Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Economie, Toerisme en Recreatie

Economische Kracht

Wat willen we bereiken?

Een strategische economische agenda met duidelijke focus op 2 pijlers: 'agrofood' en 'recreatie en toerisme'.

Een sterke samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven.

Een sterke, toekomstbestendige lokale economie in (sub-) regionale context waar zowel de grote bedrijven als het MKB zich onderdeel van voelen.

Bedrijventerreinen waar ondernemers de ruimte krijgen voor innovaties, symbiose en nieuwe sectoren binnen de kenniseconomie/creatieve dienstverlening.

Het centrumgebied in Steenbergen met stakeholders herdefiniëren en ordenen.

Extra aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor de economie van Steenbergen.

Een regionale aanpak voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Toegankelijke, proactieve en betrouwbare dienstverlening naar onze ondernemers.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een strategische economische agenda ontwikkelen die herkenbaar is en de betrokkenheid van ondernemers, onderwijs, en instellingen borgt. De focusthema's 'recreatie en toerisme' en 'agrofood' maken hier onderdeel van uit.

Op dit moment worden de beleidskaders van nieuw economisch beleid "economische kracht" uitgewerkt. In Q3 en Q4 van dit jaar wordt er gewerkt aan een strategische uitvoeringsagenda. In de economische kracht wordt er focus aangebracht in het economisch beleid gericht op drie pijlers Agrofood/biobased, bedrijventerreinen en VTE.

Vertraagd door corona

Verkenning van transformatiemogelijkheden van het winkelcentrumgebied Steenbergen ten behoeve van een toekomstbestendig centrumgebied.

In samenwerking met adviesbureau BRO en ONS Steenbergen wordt er een adviesrapport voorbereid over de transformatie van het winkelgebied in het centrum van Steenbergen ten behoeve van een toekomstbestendig centrumgebied. Vanuit een bredere visie over het centrum/havengebied worden er concrete adviezen voorbereid voor het compacter maken van het winkelgebied en betere verbindingen met de Markt, de Gummaruskerk en het havengebied. Het advies wordt in Q3 aangeboden aan het college.

Volgens planning

De economie is zwaar getroffen door de gevolgen van corona. Vanuit beleid en uitvoering trachten we de gevolgen voor de economie zo goed als mogelijk te monitoren en waar mogelijk en nodig onze uitvoering en beleid daarop aan te passen.

de afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Steenbergen geinvesteerd in de economische barometer. Een kwantitatief document met cijfers over werkgelegenheid, banengroei, vestigers, toegevoegde waarde en beroepsbevolking. In dit rapport is een hoofdstuk gewijd aan de gevolgen van de corona. met behulp van de data uit het rapport wordt er gericht accountmanagement gevoerd. tevens is de afdeling economische zaken vertegenwoordigd in het ACT overleg en is er actieve ondersteuning vanuit het centrummanagement. er wordt frequent overleg gevoerd met de branche verenigingen en wordt er gericht samengewerkt aan economisch herstel.

In ontwikkeling

Samenwerking bevorderen met ondernemers en brancheverenigingen.

Er is vanuit economische zaken al langer de wens om een
jaarlijkse netwerkbijeenkomst te organiseren voor alle brancheverenigingen en andere partners van de gemeente. Echter is het nog niet gelukt een fysieke bijeenkomst te organiseren in verband met corona.
De samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen is door de coronacrisis wel gegroeid en versterkt. Er vindt nu regulier overleg plaats tussen de gemeente en de verschillende branche verenigingen.

Vertraagd door corona

Een account- en acquisitieplan opstellen en op basis daarvan gerichte acquisitie operationaliseren.

Dit plan zal in september tot afronding komen en in Q4
worden voorgelegd aan het bestuur.

Volgens planning

Goede vertegenwoordiging in de (sub-)regio en een regionale aanpak bedrijventerreinen.

Momenteel wordt er in samenwerking met de Brabantse Wal gemeenten gewerkt aan de ontwikkeling van een subregionaal bedrijventerrein in de Brabantse Wal. De kwalitatieve onderbouwing voor het regiobod/programmering wordt in oktober aangeboden aan de commissie van advies binnen de regio West Brabant. Tevens is er bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging in de werkgroepen van de regio West Brabant en wordt er uitvoer gegeven aan de strategische uitvoeringsagenda van het veerkrachtig bestuur Brabantse Wal.

In ontwikkeling

In 2021 wordt ingezet op kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar de conditie van de Steenbergse economie.

de afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Steenbergen geinvesteerd in de economische barometer. Een kwantitatief document met cijfers over werkgelegenheid, banengroei, vestigers, toegevoegde waarde en beroepsbevolking. Ook dit jaar zal dit rapport worden ontwikkeld. tevens is- en wordt er veel onderzoek gedaan voor de bestuursopdracht economische kracht.

Volgens planning

Verder opbouwen en beheren van de relaties met ondernemers en zo initiatieven ondersteunen.

Met het reeds te ontwikkelen accountplan, de frequente contacten met ondernemers en brancheverenigingen wordt het verder opbouwen van de relaties continu versterkt.

Volgens planning

Het faciliteren van de ontwikkeling van een hotel in Steenbergen.

De coronacrisis heeft een negatief effect op de ontwikkelkansen van het hotel in de afgelopen periode. Als gemeente willen we vooruit met de ontwikkeling en blijven we hierop inzetten.

Vertraagd door corona

We onderzoeken de mogelijkheden van een duurzaamheidspark, in relatie tot circulaire economie.

Bij het ontwikkelen van het nieuwe regionale bedrijventerrein wordt circulaire economie en duurzaamheid aan de voorkant meegenomen en geborgd.

In ontwikkeling

We werken een marketingstrategie uit en leggen deze voor aan de raad.

In de tweede helft van het jaar wordt een marketingstrategie opgeleverd.

Volgens planning

Recreatie

Wat willen we bereiken?

Steenbergen is een aantrekkelijke gemeente voor dagrecreanten en meerdaagse recreanten.

Een actievere stimulerende of faciliterende rol van de gemeente om bij te dragen aan (versnelling van) projecten en het oppakken van kansen uit de Recreatieve Kansenkaart.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Het VVV Informatiepunt verder uitbouwen als uithangbord van de gemeente. De samenwerking wordt nog meer versterkt met de openstelling van de Gummaruskerk.

Door de sluiting van de Gummaruskerk is ook het VVV Informatiepunt tijdens de lockdown gesloten geweest. Dit actiepunt kan weer worden opgepakt als de versoepelingen verder zijn ingezet.

Vertraagd door corona

De huidige fiets- en wandelroutes actualiseren.

Fietsroutes hebben in 2020 een update ondergaan en folders zijn aangepast. De update van de wandelroutes is in Q3 2021 gereed.

Volgens planning

De bewegwijzering in de binnenstad en voor recreatieve ondernemers bijwerken.

Dit is een dynamisch en continu proces, als er wijzigingen plaatsvinden zal daar de bewegwijzering op aangepast worden.

Afgerond

We blijven aangesloten bij de Zuiderwaterlinie.

De samenwerking Zuiderwaterlinie is in 2019 vernieuwd tot 2029. De bijbehorende werkwijze wordt in 2021 vastgelegd. De gemeente Tholen overweegt lid te worden van de Zuiderwaterlinie.

Volgens planning

Uitwerking geven aan de recreatieve visie die is aangeboden door de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer.

Een projectteam werkt hier samen met de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer aan.

In ontwikkeling

Het geven van een podium aan het erfgoed van onze gemeente, tijdens een feestelijk evenement in de binnenstad van Steenbergen, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden.

Zal plaatsvinden in Q2 van 2022 in relatie tot Jubileumjaar 750 jaar Steenbergen.

Vertraagd door corona

Het actualiseren van het uitvoeringsprogramma bij de Recreatieve Kansenkaart, gericht op een selectie van kansen / projecten waar wij een actievere stimulerende of faciliterende bijdrage zullen leveren.

De actualisatie wordt opgeleverd in Q4 2021.

Volgens planning

Nadere uitvoering van de gebiedsvisie Fort Henricus in 2021, nadat deze is aangeboden aan de raad.

De aanbieding van een uitvoeringsprogramma aan de raad staat op de agenda voor oktober 2021. Daaraan wordt op dit moment gewerkt.

Volgens planning

Het ontwikkelen van één nieuwe fiets- en wandelroute, bij voorkeur in samenwerking met lokale ondernemers.

Een nieuwe (thematische) fietsroute is onderdeel van het project 'Linie van de Eendracht'. Op dit moment wordt financiering en programmering van dit project - i.s.m. Bergen op Zoom en Tholen - onderzocht.

In ontwikkeling