Toelichting budgetmutaties

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend / eerder gemeld

Toelichting

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

-108.000

I

Perspectiefnota 2024, pagina 38

In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van het bouwjaar en de technsiche staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Het is hiervoor belangrijk dat er een goede projectleider aangesteld wordt. Hier is extra budget voor nodig.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer

-15.000

S

Perspectiefnota 2024, pagina 17

Dit betreft de reguliere CBS indexatie voor 2023.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer

-123.570

I

Collegebesluit 8 augustus 2023

Dit betreft extra budget voor de indexering rondom leerlingenvervoer.

Samenkracht en burgerparticipatie

Peuterspeelzalen

60.547

S

Jaarstukken 2022, pagina 31

De subsidies voor peuterspeelzalen worden gedekt middels het onderwijsachterstandenbeleid. Sinds 2022 worden deze facturen direct bij het onderwijsachterstandenbeleid geboekt waardoor er een voordeel ontstaat op het product peuterspeelzalen.

Samenkracht en burgerparticipatie

Vluchtelingenopvang Oekraine

1.250.000

I

Nieuw

Dit gaat over een regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij gemeenten een specifieke uitkering krijgen voor de kosten van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een vast bedrag (€ 83,33) per dag per opvangplek. In 2023 vallen de kosten voor verstrekkingen, zoals het uitbetalen van leefgeld, en de uitvoeringskosten van de opvang van ontheemden in een opvangvoorziening van de gemeente binnen de gemeentegrens gunstiger uit voor de gemeente Steenbergen in vergelijking met de specifieke uitkering.

Samenkracht en burgerparticipatie

Jeugdgebouwen

-10.000

I

Nieuw

Er is sprake van meer klachtenonderhoud verhogen i.v.m. herstelschade en het treffen van tijdelijke maatregelen als gevolg van een dak lekkage bij de JFK/MJW de klup.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorziening jeugd

-49.775

S

Jaarstukken 2022, pagina 31

De tarieven voor de inzet van de jeugdprofessionals zijn gestegen.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Veilig Thuis

-32.650

S

Collegebesluit 21 maart 2023

Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (MCZ) om o.a. Veilig Thuis en de Safegroup de subsidies te verlenen die nodig zijn om hun taken volgens wettelijke richtlijnen en landelijk vastgestelde kwaliteitskaders uit te voeren.

Maatwerkvoorzieningen WMO

WMO Voorzieningen

133.000

I

Nieuw

Op basis van het huidige gefactureerde is de verwachting dat er dit jaar overgehouden gaat worden op de woningaanpassingen en hulpmiddelen. Deze kunnen incidenteel afgeschaald worden.

Hulp bij het huishouden WMO

WMO Huishoudelijke hulp

-514.623

I

Nieuw

De vergrijzing neemt toe en het landelijke beleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Hierdoor is er meer vraag naar maatwerkvoorzieningen ontstaan. Op 1 januari 2023 is het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning met 18% gestegen ten opzichte van 1 januari 2022. In 2023 lijkt de groei van het aantal indicaties voorlopig iets te stabiliseren. De sterke stijging van het afgelopen jaar was niet verwacht en niet meegenomen in de begroting voor 2023.

Jeugdhulp behandeling

Jeugdhulp behandeling

-105.454

S

Collegebesluit 27 juni 2023

In aanloop naar de nieuwe contracten laag- en hoogcomplex en wonen zijn er door aanbieders vragen gesteld over de indexering van de tarieven 2023. In mei 2022 zijn de tarieven voor 2023 vastgesteld op basis van onderzoek van adviesbureau D18, waarbij de tarieven zijn gerelateerd aan de stijging van de lonen vanaf 2017 tot heden. Met alle prijsontwikkelingen in het najaar van 2022 houden enkele van onze tarieven voor 2023 (mogelijk) geen stand meer bij de rechter als reëel tarief.

Jeugdhulp zonder verblijf overig

Uitvoeringskosten jeugdzorg

-45.600

S

Jaarstukken 2022, pagina 32

Voor jeugdzorg wordt er steeds meer en actiever gewerkt in de regio. Ook zijn de kwaliteitsmonitor en een innovatiebudget regionaal geïntroduceerd. Hierdoor zijn de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst hoger.

Jeugdhulp zonder verblijf overig

PGB Jeugd

-5.000

I

Nieuw

In 2023 zijn er meer PGB's afgegeven waardoor het huidige budget niet voldoet.

Gesloten plaatsing

Jeugdzorgplus

-50.000

S

Jaarstukken 2022 pagina 32 / PPN 2024 pagina 12

JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt berekend aan de hand van het aantal dagdelen dat een jeugdigen gebruik maakt van een plek. Daarnaast ook voor het in stand houden van de crisisvoorziening als voorziening voor de jeugdhulpregio WBW. De gemeente heeft geen invloed op de aantal plaatsingen en/of termijn van plaatsing in de gesloten jeugdhulp, daar de rechtbank deze maatregel uitspreekt. Het budget voor 2023 is niet toereikend voor de financiering van de voorziening.

Gesloten plaatsing

Jeugdzorgplus

-17.753

I

Collegebesluit 28 feb. 2023

Landelijke ontwikkelingen vragen ons om gesloten jeugdhulp te transformeren naar een duurzaam en kleinschalig alternatief. Dit transformatiescenario wordt onderzocht en hier zijn extra middelen voor nodig.

Gesloten plaatsing

Jeugdzorgplus

-15.714

S

Collegebesluit 13 dec. 2022

Almata heeft een indexatie gevraagd voor het Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Hierin zijn de kosten van het onderhoud en de gestegen kosten van energie meegenomen. Met de bijdrage in de huisvesting van JeugdzorgPlus wordt het doel nagestreefd dat JeugdzorgPlus binnen onze regio geboden kan blijven.

Jeugdbescherming

Gecertificeerde instellingen

-17.600

S

Collegebesluit 18 april 2023

Deze extra bijdrage aan Jeugdbescherming Brabant (JBB) betreft een indexering van tarieven.

Jeugdreclassering

Gecertificeerde instellingen

-8.400

S

Collegebesluit 18 april 2023

De gecertificeerde instellingen hebben een indexering aangevraagd voor de structurele dekking van de inzet plusperiodiek. Daarnaast hebben ze een aanvullende indexering aangevraagd voor de hogere reiskosten conform de cao-regeling.

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

-37.345

S

Collegebesluit 29 nov. 2022

De begroting van het basispakket van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van Thuiszorg West-Brabant valt hoger uit. Dit komt door een verhoogde indexering van bijdrage per kind en een stijging van 29 extra kinderen in zorg ten opzichte van vorig jaar. Het risico op tekorten bij gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen is opgenomen als top 5 risico in de risicoparagraaf.

TOTAAL PROGRAMMA 1

604.054

(I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 1

-316.991

(S)tructureel

287.063