Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Bestuur en Dienstverlening

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Inwoners, ondernemers, instellingen, bezoekers en belanghebbenden voelen zich welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen is, en voelen zich gehoord en begrepen.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020-2023.

Het Uitvoeringsprogramma wordt in Q3 2021 herzien op actualiteitswaarde, mede door afgelopen jaar ook ivm corona. Servicenormen en interne kwaliteitshandvest zullen in 2021 worden afgerond en geïmplementeerd. Voorafgaand hieraan is het (mystery) Telefoononderzoek Bereikbaarheid afgerond. Op basis van de huidige ontwikkelingen en de herziening wordt een nieuwe planning gemaakt voor het uitvoeringsprogramma.

Vertraagd door corona

Organisatieontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Een gezonde balans tussen de inhoudelijke ambitie, de benodigde personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) en het geld (de beschikbare budgetten)

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Wij brengen de komende jaren de capaciteit van vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief op niveau. Wij monitoren dit voortdurend en leggen de monitor in 2021 voor aan de raad.

In februari is de monitor aan de raad toegelicht.

In ontwikkeling

Afbouw van inhuur-, advies- en "overige" kosten.

Zoals eerder toegelicht hebben we nu nog een piek, met de bedoeling om deze vanaf 2021 af te bouwen. Mogelijkheden hiervoor zijn mede afhankelijk van de arbeidsmarkt.

In ontwikkeling

Uitvoeren van de vastgestelde vitaliteitsregeling.

Inmiddels zijn er 14 aanmeldingen. Tot 1 september 2021 kunnen mensen zich aanmelden.

In ontwikkeling

ICT

Wat willen we bereiken?

Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, door digitale gegevens en processen.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Opstellen plan van aanpak informatiemanagement, in afstemming met plan van aanpak Equalit.

PvA is nog niet afgerond vanwege afstemming van beschikbare financiële middelen als van capaciteit zowel bij gemeente steenbergn als bij Equalit.

In ontwikkeling

Verhogen digitale bewustwording en digitale vaardigheden medewerkers.

Ten aanzien van privacy en informatieveiligheid zijn aan de medewerkers in 2020 en 2021 diverse elearning-modules aangeboden. Digitale vaardigheden zullen worden opgenomen in het strategisch opledingsplan. Bij de werving en selectie zal de digitale vaardigheid een uitbgebreider onderdeel zijn.

In ontwikkeling