Voortgang beleidsprioriteiten begroting 2019

Beleidsprioriteiten 2019

Omschrijving

Planning

Toelichting

Status Planning

Een helder toekomstperspectief voor Steenbergen

We stellen een toekomstvisie op

Q3

De Toekomstvisie Steenbergen 2040 wordt in januari 2020 in de raad vastgesteld.

Op schema

Een verbeterde kwaliteit van onze dienstverlening

Verdere digitalisering van de dienstverlening

Doorlopend

In 2019 is een digitaal formulier voor evenementenvergunningen geïmplementeerd. Hierdoor is de dienstverlening binnen dit proces verbeterd.

Op schema

Actualiseren visie dienstverlening

Q2

De visie dienstverlening Steenbergen is door de raad vastgesteld op 3 juni 2019. De visie is kaderstellend voor het op te stellen uitvoeringsprogramma dienstverlening.

Afgerond

Opstellen uitvoeringsplan dienstverlening 2019-2022

Q3

In het vierde kwartaal, nadat hiertoe capaciteit is geworven, wordt gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan dienstverlening, op basis van de kaderstellende visie dienstverlening Steenbergen. In de besluitvorming over de Perspectiefnota 2020 is de dekking van de betreffende capaciteit voorzien. De zomerperiode bleek geen geschikte periode voor de werving ervan. Derhalve wordt de opstelling van het programma voorzien in het vierde kwartaal.

Niet gehaald

Versterkte rol van de gemeenteraad

We gaan het project van de raad “sturen met maatschappelijke effecten” verder uitvoeren.

Doorlopend

In overleg met Auditcommitee is gekozen voor een ander proces. Er wordt een voorstel in de begroting 2020 opgenomen. De uitvoering ervan wordt tzt geëvalueerd met de Auditcommittee.

Afgerond

De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing gaat aan de slag met de acties uit het (in 2018) opgestelde plan van aanpak.

Doorlopend

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft in 2019 een plan van aanpak vastgesteld dat eind 2021 begin 2022 wordt afgerond met het opleveren van een evaluatie van de werkgroep. De evaluatie dient ter voorbereiding van de periode na 16 maart 2022

Op schema

We maken een doorlopende investeringsagenda, die aansluit bij de beleidsagenda (op te nemen bij de perspectiefnota 2019)

Q2

De basis voor de investeringsagenda is gelegd in de PN2020. Mede op basis van onder meer de Toekomstvisie en de GRP wordt een investeringsprogramma voorgesteld in de PN2021.

Op schema