Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Bestuur en Dienstverlening

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020-2023.

De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma ligt op schema. Buiten het uitvoeringsprogramma worden er ook initiatieven op het gebied van dienstverlening in gang gezet, zoals o.a. invoering Digitiaal Aanvraag Rijbewijs (DAR), vernieuwing website Vraagwijzer per najaar 2022 en aansluiting bij landelijk initiatief verlorenofgevonden.nl.

Volgens planning

Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, door digitalisering gegevens en processen.

Op verschillende fronten vindt doorontwikkeling plaats waarbij producten meer geïntegreerd aangeboden worden.

Volgens planning

Opstellen van en uitvoering geven aan ontwikkelingsprogramma ICT/informatiemanagement (in afstemming met Equalit).

Tijdens de informatieavond ICT van 18 juli 2022 is de gemeenteraad meegenomen in o.a. ICT binnen de gemeente, de samenwerking met Equalit, welke rol heeft de gemeente en welke rol heeft Equalit en informatieveiligheid. Er zijn verschillende stappen gezet i.r.t. harmoniseren met Equalit, eigen beleid en eigen projectenkalender (1e versie is ambtelijk vastgesteld) . Op alle fronten is echter wel merkbaar dat de druk, prioritering en beschikbaarheid personeel een vertragende factor vormt.

Volgens planning

Verhogen digitale bewustwording en digitale vaardigheden medewerkers.

Het LeerManagementSysteem (LMS) is ingevoerd. Voor nieuwe medewerkers zijn nu verplichte leermodules op het gebied van o.a. privacy, gegevensbescherming en informatieveiligheid georganiseerd binnen het inwerkprogramma. De rest van de organisatie zal volgen.

Volgens planning

Ontwikkelen gemeentelijke datamanagement & -analyse.

Er zijn op kleine schaal een aantal pilots gestart om op basis van aanwezige data te sturen. Structureel en organisatie breed moet dit nog starten.

In ontwikkeling

Blijvende inzet op de juiste capaciteit van vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief. Zodoende bouwen wij de omvang van de inzet van inhuur af.

De huidige arbeidsmarkt maakt dat het vinden, binden en boeien van personeel een grotere uitdaging is. Om de kwantitatieve en kwalitatieve personele capaciteit op het gewenst niveau te brengen en te houden, hebben we extra aandacht voor binden & boeien en werving & selectie. Om zorg te dragen voor de continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten blijft inhuur van belang. Bijvoorbeeld omdat essentiële functies moeilijk in te vullen zijn of wanneer er een kwalitatieve impuls nodig is. Het afbouwen van de inhuur t.o.v. 2021 is met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt dan ook lastig.

In ontwikkeling

Uitvoering geven aan en evalueren van de vitaliteitsregeling.

De huidige regeling is beëindigd van rechtswege en er kunnen geen nieuwe deelnemers meedoen.

Volgens planning