Voortgang 2020 beleidsopgaven Programma Economie, Toerisme en Recreatie

Beleidsopgave Economische Kracht

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een sterke, toekomstbestendige lokale economie waar zowel de grote bedrijven als het MKB zich onderdeel van voelen.

Opstellen visie economische kracht gericht op die onderdelen die onze economie duurzaam, sterk en toekomstbestendig maken.

De coronacrisis heeft de economie hard geraakt en heeft ertoe geleid dat grotere groepen fysiek elkaar niet konden ontmoeten. Dit heeft als gevolg dat de planning is opgeschoven naar later in het jaar 2020. De bestuursopdracht economische kracht zal in september aan het college en gemeenteraad worden overhandigd. De beeldvormende vergadering economische kracht vindt plaats in november 2020. Dit zal input geven voor een economische strategische agenda.

Niet behaald

We gaan actief aan de slag met een onderzoek tot het mogelijk maken van een duurzaamheidspark.

Hier is nog geen invulling aangegeven. In de tweede helft van 2020 wordt hiervoor een eerste aanzet gegeven richting Q2 2021.

Niet behaald

In aansluiting op de toekomstvisie opstellen van een integraal PR- en marketingplan op.

De toekomstvisie is in februari niet aangenomen door de raad. PR en marketing is opgenomen in het raadsakkoord. Hiervoor zal eerst een bestuursopdracht worden opgesteld, dat ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Naar aanleiding van de opdracht zal er invulling worden gegeven.

Op schema

We zetten steviger in op acquisitie (met hulp van onze regionale partners)

De acquisitie naar nieuwe bedrijven verloopt op meerdere sporen. Inmiddels zijn de uit te geven locaties op de bedrijventerreinen vol. Er wordt ingezet op nieuwe bedrijven binnen de bestaande ruimte. Tevens wordt geacquireerd door onze regionale partners met initiatiefnemers in de agrofoodeconomie. Lokaal worden initiatiefnemers in vrijetijdseconomie ondersteund.

Op schema

We stellen een aanbestedingskalender op en leggen ons inkoopbeleid beter uit aan lokale ondernemers . We brengen ons aanbod beschikbare kavels in beeld

De planning was om dit op te stellen voor het jaar 2021 en zal in het laatste halfjaar van 2020 worden opgesteld.

Op schema

We denken mee en ondersteunen initiatieven om bestaande economische. voorzieningen in de kernen te behouden en waar mogelijk te versterken. Er wordt medewerking verleend aan een 2e supermarkt in Dinteloord (Karel Doormanstraat).

Tijdens de coronacrisis hebben we ondernemers op diverse manieren ondersteund om het hoofd te bieden aan de gevolgen van COVID-19. Een aansprekend voorbeeld is het creëren van het terras op de markt in Steenbergen. Voor de ondersteuning van de tweede supermarkt lopen de gesprekken met de initiatiefnemer.

Op schema

Subsidiemogelijkheden benutten

We zetten in op de regionale programma's voor onder andere Agrofood, Cultuurhistorie, Mobiliteit en Vrijetijdseconomie.

Op schema

Goede afspraken over ontwikkeling bedrijventerreinen

Op het niveau van de regio West-Brabant worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio. Op het niveau van de Brabantse Wal willen gezamenlijk koers bieden en naar de regio als 1 ons voorstel wegleggen. De afspraken hierover worden uitgewerkt en aan de RWB toegezonden. Aan het eind van 2020 zullen de West-Brabantse afspraken afgerond moeten zijn. Als gemeente hebben we op bestuurlijk en ambtelijk vlak de posities om hierin volwaardig te participeren.

Op schema

Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Ondersteunen van initiatieven en projecten vanuit het onderwijs op de Brabantse Wal.

De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt doorlopend op verschillende niveaus opgepakt:
• Op Brabantse Wal-niveau nemen we via ‘Samen in de regio’ deel aan verschillende evenementen en overlegtafels met partners uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. De DialOOOG-tafel is er speciaal voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de rol die de overheid hierin kan spelen.
• Het thema maakt ook vast onderdeel uit van de Onderwijsagenda van de bestuurlijke REA (Regionaal Educatieve Agenda) Brabantse Wal en Tholen. Vanwege corona zijn er dit jaar beperkt activiteiten georganiseerd vanuit/ten behoeve van Samen in de Regio en de REA
• Gemeente Steenbergen heeft zich daarnaast, met de andere Brabantse Wal gemeenten gecommitteerd aan de subsidieaanvraag voor het Regioplan sterk techniekonderwijs regio Brabantse Wal. Dit plan is 3 juli jl. goedgekeurd door de beoordelingscommissie van het Ministerie van OC&W. Het plan voorziet onder meer in de instroom en doorstroom binnen techniekonderwijs en de vroegtijdige aansluiting met het bedrijfsleven.

Afgerond

Als gemeente hebben we een goede relatie met de ondernemers in gemeente
Steenbergen, zijn we toegankelijk en ondersteunen we initiatieven waar mogelijk.

Het eerste halfjaar van 2020 is sterk geïnvesteerd op de relatie met de ondernemers en hun vertegenwoordigers. Dit is door COVID-19 alleen maar versneld en versterkt.

Op schema

Beleidsopgave Agrofood

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een goede verbinding tussen de opgave economische kracht en agrofood.

We overleggen met ZLTO en individuele ondernemers over mogelijkheden om lokale producten lokaal aan te bieden.

In 2002 is het boekje lokale streekproducten uitgegeven.

Afgerond

We initiëren thematische 2 netwerkbijeenkomsten op het gebied van 'food'om partijen op basis van gedeelde belangen en belangstelling elkaar te laten (her)ontdekken

Één thematische netwerkbijeenkomst heeft al plaatsgevonden en er wordt nu gekeken om in de tweede helft van 2020 de volgende netwerkbijeenkomst te organiseren.

Op schema

We focussen op het faciliteren en vermarkten van het lokale en regionale agrofood aanbod.

Deze werkzaamheden maken steeds meer deel uit van de reguliere werkzaamheden. Daarnaast zal het onderdeel uit maken van de Opgave Economische Kracht.

Op schema

We stimuleren samenwerking tussen agrariërs en verwerkende sector op het gebied van agrofood.

De samenwerking tussen de verwerkende sector en de agrariërs krijgt voorzichtig vorm. Een voorbeeld is de steun van Cosun en CZAV voor het project van strokenteelt op het landgoed Dassenberg.

Op schema

Benutten van de verbindingskansen tussen verschillende sectoren, zoals logistiek, biobased en maintenance.

We onderzoeken de bestaande en toekomstige verbindingskansen tussen logistiek, biobased en maintenance op Steenbergse en subregionale schaal

De coronacrisis heeft ons gedwongen de prioriteiten te verleggen naar het zo goed mogelijk ondersteunen van de ondernemers. Daarbij richt de samenwerking van de Brabantse Wal op economie zich op dit moment op de afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen op de Wal.

Niet behaald

We zien toe op de naleving van de originele afspraken bij de realisatie van het AFCNP

Hier wordt uitvoering aan gegeven. Onder andere aan de landschappelijke inpassing en de infrastructuur.

Op schema

We denken na over de toekomst van het AFCNP

Tegelijk met de uitwerking en uitvoering van de gemaakte afspraken wordt de toekomst van het AFCNP opgepakt. Focus ligt op de realisatie van de gemaakte afspraken.

Op schema

Het thema agrofood wordt onderdeel van het economisch uitvoeringsprogramma

Het thema agrofood maakt onderdeel uit van de bestuursopdracht economische kracht.

Afgerond