Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 3:

LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID

Taakveld

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie TR

Nieuwe raming 2021

CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

-1.463.422

-

-1.463.422

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

-929.113

-

-929.113

WONEN EN BOUWEN

-259.063

-50.000

-309.063

MILIEUBEHEER

-1.071.401

-17.000

-1.088.401

SPORTACCOMMODATIES

-972.273

-32.005

-1.004.278

VENNOOTSCHAPSBELASTING

-

32.666

32.666

GRONDEXPLOITATIE NIET-BEDRIJVENTERREINEN

-2.270

-

-2.270

FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR

-

-

-

RUIMTELIJKE ORDENING

-1.225.715

-

-1.225.715

AFVAL

894.267

-65.500

828.767

VERKEER, WEGEN EN WATER

-4.706.831

112.923

-4.593.908

RIOLERING

629.433

-

629.433

OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE

-2.472.358

-31.000

-2.503.358

BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

-35.477

-

-35.477

SUBTOTAAL

-11.614.223

-49.916

-11.664.139

MUT. RES. PROGR. LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID

1.801.764

19.741

1.821.505

TOTAAL

-9.812.459

-30.175

-9.842.634