Toelichting budgetmutaties

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend / eerder gemeld

Toelichting

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Agro foodcluster / Noordflank

382.193

I

Nieuw

Bijdrage natuur (€ 173.664) en bovenwijks (€ 208.529), hogere opbrengst levering gronden aan provincie Noord-Brabant.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Agro foodcluster / Noordflank

-382.193

I

Nieuw

Bij de afwikkeling van de jaarstukken 2023 zal worden voorgesteld om deze bedragen als resultaatbestemming 2023 toe te voegen aan de reserve economische ontwikkeling: natuurfonds € 173.664 en bovenwijkse voorziening € 208.529.

Inkomensregelingen

Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten

-185.216

I

Perspectiefnota 2024, pagina 13

Vanaf 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% gestegen. Hiervan is 2,10% een reguliere indexering en 8,05% een bijzondere verhoging. Als gevolg hiervan zijn de bedragen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies verhoogd. Deze verhoging van 10,15% van de bijstandsuitkering was op het moment van de raming van de uitgaven voor het jaar 2023 nog niet bekend. Daarom wordt geadviseerd om het geschatte bedrag van € 5.314.784 te verhogen naar € 5.500.000.

Inkomensregelingen

Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten

-60.644

I

Perspectiefnota 2024, pagina 13

Het Rijk heeft aangekondigd dat er later dit jaar een bijstelling van ongeveer € 640 miljoen zal plaatsvinden voor het macrobudget van BUIG (bijstandsuitkeringen) voor alle Nederlandse gemeenten. Helaas is dit bedrag € 50 miljoen lager dan verwacht. Voor de gemeente Steenbergen betekent dit dat de totale compensatie voor uitgaven aan BUIG uitkomt op € 5.252.000 in plaats van € 5.314.784.

WSW en beschut werk

Sociale werkvoorziening (WSW)

-208.129

I

Nieuw

Oormerken van de meicirculaire 2023 ,Sociale werkvoorziening (WSW), zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.

TOTAAL PROGRAMMA 4

-453.989

(I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 4

-

(S)tructureel

-453.989