Voortgang 2023 bestaand beleid

Leefbare Kernen

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij actualiseren de Doe-agenda en geven hier invulling aan. Vanuit de Doe-agenda nemen wij jongerenparticipatie en het organiseren van kernoverleggen mee in de prioriteit Participatiebeleid en de prioriteit Ontwikkelplannen.

De onderwerpen jongerenparticipaitie en organisatie van kernoverleggen komen nadrukkelijk aan bod bij de totstandkoming van de prioriteit participatiebeleid en de prioriteit ontwikkelplannen. Het tijdspad van deze projecten is hierbij leidend.

Volgens planning

De kerncoördinatoren verbinden en ondersteunen initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen. Wij onderzoeken op welke manier de ondersteuning aan verenigingen kan worden versterkt.

Naast het verbinden en ondersteunen van de gemeenschap is de kerncoördinator in toenemende mate intern en extern adviseur op gebied van inwonerparticipatie en kerngericht werken. De adviseur kerngericht werken is nog steeds het inwoneraanspreekpunt waar het gaat om initiatieven en de subsidieregeling van het Initiatievenfonds. Vanuit sport- en cultuurcoaches wordt ingezet op verenigingsondersteuning. Vanuit de gemeentelijke organisatie is de accommodatiemanager het eerste aanspreekpunt voor de sportverenigingen.

Volgens planning

Wij organiseren overleggen in alle kernen en dragen bij aan de ontwikkelplannen voor de verschillende kernen.

Het tijdspad van de prioriteit Ontwikkelplannen is hierbij leidend. Er zijn reeds overleggen geweest met de inwonersgroepen van alle kernen. Deze overlegronde wordt herhaald in het najaar van 2023 in de oploop naar het participatiebeleid.

In ontwikkeling

Doorontwikkeling Sociaal Domein

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij investeren nog meer om de wijken in te gaan op terreinen van armoede en eenzaamheid.

De sociale wijkteams geven hier onder andere invulling aan middels spreekuren in alle kernen van Steenbergen.

Volgens planning

Wij investeren in laagdrempelig toegankelijke voorzieningen om de druk op de maatwerkvoorzieningen te verminderen.

Binnen Vraagwijzer worden diverse laagdrempelige toegankelijke voorzieningen geboden aan de inwoners van de gemeente Steenbergen.

Denk hierbij aan het team samen scheiden (vechtscheidingen te voorkomen) administratieve ondersteuning en begeleiding (ter voorkoming van/bij) schulden, inzet van jongerenwerkers (bijvoorbeeld JoinUs tegen eenzaamheid), worden er trainingen gegeven ter bevordering van de weerbaarheid en voorkoming van jeugdhulp (Rots en Water, Piep de Muis, Sova-training), maar ook wordt er inzet gepleegd door consulenten met LVB en GGZ expertise die indicatieloze begeleiding bieden.

Binnen Vraagwijzer werken twee vaste consulenten met LVB en GGZ expertise die indicatieloze begeleiding bieden. We onderzoeken de mogelijkheid om in samenwerking met een ergotherapeut de aanvraag tot huishoudelijke ondersteuning te kunnen uitstellen door inwoners gericht te helpen bij het zo lang mogelijk zelfstandig voeren van het huishouden. Dit draagt er aan bij dat ouderen vitaal en mobiel blijven en daar profijt van hebben in hun dagelijkse bezigheden. Initiatieven zoals de Huiskamer in Kruisland en Ontmoetingswinkel bijven we stimuleren.

Volgens planning

Wij kiezen voor een gezinsgerichte aanpak.

Binnen Vraagwijzer wordt er bij melding van een hulpvraag een brede analyse gemaakt waarin alle leefgebieden van een gezin in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er ook gekeken naar de gezinssituatie en onderscheid gemaakt in ouderproblematiek en kinderproblematiek. Naast de inzet van Jeugdprofessionals bij jeugdhulpvragen werkt ‘het ernaartoe-team’ en het ‘team samen scheiden’ proactief en integraal waarbij gezinsgericht werken centraal staat. Hulpvragen van jeugdigen blijken relatief vaak hulpvragen ten aanzien van problematiek bij ouders aan ten grondslag te liggen. Door het kiezen voor een gezinsgericht aanpak wordt ook de kern aangepakt en wordt de situatie duurzaam opgelost.

Volgens planning

Wij voegen de diverse preventieplannen en -activiteiten samen met het hernieuwde uitvoeringsplan Sociaal Domein. Daarmee zetten wij in op brede, samenhangende preventie op het gebied van sport en bewegen, gezondheid, eenzaamheid en de sociale basis van alle inwoners.

De vacatures op het gebied van het Sociaal domein zijn momenteel moeilijk in te vullen. Het zal in de 2e helft van 2023 zeer waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn om te komen tot een hernieuwd uitvoeringsplan Sociaal Domein.

Niet gehaald

Wij onderzoeken verdere regionale samenwerking WMO en Participatiewet.

Onderzoek naar regionale samenwerking van de participatiewet op niveau van 9 gemeenten zal in 2e kawartaal 2023 starten.
Het onderzoek naar regionale samenwerking van de Wmo op niveau van 9 gemeenten is afgerond.

Afgerond

Wij evalueren de aanpak laaggeletterdheid.

Een evaluatie is op dit moment gaande.

Volgens planning

Wij stellen een Uitvoeringsprogramma Spelen en Bewegen op; in lijn met de Meerjaren Onderhoudsplannen uit programma 3: Fysieke leefomgeving en duurzaamheid.

Het meerjaren onderhoudsplan is in ontwikkeling en wordt in het 4e kwartaal van 2023 opgeleverd.

Volgens planning

Maatschappelijk Vastgoed

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij stemmen onze manier van werken af op de maatschappelijke wensen (streefbeelden) en verbeteren het beheer van ons maatschappelijk vastgoed.

Wij stemmen onze manier van werken af op de maatschappelijke wensen (streefbeelden) en verbeteren het beheer van ons maatschappelijk vastgoed.
Met de streefbeelden worden de (vraag) maatschappelijke wensen in beeld gebracht en dit wordt afgestemd op het aanbod van het maatschappelijk vastgoed. Met de optimalisatie slag van de vastgoedportefeuille wordt dit verder onderzocht. We zijn momenteel in afwachting van de streefbeelden/ontwikkelplannen.

In ontwikkeling

Bestaanszekerheid

Financieel mee kunnen doen

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij verhogen de inkomensgrens van 120 procent naar 130 procent voor armoederegelingen en zetten hiervoor een promotiecampagne op.

Inkomensgrens is sinds 1 april 2023 een feit en publicaties om inwoners te attenderen loopt, gezien de stijging van het gebruik en dus bereik.

Afgerond

Wij geven prioriteit aan het gesprek met de ISD over het zo gemakkelijk mogelijk (digitaal) aanvragen van hulpregelingen.

Het gesprek met het bestuur is geweest en de ISD heeft opdracht gekregen het proces van de (digitale) aanvragen te vereenvoudigen.

Afgerond

Wij investeren in Ernaartoe teams en vroegsignalering.

Het Ernaartoeteam en vroegsignalering worden actief ingezet binnen de dienstverlening van Vraagwijzer. Dit levert inmiddels al resultaat op doordat er in een aantal situaties geen jeugdhulp meer hoeft te worden ingezet.

Volgens planning

Wij communiceren vaker en gerichter waar inwoners terecht kunnen met al hun (schuld)hulpvragen.

We communiceren regelmatig zoals middels gerichte brief naar alle inwoners waar zij tercht kunnen met al hun (schuld) hulpvragen. Het boekje welke op ieder adres is bezorgd. Middels slides op de Slos kabelkrant etc.

Volgens planning

Bestaanszekerheid

Energiecrisis

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij verstrekken energietoeslag op basis van beschikbare rijksregelingen.

In 2023 wordt vaststelling van de energiewet verwacht en kunnen gemeenten pas weer overgaan tot verstrekking van energietoeslag

Volgens planning

Wij werken toe naar een investeringsfonds en nemen mee hoe wij daar vorm aan kunnen geven. Dit doen we onder andere voor onze verenigingen, instellingen en stichtingen in het maatschappelijk veld.

Wij zijn bezig met de voorbereiding voor het instellen van een revolverend fonds in 2023.

Volgens planning

Vluchtelingen en asielzoekers

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij geven invulling aan de taakstelling Statushouders. Wij faciliteren dat jonge nieuwkomers onderwijs kunnen volgen bij Wereldwijs – de regionale voorziening voor basisonderwijs aan niet-nederlandstalige kinderen op de Brabantse Wal.

Het college zal alle inspanningen verrichten welke nodig zijn om te voldoen aan de jaarlijkse taakstelling en de maatschappelijke integratie.

Afgerond