Toelichting budgetmutaties

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend / eerder gemeld

Toelichting

Bestuur

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

-10.975

S

Nieuw

Het controletarief van Baker Tilly is met 14,3% geindexeerd voor 2023.

Burgerzaken

WOO

-31.700

I

Collegebesluit 16 mei 2023

Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet Open Overheid (WOO) goedgekeurd. De WOO is van kracht geworden op 1 mei 2022. Na de stappen die in 2022 zijn genomen, is het nu tijd voor de volgende fase. Om dit op de juiste manier te implementeren, is het belangrijk om een geschikte projectleider aan te stellen.

Burgerzaken

Verkiezingen

-16.000

I

Perspectiefnota 2023, pagina 15

De veranderingen in de nieuwe Kieswet hebben een grote invloed op de manier waarop verkiezingen worden georganiseerd en de beschikbare middelen. Het organiseren van verkiezingen wordt steeds ingewikkelder en begint vaak al aan het einde van het voorgaande jaar. Het is essentieel om een projectleider in te schakelen die actief betrokken is bij het proces, om de verkiezingen goed te laten verlopen en kennis over te dragen.

Burgerzaken

Dienstverlening

-45.000

I

Nieuw

Op dit moment kunnen we vanwege een tekort aan personele bezetting niet voldoen aan een aantal wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en de Wet Digitale Overheid. Om deze wettelijke ontwikkelingen toch te kunnen realiseren, is het belangrijk om tijdelijk in te huren voor het jaar 2023.

Overhead

DIV

-32.880

I

Nieuw

Om de achterstanden in het archiveren te verminderen of weg te werken, zullen we tijdelijk extra personeel aantrekken. Het verwerken van deze achterstanden is opgenomen in het actieplan voor de archiefinspectie.

Overhead

Management

-30.945

I

Collegebesluit 20 juni 2023

Na het vertrek van de vorige gemeentesecretaris hebben we een tijdelijke gemeentesecretaris ingehuurd. Om deze interim gemeentesecretaris tot het einde van het jaar te kunnen behouden, hebben we extra budget nodig.

Overhead

Personeel en organisatie

-58.000

I

Nieuw

De raadsadviseur gaat met zwangerschapsverlof vanaf 1 augustus tot en met 8 januari 2024. Om deze periode te overbruggen, willen we tijdelijk iemand aannemen voor de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier.

Overhead

Representatie

-17.000

S

Nieuw

Sinds 2019 is het budget voor het kabinet, representatie en vergaderkosten (college) hetzelfde gebleven. Echter, vanwege de inflatie van de afgelopen jaren is het nodig om dit budget te indexeren naar € 65.000.

Overhead

Juridische zaken

-49.660

I

Collegebesluit 7 maart 2023
/ directiebesluit

We hebben geprobeerd om de functie van Secretaris bezwarencommissie/juridisch adviseur in te vullen, maar helaas is dit niet gelukt. Daarom hebben we besloten om deze functie voor 2023 extern in te huren, omdat het belangrijk is dat deze functie wordt vervuld. Het inhuren van een externe kracht is duurder dan de begrote salariskosten voor deze functie.

Overhead

Beheer ruimte & accommodaties

-25.000

S

Raadsbesluit 29 sept. 2022

Op 08 juli 2021 is er een motie ingediend voor het speelbeleid. Naar aanleiding daarvan is er kadernota spelen en bewegen in de openbare ruimte opgesteld. Daar is ingestemd met 0,3 fte structurele capaciteitsuitbreiding om uitvoering te kunnen geven aan de kadernota. In de Perspectiefnota 2024-2027 is het structureel budget geregeld vanaf 2024 hiervoor.

Overhead

Buitendienst (K)

32.000

I

Nieuw

In de begroting 2023 is er personele uitbreiding opgenomen voor de buitendienst. Tevens wordt inzet welke voorheen werd gedaan door de WVS omgezet naar vast personeel. De werving geschiedt in de loop van de eerste maanden, waardoor er een voordeel is op het personeelsbudget van de Buitendienst.

Overhead

Rollend materieel algemeen(K)

-18.400

S

Nieuw

Afgelopen jaren is het wagenpark van de buitendienst uitgebreid. Daarnaast is dit jaar gepland om veel voertuigen te gaan vervangen, maar dit loopt vertraging op. Tenslotte zijn de kosten voor onderhoud door de inflatie van afgelopen jaren flink gestegen, hetgeen zorgt dat er nu structureel te weinig budget is voor het onderhoud.

Overhead

Rollend materieel algemeen(K)

-6.200

S

Nieuw

Met de Tussenrapportage 2022 is het budget voor het verbruik van brandstof tijdelijk verhoogd. Hoewel de prijzen nu iets lager zijn dan vorig jaar, is het huidige budget niet voldoende om aan de brandstofkosten te voldoen. Vanaf 1 juli worden de accijnzen op brandstof verhoogd, wat ook een prijsverhogend effect heeft op het budget.

Overhead

Huisvesting onderhoud

-7.000

I

Nieuw

Tijdens de winterweekenden hebben we extra verwarming nodig in de verhuurde ruimtes. We hebben hiervoor infraroodkachels aangeschaft, zodat we niet de hele vleugel hoeven te verwarmen met de normale installaties. Op deze manier besparen we energie.

Overhead

Rollend materieel algemeen(K)

-1.659

S

Raadsbesluit 4 juli 2023

Bij de jaarrekening 2022 is er sprake van een overschrijding op de aankoop van de bedrijfsauto handhaving (zie beslispunt 1). Bij de besluitvorming is opgenomen om de extra kapitaallasten mee te nemen bij deze rapportage.

Treasury

Geldleningen

600.000

I

Nieuw

De langlopende lening die we eerder hebben afgesloten, is nog niet gebruikt om investeringen te financieren. Daarnaast worden de overtollige geldmiddelen afgeroomd en bewaard op de rekening schatkistbankieren van de gemeente Steenbergen. Vanaf januari 2023 ontvangen we ook rente over deze gelden. Hierdoor verwachten we extra rente-inkomsten van € 600.000 voor de gemeente.

OZB Woningen

Uitvoering wet woz

-86.705

S

Collegebesluit 16 mei 2023

Vanwege het grote aantal bezwaren dat is ingediend voor belastingjaar 2023, en een achterstand van 2022, hebben we extra capaciteit ingehuurd. Met de huidige capaciteit kunnen we deze niet afhandelen. In het besluit van het college is er een bedrag van € 79.415 gereserveerd om deze achterstand weg te werken. Op het moment van het voorstel was de termijn voor het indienen van bezwaren nog niet verstreken. Nu blijkt dat het aantal bezwaren verder is toegenomen na het verstrijken van de termijn, waardoor er nog eens extra capaciteit nodig is van € 7.290.

OZB Woningen

Onroerende zaakbel eigenaren OZB woningen

71.000

I

Nieuw

De opbrengsten van de OZB zijn gestegen omdat het gemiddelde percentage van de WOZ-waarde van woningen hoger is geworden.

OZB Niet-Woningen

OZB eigenaren (OZB bedrijven)

35.000

I

Nieuw

De opbrengsten van de OZB zijn gestegen omdat het gemiddelde percentage van de WOZ-waarde van niet-woningen hoger is geworden.

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering

-244.000

I

Nieuw

Verwerking van de decembercirculaire 2022, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 12 en 13.

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering

1.432.626

I

Nieuw

Verwerking van de meicirculaire 2023, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten(K); Budget elektra

-349.277

I

Nieuw

De vakafdeling heeft de energiekosten voor 2023 opnieuw berekend met de huidige energietarieven. Vorig jaar is het budget voor de energiekosten tijdelijk verhoogd via de Tussenrapportage 2022. Bij de begroting voor 2023 is er benoemd dat er een risico bestaat dat de budgetten in de komende jaren mogelijk niet voldoende zullen zijn. Het extra bedrag dat nodig is voor 2023 is € 349.277. Het is lastig te voorspellen wat het structurele effect zal zijn. Als het nodig is, zal er tijdens de behandeling van de begroting voor 2024 een voorstel worden gedaan. Meer informatie vind je in bijlage 1.

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten(K); Budget gasverbruik

-117.879

I

Nieuw

De vakafdeling heeft de energiekosten voor 2023 opnieuw berekend met de huidige energietarieven. Vorig jaar is het budget voor de energiekosten tijdelijk verhoogd via de Tussenrapportage 2022. Bij de begroting voor 2023 is er benoemd dat er een risico bestaat dat de budgetten in de komende jaren mogelijk niet voldoende zullen zijn. Het extra bedrag dat nodig is voor 2023 is € 117.879. Het is lastig te voorspellen wat het structurele effect zal zijn. Als het nodig is, zal er tijdens de behandeling van de begroting voor 2024 een voorstel worden gedaan. Meer informatie vind je in bijlage 1.

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten(K); Stelpost loon- prijsontwikkelingen

1.000.000

S

Nieuw

Met de begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze is volledig ingezet zodat deze stelpost kan vervallen.

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten(K); Cao gemeenten

-1.257.307

S

Perspectiefnota 2023, pagina 16

Na de instemming van de vakbondsleden, heeft het VNG-bestuur het principeakkoord voor een nieuwe cao gemeenten en cao SGO bekrachtigd. Daarmee zijn de cao’s voor 2023 definitief en krijgen medewerkers er gemiddeld 9,1 procent salaris bij.

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten(K)

167.730

I

Nieuw

In de tabel "investeringen" van de verschillende programma's is er een recente update gegeven over de planning en het bedrag van de investeringen. Alleen de investeringen voor het jaar 2023 zijn bijgewerkt. Het bedrag van € 167.730 is het totale bedrag dat wordt bespaard op de kosten voor programma 1, 3 en 5 in het jaar 2023.

TOTAAL PROGRAMMA 5

1.356.015

(I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 5

-423.246

(S)tructureel

932.769