Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Economie, Toerisme en Recreatie

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Uitvoeren van de strategische economische agenda op basis van de beleidsvisie Economische Kracht, die is opgesteld in 2021.

Het beleidskader Economische kracht is vastgesteld en het bijbehorende uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin wordt gefocust op de thema's Agrofood en Biobased, Bedrijventerreinen en de Vrijetijdseconomie. Aan de hand van deze onderleggers gaan we aan de slag aan de strategische agenda in samenwerking met ondernemers en het onderwijs.

Volgens planning

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen.

Strategisch programma bedrijventerreinen is toegelicht op de ontwikkeldag van 22 juni 2022 - toegewerkt wordt naar programmering op de ontwikkeldag van december 2022. Een startnotitie over samenwerking in Brabantse Wal verband wordt opgesteld.

Volgens planning

Uitvoering geven aan het concentreren en versterken van het winkelgebied kern Steenbergen en daarmee verbeteren van de bovenlokale functie van het centrumgebied.

De ambitie is opgenomen in het uitvoeringsprogramma economische kracht. Het visiedocument 'toekomstbestendig centrum Steenbergen' biedt richting. Concrete acties op uitvoer zullen worden opgesteld in 2022 en uitvoer start in 2023.

Volgens planning

Versterken samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen.

De samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen is gegroeid en versterkt in de afgelopen jaren. De reguliere overleggen tussen gemeenten en brancheverenigingen worden doorgezet en daarmee de samenwerking versterkt.

Volgens planning

Gebiedsgericht begeleiden van initiatieven die de bestaande voorzieningen in de kernen versterken.

Er zijn op dit moment tien initiatieven gerealiseerd in 2022 met ondersteuning/ begeleiding vanuit gebieds- en kerngericht werken. Voorbeelden zijn onder meer: Een zestal zitbanken langs wandel- en fietsroutes in Steenbergen en Welberg, Nieuw Ommetje Kruisland en de Jeu de boules baan in De Heen.

Volgens planning

Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de ontwikkeling van een hotel langs de A4.

Het college programma heet van ambitie naar actie. In het komende jaar zullen er concrete stappen worden gezet die moeten leiden tot de realisatie van een hotel langs de A4. De basisdoelstelling is en blijft om een viersterren hotel te realiseren met een verzorgingsgebied van Antwerpen tot Rotterdam.

In ontwikkeling

Mogelijkheden voor een duurzaamheidspark in relatie tot circulaire economie onderzoeken, inclusief het in kaart brengen van mogelijke locaties, vóór 1 maart 2022.

Bij het ontwikkelen van het nieuwe regionale bedrijventerrein wordt circulaire economie en duurzaamheid aan de voorkant meegenomen en geborgd.

In ontwikkeling

Uitvoering geven aan de marketingstrategie

Het marketingplan is vastgesteld samen met het uitvoeringsprogramma Economische Kracht. Dit is middels een raadsmededeling aan de raad meegedeeld (2204186). Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van het marketingplan en de bijbehorende strategie.

In ontwikkeling

We gaan de effecten van recreatie en toerisme monitoren en organiseren lokaal thematafels.

De mogelijkheden voor het instellen van een monitor zijn bekeken. De mogelijke indicatoren voor toerisme en recreatie die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de beleidsdoelstellingen, zijn geen onderdeel van bestaande metingen. Er is verkend of een monitor regionaal opgezet kan worden zodat kosten minder worden en effecten op regionaal niveau meetbaar. Conclusie; de regio is nog niet klaar voor het opzetten van een regionaal onderzoek. Daardoor komen de voor de gemeente Steenbergen specifieke cijfers niet vrij. Daarom kiezen we voor een individueel 2 jaarlijks onderzoek voor Steenbergen door een extern bureau.
In het laagseizoen (Q4 2022 en Q1 van 2023) zullen de eerste lokale thematafels georganiseerd worden.

In ontwikkeling

Het strategisch marketingplan met bijbehorend uitvoeringsplan wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Met dit plan wensen we invulling te geven aan gebiedsmarketing. Gekoppeld aan het voorstel om het marketingplan vast te stellen, zal er een budget- en capaciteitsvoorstel worden gedaan aan de gemeenteraad.

Het uitvoeringsprogramma 'Economische Kracht' inclusief het uitvoeringsprogramma Marketing dat het college van B&W heeft vastgesteld is middels een raadsmededeling aan de raad meegedeeld (2204186). De uitwerking van de acties in relatie met de capaciteit in de organisatie vindt plaats in het collegeactieprogramma.

Afgerond

Actualiseren en versterken van fiets- en wandelroutes.

De routes van de fiets- en lange afstandswandelingen hebben een update gekregen. Het ommetje in Kruisland is vernieuwd en uitgebreid met twee extra routes. De folders hiervoor zijn in de maak. De ommetjes in de andere kernen zullen ook een update ondergaan in samenwerking met de dorpsraden.

Volgens planning

Verdere uitwerking geven aan de recreatieve visie van Nieuw-Vossemeer.

Een projectteam werkt hier samen met de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer aan.

Volgens planning

Samenwerken en uitvoering geven aan onderdelen van de Linies.

Een projectteam werkt aan de Linie van de Eendracht. De samenwerking binnen de Zuiderwaterlinie is verstevigd. Tholen is tot de stelling West-Brabantse Waterlinie toegetreden. Het ligt in de lijn der verwachting dat de gemeente Roosendaal binnen afzienbare tijd ook wil toetreden. De bijdrage aan de Zuiderwaterlinie voor 2023 zal mede daardoor wijzigen.

Volgens planning

Ontwikkelen van vitaal buitengebied.

Steenbergen maakt deel uit van de coalitie Westelijke Kleigronden. Binnen deze coalitie zijn plannen in ontwikkeling voor het vitaal buitengebied. Daarnaast is vitaal buitengebied een onderdeel van Economische Kracht, in de zin van versterken Agrofood.

In ontwikkeling

Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering die in 2022 in werking gaat treden.

De wet is inmiddels gepubliceerd en daar geven we uitvoering aan.

Afgerond