Toelichting budgetmutaties

Taakveld

Product

Mutatie

I/S

Bekend / eerder gemeld

Toelichting

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-163.275

I

Nieuw

Oormerken van de meicirculaire 2023; Bommenregeling, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-32.000

I

Collegebesluit
09 mei 2023

Cluster Veiligheid 2023: De tijdelijke uitbreiding van BOA-uren met 26 uur per week vanaf 1 juli 2023 (voor € 32.000), mee te nemen in de Tussenrapportage 2023. Door deze capaciteit in te zetten, kunnen er meer controles en toezicht gehouden worden tijdens evenementen en kunnen we meer zichtbaar aanwezig zijn in de kernen waardoor onze inwoners nog beter geholpen worden.

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-74.000

I

Collegebesluit
09 mei 2023

Cluster Veiligheid 2023: De continuering van de extra AOV capaciteit (externe inhuur) voor 24 uur per week, van 1 mei 2023 tot het einde van 2023 (voor € 74.000,-), mee te nemen in de Tussenrapportage 2023. Voor 2024 is de wens uitgesproken om het team met AOV’ers uit te breiden naar 3 AOV’ers. Hiertoe wordt geadviseerd om vanaf 2024 structureel capaciteit aan te trekken en dit mee te nemen in de Perspectiefnota 2024-2027. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de gemeente steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid krijgt en dat er meer werk binnenkomt doordat we nu BOA's in eigen dienst hebben (flexibeler in te zetten en meer capaciteit).

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-20.500

S

Collegebesluit
09 mei 2023

Cluster Veiligheid 2023: Een bedrag van € 20.500, welke door een motie beschikbaar is gesteld ten behoeve van de buurtpreventie, structureel mee te nemen in de Perspectiefnota 2024-2027 en de Tussenrapportage 2023. Het betreft extra budget voor de extra de werkzaamheden voor de polderbrigade, donkere dagenoffensief en de inzet van matrixborden.

Verkeer en vervoer

Wegen straten en pleinen

-81.000

S

Jaarstukken 2022, pagina 50

In 2023 hebben we afscheid genomen van de vorige leverancier die verantwoordelijk was voor het maaien van de bermen, omdat de kwaliteit van het werk niet goed genoeg was. Daarom hebben we in 2023 een nieuwe aanbesteding gestart. Bij de nieuwe leverancier zijn de kosten hoger uitgevallen op basis van het vastgestelde plan. Dit komt door de stijging van de brandstofprijzen en andere kosten. Deze aanbesteding is in samenwerking met het waterschap gedaan.

Verkeer en vervoer

Wegen straten en pleinen

-63.200

S

Nieuw

Voor 2 jaar (2023 en 2024) is er een nieuwe aanbesteding verricht voor de onkruidbestrijding. Vanwege gestegen kosten (brandstof en lonen e.d.) valt deze kostenpost structureel hoger uit.

Riolering

Riolering

21.067

S

Nieuw

Deels ten laste van de voorziening Riolering 33%. Het meerjarig effect wordt meegenomen bij de begroting 2024.

Verkeer en vervoer

Openbare verlichting

136.500

S

Nieuw

Bestedingen uit een voorziening mogen niet rechtstreek in de exploitatie worden geboekt conform de voorschriften. Alleen bij voorziening verlichting is dit nog aan de orde. Hiervoor is een herstelactie benodigd. Bij de begroting 2023 zijn hier vragen overgesteld. Het betreft een budgetneutrale wijziging, zie regel hieronder.

Verkeer en vervoer

Openbare verlichting

-136.500

S

Nieuw

Op dit grootboek kan de opbrengst "beschikking over voorzieningen" vervallen naar aanleiding met de regel hierboven. Er is hier sprake van een budgetneutrale begrotingswijziging.

Sportaccommodaties

Zwembad Aquadintel

-19.000

I

Nieuw, directiebesluit

Vanwege het zwangerschapsverlof van onze huidige ingehuurde medewerker en het aanvullende geboorteverlof van de bedrijfsleider, moeten we tijdelijk een vervangende bedrijfsleider en zwemonderwijzer inhuren voor het zwembad. Dit is nodig om de continuïteit te waarborgen. De inhuurperiode loopt van 3 juli tot en met 3 september 2023.

Sportaccommodaties

Sporthal t Cromwiel

-12.000

I

Nieuw

De medewerker van de gemeente Steenbergen die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van Sporthal 't Cromwiel, is tijdelijk afwezig geweest. Om ervoor te zorgen dat het schoonmaken van de sporthal kon doorgaan, is er tijdelijk een extern schoonmaakbedrijf ingehuurd.

Sportaccommodaties

Tennispark Steenbergen

-1.411

S

Collegebesluit 30 mei 2023

Afgelopen maanden zijn de kosten en huur, die gemeente maakt en ontvangt voor het tennispark Steenbergen met het bestuur besproken. Hieruit volgen enkele budgetaanpassingen.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar groen(K)

-62.000

S

Nieuw

Met de WVS is het nieuwe werkprogramma voor 2023 doorgesproken. Het huidige budget was al niet toereikend en de stijging van de tarieven als gevolg van de loontwikkeling zorgt ervoor, dat het afgesproken werkprogramma hoger uitvalt dan de beschikbare middelen.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar groen(K)

12.300

I

Nieuw

Bij het openbaar groen is er het eerste halfjaar geen leerling ingezet en hierdoor kan de helft van dit budget vervallen ten gunste van de algemene middelen.

Afval

Milieustraat

40.000

I

Nieuw

Op basis van de geboekte kosten over de eerste maanden wordt er verwacht dat op de post "stortkosten hout" minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit voordeel kan ten gunste worden gebracht voor de desbetreffende voorziening.

Afval

Milieustraat

-40.000

I

Nieuw

ten gunste van voorziening

Afval

Milieustraat

40.000

I

Nieuw

Op basis van de geboekte kosten over de eerste maanden wordt er verwacht dat op de post "stortkosten brandbaar afval" minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit voordeel kan ten gunste worden gebracht voor de desbetreffende voorziening.

Afval

Milieustraat

-40.000

I

Nieuw

ten gunste van voorziening

Afval

Milieustraat

-43.400

S

Raadbesluit 15 dec. 2022

Op 15 december 2022 is ingestemd met de personele uitbreiding van de milieustraat met 1 fte. Voor 2023 worden deze kosten eenmalig gedekt vanuit de
egalisatievoorziening afval. De structurele dekking zal worden meegenomen in de begroting 2024, waarbij budgetten voor afval en daaraan gekoppelde formatie worden geactualiseerd.

Afval

Milieustraat

43.400

S

Raadbesluit 15 dec. 2022

Ten laste van de voorziening

Wonen en bouwen

Overige aangelegenheden volkshuisvesting

-21.000

I

Nieuw

Oormerken van de decembercirculaire 2022; Wet Goed Verhuurderschap, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.

TOTAAL PROGRAMMA 3

-308.975

(I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 3

-207.044

(S)tructureel

-516.019