Wat mag het kosten?

Taakveld

Begroting 2023 na wijziging

Mutatie TR

Nieuwe raming 2023

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

Crisisbeheersing en brandweer

-1.595.306

-

-1.595.306

Openbare orde en veiligheid

-877.208

-289.775

-1.166.983

Verkeer en vervoer

-4.644.452

-144.200

-4.788.652

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

Sportaccommodaties

-1.049.322

-32.411

-1.081.733

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.641.000

-49.700

-2.690.700

Riolering

461.428

21.067

482.495

Afval

971.980

-

971.980

Milieubeheer

-836.855

-

-836.855

Begraafplaatsen en crematoria

-70.083

-

-70.083

Ruimte en leefomgeving

-608.545

-

-608.545

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-

-

-

Wonen en bouwen

-449.351

-21.000

-470.351

Subtotaal

-11.338.714

-516.019

-11.854.733

Mutaties reserves

511.384

-

511.384

Totaal

-10.827.330

-516.019

-11.343.349