Toelichting budgetmutaties

Taakveld

Product

Begroting

Prognose

Verschil

I/S

Toelichting

Sportaccommodaties

Gymzaal Merijntje N-V

5.535

13.535

-8.000

I

De klimrekken van Gymzaal Merijntje zijn dit jaar afgekeurd en moeten daarom worden vervangen.

Sportaccommodaties

Tennispark Steenbergen

-49.949

-26.829

-23.120

S

Huur Tennispark Steenbergen: Betreft huuraanpassing naar € 26.829 conform collegebesluit. Dit omdat er in de huurprijs ten onrechte afschrijvingskosten in de huur waren opgenomen. Het meerjaren effect wordt meegenomen in de begroting 2022.

Sportaccommodaties

Zwembad de Meermin

15.631

16.059

-428

S

Kapitaallasten: Raadsbesluit 24-6-2021, jaarrrekening 2020, overschrijding krediet vervanging glijbaan zwembad de Meermin.

Sportaccommodaties

Zwembad Aquadintel

2.325

2.782

-457

S

Kapitaallasten: Raadsbesluit 24-6-2021 jaarrrekening 2020, overschrijding krediet vervanging glijbaan zwembad Aquandintel.

Afval

Milieustraat

248

65.748

-65.500

I

Herinrichting milieustraat: Conform Collegebesluit BD2000471, gereserveerd is in de bestemmingsreserve “onderhoud gebouwen” voor het verbeteren van de beheerdersruimte milieustraat in 2020 € 65.500,-. De werkzaamheden gaan in 2021 van start.

Mutaties reserves

Mutaties reserves

65.500

I

Gereserveerd is in de bestemmingsreserve “onderhoud gebouwen” voor het verbeteren van de beheerdersruimte milieustraat in 2020 € 65.500,-.

Verkeer, wegen en water

Wegen, straten en pleinen

200.000

230.000

-30.000

I

Wegen, straten en pleinen: Vorstschade aan wegen: Doordat er door het vrachtverkeer diepe sporen gereden werden vanwege dooi en bevroren ondergrond, werden de straatstenen eruit gereden. Dit leverde gevaarlijke situaties op voor het verkeer en daarom is de complete straat opnieuw gelegd. Met deze extra kosten is geen rekening gehouden in het beheer.

Verkeer, wegen en water

Wegen, straten en pleinen

-

3.390.181

-3.390.181

I

Onderhoudswerkzaamheden wegen in 2021, de definitieve planning met de daarbijbehorende kosten. De dekking komt uit de voorziening onderhoud wegen.

Verkeer, wegen en water

Voorziening Wegen

3.390.181

I

Beschikking over de voorziening onderhoud wegen, onderhoudswerkzaamheden 2021.

Verkeer, wegen en water

Civiele kunstwerken

-

60.000

-60.000

S

Onderhoudswerkzaamheden civiele kunstwerken voor 2021, de definitieve planning. De dekking komt uit de voorziening onderhoud kunstwerken.

Verkeer, wegen en water

Voorziening Civiele kunstwerken

60.000

S

Beschikking over de voorziening onderhoud kunstwerken.

Mutaties reserves

Mutaties reserves

-143.759

-

-143.759

S

Correctie in de onttrekking uit de reserve: In de begroting 2021 zijn de voorzieningen openbare verlichting en civiele kunstwerken als reserves gepresenteerd, terwijl in de tussenrapportage 2020 was voorgesteld om deze als voorzieningen voor te zetten. Op last van de accountant zijn de kosten die niet ten laste van deze voorzieningen zijn toegestaan, gecorrigeerd in de tussenrapportage 2020. Ook in de jaarrekening 2020 is deze opgenomen als voorziening. Dit jaar worden de onderhoudsplannen openbare verlichting en civiele kunstwerken voor 2022 geactualiseerd en opgenomen in de begroting 2022.

Verkeer, wegen en water

Voorziening openbare verlichting

143.759

S

Beschikking over de voorziening openbare verlichting 2021.

Verkeer, wegen en water

Wegen, straten en pleinen

301.612

302.448

-836

S

Kapitaallasten: Raadsbesluit 24-6-2021 jaarrrekening 2020, overschrijding krediet gebiedsgerichte aanpak Steenbergen Zuid.

Wonen en bouwen

Exploitatie overige panden

50.000

100.000

-50.000

I

Maatschappelijk vastgoed: In de begroting 2020 zijn er gedurende 3 jaar (voor 2020, 2021 en 2022) middelen beschikbaar gesteld voor de visie en inventarisatie maatschappelijk vastgoed met als dekking de algemene reserve. Omdat de meeste werkzaamheden hiervoor in 2021 gaan plaatsvinden, wordt voorgesteld om de middelen van 2022 hiervoor beschikbaar te stellen.

Mutaties reserves

Mutaties reserves

50.000

I

Gereserveerd in de algemene reserve voor maatschappelijk vastgoed. Voorgesteld wordt om het deel van 2022 in te zetten in 2021.

Vennootschapsbelasting

VPB

-

-32.666

32.666

I

We hebben de (definitieve) beschikking over 2019 en 2020 ontvangen en valt gunstiger uit.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verbetering openbaar groen

212.132

260.132

-48.000

I

In 2020 was een bedrag van € 175.000 opgenomen voor verbetering groen en werd gedekt uit de reserve vervanging openbaar groen. Daarvan was eind 2020 nog € 48.000 beschikbaar en zijn bestemd voor de werkzaamheden aan de Watertorenweg/ Noorddonk.

Mutaties reserves

Mutaties reserves

48.000

I

Gereserveerd is in de bestemmingsreserve “vervanging groen ” voor het verbeteren van groen, betreft restant van 2020.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verbetering openbaar groen

260.132

243.132

17.000

I

Overboeking naar ander product en taakveld: De kosten voor aanpak exoten waren begroot onder het product openbaar groen (taakveld Openbaar groen) maar de werkelijke kosten worden verantwoord onder het product Ontsmetting en ongediertebestrijding (taakveld milieubeheer).

Milieubeheer

Ontsmetting en ongedierte bestrijding

17.113

34.113

-17.000

I

Overboeking naar ander product en taakveld: Zie toelichting hierboven (product openbaar groen, taakveld Openbaar groen).

Milieubeheer

Energietransitie/ duurzaamheid

-

-137.067

137.067

I

Op 16 november 2020 hebben wij een aanvraag gedaan voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Het gaat om een eenmalige specifieke uitkering. De RREW kan worden ingezet voor het uitvoeren van projecten om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis, zoals het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van ledlampen. Daarnaast kunnen wij dit bedrag inzetten om advies te geven specifiek voor de woningen van huurders en eigenaar-bewoners of algemeen advies. Onze aanvraag van € 137.067 is volledig toegekend. De activiteiten dienen uiterlijk 31 juli 2022 te zijn afgerond.

Milieubeheer

Energietransitie/ duurzaamheid

-

137.067

-137.067

I

De kosten voor de uitvoering van acties ad € 44.969, de incidentele subsidie ad € 86.380 voor het verspreiden van cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen onder de inwoners van de gemeente en ad € 5.718 voor het versturen van informatiebrieven worden gedekt door de toegekende subsidie van € 137.067.

TOTAAL PROGRAMMA 3

-5.334

(I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 3

-24.841

(S)tructureel

-30.175