Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Realisatie van huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten.

De realisatie van nieuwe pension- en logiesgebouwen is ondergebracht in de lijnorganisatie en wordt opgepakt als regulier werk. Het college heeft principemedewerking verleend aan één plan. Twee partijen hebben kenbaar gemaakt dat zij grootschalige huisvesting willen realiseren. Met hen wordt het gesprek gevoerd en wordt gewerkt aan de plannen. Alle plannen moeten aantoonbaar voldoen aan het beleid. Sinds de vaststelling van het beleid zijn 5 vergunningen verleend voor huisvesting op het agrarisch bedrijf, goed voor de realisatie van 169 verblijfsplaatsen. Er lopen op het moment van schrijven twee initiatieven ten behoeve van de huisvesting op het agrarisch bedrijf.

Volgens planning

Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie (RES West-Brabant 1.0 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma).

Onze opgave binnen de Regionale Energiestrategie is onder meer om 93 hectare zon op veld te realiseren voor 2030. Wij hebben als gemeente reeds diverse initiatieven vergund. Deze initiatieven hebben een totale omvang van zo'n 60 hectare netto. Begin juni heeft landelijk netbeheerder TenneT voor heel Noord-Brabant en Limburg transportschaarste (fase 1a) afgekondigd. Deze transportschaarste betreft zowel afname als teruglevering van elektriciteit. De energietransitie in de provincies Noord-Brabant en Limburg komt hierdoor naar alle waarschijnlijkheid meerdere jaren stil te liggen. Indien initiatiefnemers in bezit zijn van een ondertekende offerte van Enexis kan het zonneveld worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

In ontwikkeling

Vervolg geven aan de Transitievisie Warmte.

Momenteel werken we aan de Transitievisie Warmte Fase 2. Ook wordt een wijkverkenning uitgevoerd voor Steenbergen Centrum.

Volgens planning

Acties uitvoeren in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

Zowel in 2021 als in 2022 zijn diverse acties uitgevoerd in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), waaronder bijvoorbeeld webinars voor huurders over energiebesparing, de cadeaubonnenactie voor kleine energiebesparende maatregelen en de collectieve inkoopactie isolatie. Deadline voor de uitvoering van de RREW is 1 januari 2023.

Volgens planning

We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2022.

Aan de diverse projecten en acties opgenomen in het
uitvoeringsprogramma wordt uitvoering gegeven. Het gaat om de volgende vier projecten: RES, Transitievisie Warmte, RREW en de geveltuintjesactie.

Volgens planning

We voeren de 'geveltuintjesactie' uit en verloten per kern een professioneel tuinontwerp (Operatie Steenbreek).

De geveltuintjesactie is opgezet en loopt. Het verloten van
een tuinontwerp per kern is door de gemeenteraad geschrapt en hieraan wordt geen uitvoering gegeven, conform het raadsbesluit. De 1e aanlegronde is gepland in september 2022.

Volgens planning

Duurzaam maken van het eigen maatschappelijke vastgoed.

Zie hiervoor de integrale tekst over maatschappelijk vastgoed (in programma 1)

In ontwikkeling

Stimuleren van initiatieven voor duurzame energie, met name voor bestaande gebouwde omgeving.

Als gemeente ondersteunen wij energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bij de realisatie van hun initiatief: een zonneveld voor en door inwoners op het voormalige trainingsveld van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossemeer. De coöperatie is reeds in het bezit van een getekende offerte van Enexis.

Volgens planning

Verdere concretisering van de Omgevingsvisie

Er wordt een discussienota met hoofduitgangspunten ter behandeling in de gemeenteraad voorbereid.

In ontwikkeling

Voorbereiden van een Omgevingsplan.

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet is een aanvang gemaakt met het oefenen om het Omgevingsplan te kunnen wijzigen.

In ontwikkeling

Voorbereiden voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De benodigde koppelingen zijn gerealiseerd. VTH-applicatie CLO wordt gevuld en kan volgens planning in november getest en opgeleverd worden.

In ontwikkeling

Uitvoering geven aan het meerjarig uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Zie bijlage 3 voortgang gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP).

In ontwikkeling

Versterken van landschaps- en natuurwaarden, o.a. door uitvoering te geven aan inrichting gebied rondom dijkverzwaring Doornedijkje.

Contact met Brabantse Delta vanwege dijkverzwaring en compensatie te kappen bomen en struiken. Compensatie zal gestort worden in monetair fonds en gebruikt worden voor inrichting gebied ernaast maar daarvan is de ontwikkeling nog niet zo ver.

In ontwikkeling

In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta beheren en doorontwikkelen we de ecologische verbindingszones.

Eén traject is onhold (200 meter Cruijslandse Kreken fase 2) vanwege grondverwerving die nog niet tot resultaat heeft geleid. Ander traject volgens planning in ontwikkeling (3,53 km Vliet Ligne Noord).

In ontwikkeling

Nieuwe regionale woningbouwplanning vaststellen met instemming van gemeenteraad.

Dit maakt onderdeel uit van de RIA.

Volgens planning

25% van de op te leveren nieuwbouw woningen zal geschikt zijn voor nestverlaters.

43% van de in aanbouw zijnde woningen per 1-1-2022 betreft woningen geschikt voor nestverlaters, dat wil zeggen huurwoningen onder de huursubsidiegrens en koopwoningen onder de starterskoopgrens van € 215.000.

Volgens planning

Woon(zorg)visies opstellen op kernniveau.

Nieuw rijksbeleid is recentelijk bekend geworden en dit moet nog worden ingepast. Wij gaan komende maanden in onderhandeling treden met onze partners hierover, uiteraard dit heeft gevolgen voor de planning.

In ontwikkeling

Een natuurspeeltuin in het Stadspark realiseren, door dit onderdeel te laten zijn van het renovatieplan Stadspark.

Wordt meegenomen met het groot onderhoud.

In ontwikkeling

Locatieonderzoek en vervolgens planontwerp voor de realisering van een natuurspeeltuin in Dinteloord.

Er zijn participatiemomenten georganiseerd omtrent ruimtelijke ontwikkeling in Dinteloord. In het College Actie Programma komen wij terug op de uitvoering en wijze van participatie die hierbij wordt toegepast.

In ontwikkeling