Investeringen

Herinrichting van de Kreekweg en Noordzeedijk (€112.500)

Het beschikbare budget in het fonds bovenwijkse voorzieningen bedraagt per einde 2020 afgerond € 609.000. Door toekomstige verkopen wordt verwacht de komende 8 jaar nog een bedrag te kunnen declareren van € 951.000. In 2010 is het inpassingsplan voor AFC West-Brabant opgesteld. In dit plan is al aangegeven dat de Noordzeedijk en Kreekweg een andere verkeersfunctie krijgen. Nu de ontwikkeling van AFC Nieuw Prinsenland vordert, is het tijd om de voorbereidingen te starten die tot herinrichting van deze wegen gaan leiden. Inmiddels is een gedeelte van de Noordzeedijk met tijdelijke voorzieningen afgesloten voor autoverkeer en is de keuze gemaakt om geen fietspad langs de Kreekweg te leggen. De werkvoorbereiding vindt plaats in 2021. De uitvoering is gepland in 2022. Op basis van onderliggende calculaties is ingeschat dat de totale kosten van de herinrichting van deze wegen ongeveer € 1,5 miljoen zal bedragen.

Voorgesteld wordt om het op dit moment beschikbare bedrag in het fonds bovenwijkse voorzieningen te bestemmen voor de herinrichting van de Kreekweg en Noordzeedijk en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 112.500. Met het voorbereidingskrediet kan de verdere planvorming worden uitgewerkt, inclusief het benodigde budget. Na voorbereiding wordt aan de raad een voorstel voorgelegd met kredietaanvraag.