Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Mens & Samenleving

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

We geven invulling aan de Doe-agenda als uitvoering van de kadernota Leefbaarheid en Kernen.

De uitvoering van de doe-agenda is een doorlopend proces.

Volgens planning

De kerncoördinatoren blijven initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen verbinden.

Dit betreft een doorlopende opgave voor de kerncoördinatoren. Uiteraard spelen zij ook een belangrijke rol voor de gemeentelijke organisatie waar het gaat om in verbinding brengen van collega's met inwoners, ondernemers en verenigingen en vice versa.

Volgens planning

We geven verder vorm aan overleggen in alle kernen en stellen een ontwikkelagenda op.

In Dinteloord is in 2021 een start gemaakt met de organisatie van een dorpstafel. Aan de dorpstafel participeren diverse organisaties en inwonersgroepen. Door deze manier van samenkomen staat leefbaarheid van een bepaalde kern centraal op de agenda. Gewenste ontwikkelingen worden thematisch benoemd en opgepakt. Het doel voor en met elke kern te bezien of deze samenwerkingsvorm past. Uiteraard komen de andere kernen ook aan de beurt. Daarvoor wordt, mede in relatie tot het collegeactieprogramma, een concrete planning opgesteld.

In ontwikkeling

We stellen een beleidsplan jeugd (regiovisie) op en we ontwikkelen het Wmo beleid door om de transformatie in het sociaal domein verder vorm te geven.

In 2022 zijn de beleidsregels Wmo geactualiseerd. Tevens is er een nieuwe visie in ontwikkeling voor de transformatie van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid. Op 23 december 2021 heeft de raad ingestemd met de regiovisie jeugdhulp 2022-2025 en de daarbij behorende lokale paragraaf 2022-2025.

Volgens planning

We stellen speelbeleid op.

De kadernota Spelen en Bewegen is voor september aangeboden aan de raad.

Volgens planning

We zetten in op gezonde inwoners en sterke sportverenigingen via uitvoering van het Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal, het Lokaal Sportakkoord in combinatie met de uitvoeringsplannen volksgezondheid en preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal.

We hebben een lokaal sportakkoord en verbreden dit naar een lokaal preventieakkoord. Het akkoord richt zich op de thema’s bewegen, gezond gewicht, middelengebruik en mentale gezondheid. Realisaties vanuit het Sportakkoord zijn: Digitaal Platform Heel Steenbergen Actief, Workshop Vrijwilligers, Beweeg je Fitwijzer, Lessen Nijntje diploma, Banners Heel Steenbergen Fit en Sjors Sportief.

Volgens planning

We gaan steeds meer de wijken in (outreachend werken) op terreinen van armoede en eenzaamheid.

Voorbereidingen worden getroffen om na de zomer per kern startbijeenkomsten te organiseren over eenzaamheid. De bedoeling is bewustwording creëren, het lokale netwerk (zo nodig verder) te versterken en de vraag en behoefte van inwoners op te halen. Een en ander conform het activiteitenplan van de nota Steenbergen tegen Eenzaamheid.

Volgens planning

We investeren in laagdrempelig toegankelijke voorzieningen onder andere voor indicatieloze dagbesteding.

Sinds eind 2020 werken we aan indicatieloze ambulante ondersteuning met onze partners MEE West-Brabant en Praktijk Memo. Deze partners worden via Vraagwijzer goed gevonden en hebben in de eerste 1,5 jaar mooie resultaten bereikt in de ondersteuning. In Kruisland is Stichting Welzijn Kruisland gestart met een huiskamer project in 2021 en in Steenbergen kennen we sinds 2019 de Ontmoetingswinkel als laagdrempelige voorziening. In Dinteloord vervult Bee At Home een belangrijke rol bij het bieden van dagaciviteiten voor inwoners die moeite hebben met het ondernemen van activiteiten buitenshuis. Ontwikkelingen op het gebied van indicatieloze dagbesteding worden gevolgd, waar mogelijk wordt aangesloten bij lokale initiatieven.

Volgens planning

We bieden preventie en trainingen aan ter versterking van de veerkracht van onze inwoners, van jong tot oud.

Vele (professionele) partners bieden preventieve activiteiten en trainingen aan. Als voorbeeld biedt het CJG Steenbergen diverse trainingen voor kinderen en jongeren aan zoals Rots en Water, sociale vaardigheden (SOVA) training en Jij en Scheiden (Yes!) training. Voor jongeren 12-25 jaar is begin dit jaar JoinUs gestart. Dit project wil de mentale weerbaarheid versterken en eenzaamheid voorkomen. WijZijn Steenbergen biedt training en ondersteuning op maat voor (kwetsbare) volwassen en oudere inwoners. In het 2e kwartaal van 2022 is er bijvoorbeeld een bijeenkomst rouwverwerking geweest in Arcadia.

Volgens planning

We zetten in op doorontwikkeling van Vraagwijzer, waarbij we de kansen die de coronacrisis heeft opgeleverd omarmen (o.a. digitaal klantcontact en digitale dienstverlening door welzijns- en zorgaanbieders).

Het hybride werken maakt inmiddels onderdeel uit van de dienstverlening binnen de Vraagwijzer. Daar waar fysiek klantcontact wenselijk of nodig is, zullen we dat blijven faciliteren. Daarnaast wordt het concept Vraagwijzer de komende maanden meegenomen in de gesprekken en het onderzoek in het kader van het herinrichtingsplan gemeentehuis.

In ontwikkeling

We onderzoeken of ons subsidiebeleid, in onze rol als subsidieverstrekker en subsidieaanvrager, efficiënter en effectiever kan.

Er wordt gewerkt aan het subsidiebeleidskader. Dit beleidskader wordt betrokken bij het nog op te stellen collegeactieprogramma.

In ontwikkeling

Met de welzijnspartners werken we aan een monitor maatschappelijke effecten.

Het gezamenlijk monitoren van maatschappelijke effecten met de welzijnspartners is op een laag pitje gezet. Vanwege de beperkte capaciteit aan zowel de gemeentelijke als aan de aanbieders kant is (door)ontwikkeling op dit moment niet mogelijk. Er wordt prioriteit gegeven aan de basis op orde krijgen en houden in zowel personele capaciteit als in de continuïteit van dienstverlening aan inwoners. Wel meten we het bereik van bijvoorbeeld onze inkomensregelingen en monitoren we de cijfers die we ontvangen vanuit de ISD/WVS.

Niet gehaald

We optimaliseren de werkprocessen voor een goede afstemming van vraag en aanbod van ons maatschappelijk vastgoed. We stellen de eerste streefbeelden op.

We actualiseren het meerjarig onderhoudsplan en meerjarig investeringsplan om de staat van ons vastgoed op peil te houden en duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.

We inventariseren en herijken bestaande beleidskeuzes, beleidsregels en exploitatievoorkeuren ten behoeve van op te stellen accommodatiebeleid.

We voeren de eerste maatregelen uit ter verduurzaming van ons vastgoed.

We schaffen software aan waarmee we meer inzicht krijgen in de exploitatie van onze panden.

We stellen een methodiek vast voor kostprijs dekkende huur en actualiseren waar nodig huurcontracten.


De werkzaamheden rondom maatschappelijk vastgoed zijn nog volop in ontwikkeling:
Het proces om te komen tot nieuw vastgoed- en accommodatiebeleid heeft helaas vertraging opgelopen als gevolg van beperkte personele capaciteit. Een aangepaste planning wordt daarom meegenomen in het college-actieprogramma.
Parallel hieraan worden de meerjarige onderhoudsplannen en meerjarige investeringen momenteel al wel geactualiseerd. Het streven is om dit met de begroting van 2023 te verwerken.
In het kader van de verduurzaming van onze gemeentelijke panden hebben we inmiddels ook energiescans laten uitvoeren. De opmaak van de energiescans is enigszins vertraagd omdat deze niet de kwaliteit hadden die wij nodig hebben. Inmiddels zijn de eersten goedgekeurd. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden opgesteld en ter uitvoering worden voorbereid. Mogelijk dat in het najaar van 2022 de eerste maatregelen kunnen worden aanbesteed.
Er lijkt een geschikt softwaresysteem voor vastgoedbeheer te kunnen worden aangeschaft; hiervoor is budget beschikbaar. Het moment van aanschaf wordt afgewacht tot zeker is dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om de gegevens actueel te houden.
Tot slot is de methodiek voor de berekening van kostprijsdekkende huur ver gereed en zal te zijner tijd als onderdeel van het accommodatiebeleid worden aangeboden aan de raad ter vaststelling.

In ontwikkeling

We gaan opnieuw met onderwijsbesturen in gesprek over het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).

Wij hebben te maken met dezelfde onderwijsbesturen als BoZ en Woensdrecht. Daarom maken wij gebruik van de input, die zij hebben opgehaald. Na afstemming met het ruimtelijk domein en met inachtneming van de financiële aandachtspunten, wordt het IHP voor het eind 2022 in concept opgesteld. Hierover volgt dan nog een definitieve afstemming met de portefeuillehouder en onderwijsbesturen.

Volgens planning

We gaan aan de slag met al dan niet tijdelijke uitbreiding van basisschool De Nieuwe Veste, als gevolg van forse groei van leerlingenaantallen.

Het college heeft positief besluit genomen over de tijdelijke uitbreiding van Kiezelrijk (nieuwe naam van De Nieuwe Veste). Het schoolbestuur van ABBO is inmiddels gestart met aanpassing van de tijdelijke units. De verwachte oplevering is vóór einde schooljaar 2021-2022.

Volgens planning