Investeringen

Investeringen voorafgaande jaren:

Omschrijving

Restant krediet per 31-12-2022

Uitgaven in 2023

Restant krediet

Herinrichting N259

454.795

39.725

415.070

Centrum Haven Dinteloord

244.971

244.971

Vervangen straatnaambordjes

50.000

50.000

Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030

1.392.185

49.722

1.342.462

Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord

111.205

9.778

101.428

Vervanging kunstwerken

148.754

148.754

Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)

1.041.341

28.174

1.013.167

Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)

381.131

18.750

362.381

Vervanging wegen 2022

821.313

821.313

Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk

868

868

Verv. Masten openb.verlichting 2021

113.510

11.167

102.343

Verv. Armaturen openb.verlichting 2021

278.615

278.615

Verv. masten openbare verlichting 2022

14.858

14.858

Verv. armaturen openbare verlichting 2022

42.932

42.932

Vervanging toplaag tennispark Steenbergen (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)

Vervanging toplaag sportpark Dinteloord (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)

Kantplanken kunstgrasvelden

11.620

11.620

Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)

Vervanging badafdekking zwembad de Meermin

119.000

119.000

Klimramen sporthal de Buitelstee

34.402

34.402

Toegangspad sportpark Seringenlaan

95.000

95.000

Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen

605.474

61.306

544.168

Realisatie ecologische verbind.zones 2017

114.560

114.560

Realisatie ecologische verbind.zones 2018

199.976

199.976

Realisatie Ecologische verbind.zones 2019

350.000

350.000

Verb. regionale kering Westlandse Watergang

275.000

275.000

Containertuintjes 2022

100.000

100.000

Groenbeheerplan 2022

151.764

24.083

127.681

Groenbeheerplan 2022 (bomen buitengebied)

51.390

1.770

49.620

Vervanging speeltoestellen 2020

33.400

33.400

Vervanging speeltoestellen 2021

77.800

77.800

Vervanging speeltoestellen 2022

141.250

141.250

Natuurspeeltuin Dinteloord

50.000

50.000

Vervanging riolering 2022

596.000

25.622

570.378

Verbeteringskosten riolering 2022

200.000

2.907

197.093

Omgekeerd inzamelen (10 jr)

31.504

1.214

30.290

Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds

114.645

114.645

Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

28.781

28.781

Herinrichting milieustraat 2021

8.851

8.851

Vervanging 2 containers milieustraat 2022

24.000

24.000

ICT omgevingswet

16.995

16.995

Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)

496.966

496.966

Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII

725.313

725.313

Aankoop Franseweg 99a Steenbergen

30.884

536

30.349

TOTAAL

9.781.054

274.754

9.506.300

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.

Investeringen 2023:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven

Restant krediet

Herzien

Nieuw bedrag

Na 2023

Besparing 2023

Toelichting

Led- en noodverlichting Sporthal t Cromwiel

56.870

-

56.870

Nee

-

Nee/ja

-

De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

Warmwater- en verwarmings-installatie sporthal de Buitelstee

65.340

-

65.340

Nee

-

Nee/ja

-

De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

Verv. led- en noodverlichting sporthal de Buitelstee

63.916

-

63.916

Nee

-

Nee/ja

-

De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

Renovatie interieur woonwagen-centra

90.750

942

89.808

Nee

-

Nee

-

De inzet is om deze investering dit jaar voor elkaar te krijgen, maar dat is ook deels afhankelijk de besprekingen met de wooncooperaties.

Berging zwembad Aquadintel

24.200

-

24.200

Nee

-

Nee

-

In 2023 zal worden begonnen met de aanleg van de berging.

Verv. ventilatieinstallatie sporthal de Buitelstee

150.000

-

150.000

Nee

-

Nee/ja

-

De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

Sportpark Dinteloord verv. kunstgrasvelden 2023

850.000

-

850.000

Nee

-

Ja

85.000

De verwachting is dat deze investering voor 50% wordt uitgevoerd in 2023, waardoor er geen afschrijvingskosten zijn in 2023.

Tennispark Steenbergen verv. toplaag 2023

240.000

-

240.000

Ja

304.000

Ja

20.000

Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd.

Verv. toplaag tennispark Nieuw Vossemeer 2023

100.000

-

100.000

Ja

105.000

Ja

8.333

Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd.

Verv. Speeltoestellen 2023

21.600

-

21.600

Nee

-

Ja

2.160

Met het opstellen van de nieuwe kadernota is besloten eerst een uitvoeringsprogramma op te stellen voordat we over gaan op grootschalige renovatie. De vervanging van speeltoestellen die nodig is vanuit inspecties wordt dit jaar wel uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen worden bekostigd uit openstaande kredieten van de afgelopen jaren. Dit krediet is in 2024 benodigd.

Optimalisering Renessestraat 1

143.250

-

143.250

Nee

-

Ja

3.581

De voorbereiding start in 2023, maar het is twijfelachtig of 75% van het investeringsbedrag in 2023 wordt uitgegeven. Dit zal in 2024 wel het geval zijn.

Verv. masten openbare verlichting 2023

11.589

-

11.589

Nee

-

Ja

290

Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.

Verv. armaturen openbare verlichting 2023

35.465

-

35.465

Nee

-

Ja

1.773

Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.

Groenbeheerplan 2023

300.442

-

300.442

Nee

-

Ja

12.018

Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.

Groenbeheerplan bomen 2023

60.000

1.410

58.590

Nee

-

Ja

1.200

Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.

Verv. Wegen 2023

652.427

-

652.427

Nee

-

Ja

26.097

Veel civiele projecten zijn in nu voorbereiding. Dit krediet is bedoeld voor verbetering van de wegen (geen groot onderhoud). In de huidige planning wordt eerst het restantkrediet 2022 gebruikt alvorens dit krediet te benutten. Dit krediet is met name in 2024/2025 benodigd.

Ruimtelijke plannen Kruisland

80.000

1.229

78.772

Nee

Ja

-

Omdat het een voorbereidingskrediet betreft, waarvan de kosten straks worden ingebracht in exploitatie van het plan, levert dit geen besparing op voor 2023

Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk -> krediet van voor 2023

Ja

4.025

Nee

-201

Het bestaande krediet van ter grootte van € 21.500 is niet toereikend. Op 23 mei 2023 heeft het college besloten (nota ) om het extra benodigde geld beschikbaar te stellen gezien het geringe bedrag en middels deze Tussenrapportage u hierover te informeren.

Verv. riolering 2023 *1

1.950.500

12.472

1.938.028

Ja

12.472

Nee

20.576

In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.

Verv. gemalen riolering 2023 *1

81.000

7.110

73.890

Ja

7.110

Nee

-14.548

In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.

Randvoorziening 2023 *1

57.000

-

57.000

Ja

-

Nee

2.467

In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.

Verbeteringskosten riolering 2023 *1

260.000

-

260.000

Nee

-

Nee

4.333

Dit krediet behoeft niet te worden aangepast. Uitvoering vindt wel later plaats. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.

Verv. Houten bruggen 2023 *1

391.146

-

391.146

Nee

-

Ja

13.038

In 2023 zijn de plannen voor vervanging van deze bruggen in voorbereiding, de grootste uitgaven volgen in 2024. In 2023 zal er geen afschrijving plaatsvinden, omdat dat pas gebeurd als 75% van het investeringsbedrag is uitgegeven.
De begrote afschrijvingslasten worden bekostigd uit de voorziening, dus er is hier geen besparing.

Verv. Stalen bruggen 2023 *1

93.520

-

93.520

Nee

-

Ja

1.559

In 2023 zijn de plannen voor vervanging van deze bruggen in voorbereiding, de grootste uitgaven volgen in 2024. In 2023 zal er geen afschrijving plaatsvinden, omdat dat pas gebeurd als 75% van het investeringsbedrag is uitgegeven.
De begrote afschrijvingslasten worden bekostigd uit de voorziening, dus er is hier geen besparing.

Totaal kapitaallasten vanuit een voorziening *1

-27.425

Geen besparing kapitaallasten vanuit een dekking van een voorziening.

TOTAAL

2.945.849

3.580

2.942.269

160.251

*1 Dekking van kapitaallasten vanuit een voorziening