Voortgang beleidsprioriteiten begroting 2019

Beleidsprioriteiten 2019

Omschrijving

Planning

Toelichting

Status Planning

Versterkte lokale economie

We werken de opgave Economische Kracht uit in een programma, met uitvoeringsplan. Onderdeel hiervan zal zijn: (1) een economische barometer; (2) een ambitiepaper op Brabantse Wal niveau.

Q4

Dit wordt Q1 2020 in verband met prioritering werkzaamheden, en eventuele richtinggevende uitkomsten van de in voorbereiding zijnde Toekomstvisie.

Niet gehaald

We stellen een aanbestedingskalender voor projecten en werken op, zodat lokale ondernemers hierop kunnen inspelen.

Q2

Wordt Q1 2020 in verband met prioritering werkzaamheden.

Niet gehaald

We stellen een integraal PR- en Marketingplan op. Dit doen we samen met ondernemers(-verenigingen).

Q4

In afstemming met gemeentelijke marketing. In verband met doorloop daarvan (toekomstvisie) niet voor Q3 2020.

Niet gehaald

Aantrekken van nieuwe bedrijven

Inzet op stevige acquisitie voor het aantrekken van nieuwe bedrijven met een agrarisch en duurzaam karakter. Uitwerking van strategie en aanpak met stakeholders is de eerste stap. Dit staat in relatie tot de opgave Economische kracht.

Q4

Dit onderdeel wordt opgepakt nadat in de Toekomstvisie is bepaald welke koers de gemeente Steenbergen wil gaan varen op het gebied van werken en bedrijvigheid. De Toekomstvisie wordt in Q1 2020 opgeleverd.

Niet gehaald

We faciliteren hotelontwikkeling.

Doorlopend

Gesprekken met zowel de initiatiefnemer als met de eigenaar van de beoogde locatie zijn gaande. Uitsluitsel over een akkoord wordt dit jaar verwacht.

Op schema

Verbeterde vitaliteit van het winkelhart

We voeren samen met de ondernemers het centrumplan ‘Vitaal Hart van de Stad met Sterke Toegangspoorten’ uit.

Doorlopend

Een aantal onderdelen is inmiddels in uitvoering of uitgevoerd: bebordingsplan, omvormen reclamebelasting, digitale info/evenementenborden en toeristisch informatiepunt in het centrum. Ter aansturing van het programma is een centrummanager aangesteld.

Op schema

We herijken de reclamebelasting en onderzoeken de mogelijkheden van een ondernemingsfonds/Business Innovation Zone.

Q4

Een voorstel tot herijking van de reclamebelasting wordt de raad in Q4 2019 voorgelegd.

Op schema

Centrum Haven Dinteloord krijgt vorm.

2019

De herinrichting van de haven Dinteloord is in oktober 2019 gereed. Het geplande onderzoek naar parkeren en verkeer loopt op dit moment en er wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan voor het projectgebied.

Op schema

Een nauwere verbinding met onze ondernemers

Periodiek leggen we bedrijfsbezoeken af als college. We communiceren hierover en benutten de gesprekken om de lokale economie te versterken.

Doorlopend

Het college heeft periodiek een bezoek gebracht aan een Steenbergs bedrijf.

Op schema

Als gemeente geven we het voorbeeld door stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Doorlopend

Dit jaar heeft het team 4 stagiaires/afstudeers mogen begeleiden.

Op schema

Versterking van recreatief Steenbergen

We gaan van start met het uitvoeringsprogramma van de recreatieve kansenkaart. Dit staat in relatie tot: Streekorganisatie Brabantse Wal, Expeditie Nassau, Fort Henricus, Waterpoort en de Zuiderwaterlinie.

Doorlopend

Na de marktconsultatie is duidelijke welke ondernemers belangstelling hebben voor een project bij Fort Henricus.

Op schema

Fort Henricus maakt onderdeel uit van de linie en heeft een regionale aantrekkingskracht. Vooral de combinatie van natuur, erfgoed en recreatief aanbod creëert de aantrekkingskracht. In 2019 worden de plannen concreet en wordt gestart met de uitwerking.

Doorlopend

Een aantal partijen heeft - al dan niet in samenwerking - plannen met de loodsen bij Fort Henricus. Afhankelijk van de (juridische) mogelijkheden zullen de loodsen worden verpacht/verhuurd of verkocht.

Op schema

Versterking topsector Agrofood

We werken de opgave Agrofood uit in een programma. Onderdeel van dit programma zal onder andere zijn: (1) Het - in samenwerking met partners - creëren van een inspiratieboek voor het AFC Nieuw Prinsenland; (2) Samen met de regio zetten we programmatisch in op de topsector Agrofood.

Q4

De bestuursopdracht Agrofood wordt dit jaar uitgewerkt. (1) Het inspiratieboek AFC zal samen met stakeholders dit jaar starten. Heeft iets vertraging door externe ontwikkelingen. (2) de regionale uitvoering van Agrofood is gaande. De opening van het eiwit expertise centrum is een tastbaar voorbeeld van een regionale samenwerking tot het komen van een innovatieve ontwikkeling voor de regio.

Op schema