uitgevoerd om zicht te hebben op de mogelijkheden om op korte en langere termijn de bouw van ten minste 100 flexwoningen te realiseren.

Stand van zaken

Stap 1 is volgens planning in kwartaal 2 2023 opgestart en wordt eind kwartaal 2 afgerond.

Stap 2 wordt in kwartaal 4 2023 opgeleverd.

In het kader van stap 3 is parallel aan de voorbereidingen rondom het Actieplan Wonen een onderzoek uitgevoerd naar potentiële locaties en is een collegebesluit gevraagd om met een select aantal locaties de vervolgstappen te zetten, zoals gesprekken met de eigenaren.

Tussenrapportage 2023

De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. 

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving

Beschikb. budget in 2023

Uitgaven t/m 1-8-2023

Verwachte uitgaven in 2023

Verschil

Toelichting

Aanvulling RO capaciteit voor vrijmaken projectleider

65.000

65.000

-

Aanvulling RO capaciteit voor uitvoering acties uit actieplan

pm

Onderzoeksbudget

25.000

25.000

-

Voortgang acties uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij stellen een Actieplan Wonen op en starten met de uitvoering daarvan.

Actieplan vrijwel gereed.

Volgens planning

Wij stellen woonzorgvisies op, te beginnen met Steenbergen en Dinteloord. Deze zijn in het tweede kwartaal gereed (worden later opgenomen in de ontwikkelplannen, zie prioriteit Ontwikkelplannen).

We stellen woonzorgvisies op voor alle kernen tegelijk. De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen in het vierde kwartaal van 2023.

In ontwikkeling

Wij zetten bij lopende projecten extra in op woningen voor nestverlaters, starters, ouderen en andere bijzondere doelgroepen.

Wordt uitgevoerd.

Volgens planning

Wij dringen bij projectontwikkelaars aan op het gebruik van de KoopStart-regeling.

Wordt gedaan indien van toepassing.

Volgens planning