Investeringen

Investeringen voorafgaande jaren:

Geen.

Investeringen 2023:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven

Restant krediet

Herzien

Nieuw bedrag

Na 2023

Besparing 2023

Toelichting

Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle

11.658

9.139

2.519

Nee

-

Nee

167

Krediet is afgerond.

Voorbereidings-krediet gemeentehuis raadszaal en verhuizing Vraagwijzer

-

-

-

Ja

200.000

Ja

-

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2024-2027 op 13 juli 2023 is er een motie aangenomen om een voorbereidingskrediet op te nemen in deze rapportage. Dit krediet is nodig om de voorbereiding te kunnen starten voor de verhuizing van Vraagwijzer naar het gemeentehuis, en ook om het meubilair en het audio- en videosysteem in de raadszaal te vervangen.

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

250.000

-

250.000

Ja

201.600

Ja/Nee

13.440

Vanuit duurzaamheid wordt geïnventariseerd welke gebouwen / accommodaties mogelijk nog in aanmerking komen voor zonnepanelen. De uitvoering zal later plaatsvinden dan 2023. Voor één gemeentelijke accommodatie is er duidelijk, dat er zonnepanelen komen. Deze is uit het oorspronkelijk krediet gehaald en hieronder separaat gepresenteerd om zo de kapitaallasten op het juiste taakveld te verantwoorden.

Uitbreiding zonnepanelen sporthal de Buitelstee van 25 naar 75 panelen.

-

-

-

Ja

48.400

Ja/Nee

-

In de collegevergadering van 15 november 2022 is besloten om deze investering te financieren met behulp van een algemeen krediet dat daarvoor bestemd is. Om ervoor te zorgen dat de kapitaallasten op de juiste taakvelden worden geboekt, moet dit krediet worden opgesplitst. Verwacht wordt dat deze investering grotendeels in 2023 zal worden uitgevoerd.

Onderwijs-huisvestiging

-

-

Ja

100.000

Nee

-

Voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen zijn voor de tweede helft van het jaar extra middelen nodig. Hiermee wordt een plan gemaakt op hoofdlijnen met uitgangspunten, voorlopige tijdsplanning en indicatieve investeringsbedragen. Er worden vooralsnog geen kapitaallasten begroot, omdat deze voorbereidingskosten later kunnen worden toegerekend aan de toekomstige investeringsbedragen.

Ledverlichting gemeentelijke (sport-) accommodaties en gebouwen.

Ja

165.000

Deels

-

Vooruitlopend op nog vast te stellen beleid en na overleg met diverse exploitanten en sportaccommodaties is de wens om alvast een krediet op te nemen voor, waaruit vanaf 2023 investeringen/bijdragen in ledverlichting voor gemeentelijke gebouwen en/of sportaccommodaties betaald kunnen worden. Er zijn geen afschrijvingen opgenomen, omdat niet de verwachting is dat de investering voor meer dan 75% wordt besteed.

Mobiel jeugdhonk

25.000

-

25.000

Nee

-

Ja

3.571

Voor dit voorstel vanuit het raadsakkoord zal eerst beleid opgesteld dient te worden. Uitvoering zal waarschijnlijk niet meer in 2023 plaatsvinden.

TOTAAL

286.658

9.139

277.519

17.178