Voortgang beleidsprioriteiten begroting 2019

Beleidsprioriteiten 2019

Omschrijving

Planning

Toelichting

Status Planning

Energieneutraal Steenbergen in 2040

De Visie Energie en Ruimte wordt opgesteld en gaat richting geven aan de opgave Energietransitie.

Q2

De Regionale Energie Strategie (RES) is van invloed op de lokale Visie Energie en Ruimte. Omdat de RES is vertraagd, zal de lokale visie later opgeleverd worden. De visie wordt aangeboden in Q3.

Niet gehaald

Samen met de omgeving komen we tot een goede invulling voor de windmolens aan de Karolinadijk.

Q2

Als gevolg van gebrek aan draagvlak voor het oorspronkelijke plan, alsmede het nieuwe coalitieakkoord Aan de Slag, was het niet mogelijk om in Q2 al een definitieve invulling te geven voor de windmolens aan de Karolinadijk. Mede afhankelijk van de medewerking van externe partijen en de provincie kan een planning worden bepaald in Q3.

Niet gehaald

We omarmen initiatieven voor een energiecoöperatie in Steenbergen en haken daar bij aan waar mogelijk.

Q3

Samen met de cooperatie zijn we een businesscase aan het uitwerken voor een locatie bij de sportparken Nieuw Vossemeer. In de vorm van een postcoderoos is het de bedoeling om hier een kleinschalige zonnewiede te realiseren waar de maathschappij in mee kan participeren.

Op schema

Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid loopt door tot eind 2019 en zal worden geëvalueerd.

Q4

De evaluatie van het uitvoeringsprogramma zal in Q4 plaatsvinden.

Op schema

We blijven de Stimuleringslening woningverbetering duurzaamheid, veiligheid en levensloopbestendigheid aanbieden.

Doorlopend

Er zijn dit jaar ongeveer 10 leningen verleend. Vanwege een commercieel initiatief inzake zonnepanelen zijn in de afgelopen periode ruim 35 aanvragen ontvangen. Waarschijnlijk zullen nog meer aanvragen volgen. Aanvragen kunnen binnen budget worden behandeld.

Op schema

We stimuleren glastuinders om aardgasloos te produceren

Doorlopend

Voor de twee glastuinbouwgebieden zijn er inmiddels initiatieven voor collectieve restwarmteprojecten.

Op schema

We steunen inwoners en ondernemers bij het omvormen van de bestaande woningen en bedrijven naar “gasloze” oplossingen. Dit doen we samen met partners, zoals bijvoorbeeld een woningstichting. We verkennen de mogelijkheden en verzilveren initiatieven. Daarbij kijken we hoe de legesheffing hieraan kan bijdragen.

Doorlopend

Project is in de voorbereidende fase.

Op schema

Een circulaire economie

We evalueren het project Omgekeerd Inzamelen en doen een haalbaarheidsonderzoek naar GFT - hoogbouw

Q2

De nazorg van de invoering omgekeerd inzamelen heeft meer tijd gevergd dan verwacht. Waardoor de start van de evaluatie vertraging opliep Evaluatie 1 jaar Omgekeerd Inzamelen wordt aangeboden in Q4. Tevens kan het onderzoek naar gemeentelijke heffingen dan hierbij betrokken worden. Het haalbaarheidsonderzoek is vertraagd om dezelfde reden. Haalbaarheidsonderzoek GFT bij hoogbouw wordt in Q4 uitgevoerd.

Niet gehaald

We doen onderzoek naar de scenario’s voor uitbreiding van de milieustraat. Daarbij nemen we de mogelijkheden van seizoensgebonden openingstijden mee.

Q1

De uitwerking is vertraagd als gevolg van noodzakelijke aanvullende onderzoeken. Een voorkeurscenario wordt verder uitgewerkt in Q3+Q4.

Niet gehaald

Klimaatbestendige gemeente

Samen met de bewoners initiëren we steenbreek in de wijken.

Q2

Dit maakt integraal onderdeel van voorbereiding en besluitvormingsproces GRP.

Op schema

We doen een subsidieaanvraag voor een Tiny Forest.

Q1

Er heeft geen subsidieaanvraag plaatsgevonden. In 2020 zal er verder onderzocht worden naar een alternatief; één minibos in combinatie met een herdenkingsbos.

Afgerond

Bevordering van de biodiversiteit

We stellen een plan op voor het vergroenen en verbloemen van de buitenruimte. Hierin nemen we de entrees en de verbloeming van de bermen mee.

Q1

Vergroenen en verbloemen vindt plaats in de vorm van diverse projecten. Een daarvan is de omvorming van het huidige maaibeheer naar ecologische maaibeheer in het buitengebied. Deze volgt in Q4. Een ander project met betrekking op de entrees en rotondes; de visie daarop volgt in Q3.

Niet gehaald

De ontwikkeling van het Ravelijn / Stadspark krijgt zijn vorm en is iets waar Steenbergen trots op kan zijn. Biodiversiteit is een belangrijk element in de ontwikkeling.

Q4

Oriëntatiefase is gestart.

Op schema

Door een stresstest klimaatadaptatie wordt de lokale situatie in beeld gebracht. Eventuele verbeterlocaties worden benoemd en acties uitgewerkt.

Q4

Gemeenten Steenbergen heeft in 2018 een stresstest light uigevoerd. Vanaf januari 2019 is de opdracht verleend aan ingenieursbureau Arcadis voor het project Klimaatstresstest / Het klimaatstresstest aspect wateroverlast en eerste stap richting klimaat Adaptatie. Gemeente Steenbergen gaat het klimaatstresstest gebruiken om knelpunten met betrekking tot ruimtelijke adaptatie en wateroverlast in beeld te krijgen. We liggen op schema, verwacht wordt dat het project eind december dit jaar is afgerond.

Op schema

De realisatie van de ecologische verbindingszones (zoals Cruijslandse kreken en de Steenbergse Ligne-Vliet) zal volgens planning worden uitgevoerd.

Doorlopend

Een vijftal projecten voor de ontwikkeling van EVZ's zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met het waterschap. Actief wordt nu gewerkt aan de Cruijslandse kreken en de Steenbergse Vliet- Ligne. Voor deze laatste is onlangs de 75% subsidie beschikt. In Q3 wordt de voorbereiding opgestart t.a.v. grondaankoop e.d. Daarnaast wordt een extra traject opgestart in samenwerking met het waterschap, Molenkreek complex. Deze komt extra bovenop het regiobod. Voorbereidingsoverleggen worden opgestart in Q4.

Op schema

Een goede voorbereiding van de Omgevingswet

Een implementatiestrategie van de Omgevingswet wordt bepaald.

Q2

De bestuursopdracht is in de maak.

Op schema

De Landschapskaart zal worden uitgewerkt als onderdeel van de omgevingswet.

Q2

Gekoppeld aan de opstelling van de omgevingsvisie.

Op schema

In stand houden vervoersvoorzieningen

We stellen een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op en brengen de te nemen maatregelen in kaart.

Q4

Plan van aanpak Q3. Mobiliteitsvisie Q1 2020. GVVP en uitvoeringsprogramma in Q2 2020.

Op schema

Een goede integratie van arbeidsmigranten in de samenleving

We stellen een integraal beleidsplan op waarin alle aspecten worden meegenomen.

Q3

Conform planning is in september de Nota van Uitgangspunten Arbeidsmigratie in de raad opiniërend besproken. In november wordt de beleidsnota Arbeidsmigratie ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Op schema

We onderzoeken kansrijke scenario’s voor Sunclass. Dit is in voorbereiding.

Q1

De locatie Sunclass wordt meegenomen in het integraal beleidsplan.

Op schema

Een prettige, schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners.

In het jaarlijks opgesteld uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving geven wij uitleg over de uitvoeringstaken van toezicht en handhaving.

Doorlopend

Het uitvoeringsplan is toegelicht in de raadsmededeling van jan. 2019 (BM1900167). Een van de accenten in dit plan is de aandacht voor de beeldbepalende panden.

Op schema

De buurtpreventieteams zijn belangrijk. We blijven ze dan ook steunen en faciliteren waar nodig.

Doorlopend

Er is in 2019 een nieuw buurtpreventieteam opgericht in Steenbergen Noord. De teams zijn gefaciliteerd met nieuwe jassen en cursussen.

Op schema

Het cameratoezicht in het centrum van Steenbergen blijft een belangrijk middel om zicht te houden op het centrum tijdens avond- en nachturen.

Doorlopend

In 2018 is besloten om camaratoezicht in centrum voor 2 jaar te verlengen en in 2020 de evaluatie uit te voeren.

Op schema

We onderzoeken de mogelijkheid om bestaande, minder kwalitatieve bedrijfslocaties te verbeteren.

Doorlopend

Is als project opgeheven. Wordt per individuele locatie opgepakt.

Op schema

We zetten in op het bouwen van 70 tot 100 woningen per jaar.

Doorlopend

Voor 2019 wordt het aantal van 70 woningen gehaald.

Op schema

Het beleid Woonwagencentra wordt vastgesteld en uitgevoerd.

Doorlopend

Het beleid Woonwagencentra is door de raad vastgesteld op 19 maart 2019. Een aantal onderdelen is inmiddels in uitvoering of uitgevoerd.

Op schema

We actualiseren het Welstandsbeleidsplan

Q3

Wordt Q1 2020 in verband met prioritering werkzaamheden, zoals o.a. kwaliteitsverbetering VTH.

Niet gehaald