Wat mag het kosten?

Taakveld

Begroting 2023 na wijziging

Mutatie TR

Nieuwe raming 2023

Recreatieve havens

-150.094

-

-150.094

Economische ontwikkeling

-605.928

-

-605.928

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-47.994

-

-47.994

Economische promotie

25.822

-

25.822

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-219.127

-

-219.127

Samenkracht en burgerparticipatie

-90.364

-

-90.364

Inkomensregelingen

-2.122.825

-245.860

-2.368.685

WSW en beschut werk

-2.854.282

-208.129

-3.062.411

Arbeidsparticipatie

-334.540

-

-334.540

Subtotaal

-6.399.332

-453.989

-6.853.321

Mutaties reserves

69.298

-

69.298

Totaal

-6.330.034

-453.989

-6.784.023