Voortgang 2020 beleidsopgaven Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Beleidsopgave Arbeidsmigratie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Voldoende en maatschappelijk verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten.

We geven uitvoering aan het vastgestelde beleid.

Eind januari is de beleidsnota vastgesteld. Inmiddels is ook het uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld en in uitvoering genomen. In verband met de coronacrisis is door het college een half jaar uitstel verleend voor het indienen van huisvestingsplannen.

Op schema

Beleidsopgave Energietransitie en Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

In 2030 zijn we voor 49% energieneutraal in onze gemeente.

We geven uitvoering aan de duurzaamheidopgave.

De gemeenteraad heeft de Visie Energie en Ruimte en de Concept RES vastgesteld. Hiermee hebben we een stap gezet richting ons doel. In het najaar van 2020 organiseren we een collectieve inkoopactie voor isolatie in samenwerking met het Regionaal Energieloket.

Op schema

We starten met het opstellen van een warmtevisie.

Dit najaar starten we met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Het traject om te komen tot de Transitievisie Warmte loopt door in 2021. Iedere gemeente in Nederland dient uiterlijk 31 december 2021 te beschikken over een dergelijke visie.

Op schema

Wij starten met de invulling van onze lokale opgave voor duurzame energie opwekking en doen daarmee uitvoering geven aan de RES 2030.

Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. De Visie Energie en Ruimte vormt de gemeentelijke input voor de RES.

Afgerond

We bieden 60 hectare ruimte aan ontwikkeling van zonneweides in de gemeente.

Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie zijn diverse initiatieven geselecteerd die nader onderzocht worden op haalbaarheid en wenselijkheid. De verwachting is dat we hiermee minimaal 60 hectare zonnevelden kunnen realiseren.

Op schema

We faciliteren onze inwoners en ondernemers. bij het verduurzamen van hun woningen of bedrijfspanden. Dit doen we door bekendheid te geven aan de (subsidie) mogelijkheden voor het verduurzamen van het eigendom en stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving.

Inwoners kunnen met vragen terecht bij het Regionaal Energieloket. Ook kunnen zij een afspraak inplannen met de energieambassadeurs. Daarnaast is de gemeentelijke stimuleringslening beschikbaar. De komende periode besteden we in onze communicatie (opnieuw) aandacht aan deze mogelijkheden.

Op schema

We helpen de Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bij het ontwikkelen van locaties met zonnepanelen voor onze eigen inwoners.

Als gemeente hebben we de coöperatie een locatie geboden om het eerste zonneveld samen met inwoners te ontwikkelen. De benodigde vergunningen hiervoor zijn reeds afgegeven. We helpen Duurzaam Steenbergen bij de communicatie over dit zonneveld, dat via een postcoderoosproject gerealiseerd zal worden.

Op schema

Voorkomen van overlast van verhitting en vernatting.

We voeren een hittestresstest uit. Hieruit volgt een uitvoeringsplan met begroting en planning.

Dit jaar is de hittestresstest uitgevoerd. Het uitvoeringsplan wordt nu opgesteld.

Op schema

We stellen het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vast.

In de tweede helft van 2020 zal het VGRP worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Op schema

Groen wordt meer leidend dan voorheen ten opzichte van grijs (infrastructuur).

Nieuwe natuur en diversiteit aanbrengen in het bomenareaal.

We zijn gestart met het opstellen van een bomenbeheerplan.

In ontwikkeling

We stellen de HIOR (handreiking inrichting openbare ruimte) op.

Binnenkort wordt de Hior (handreiking inrichting openbare ruimte) vastgesteld. Hierin ligt vast hoe we dit in onze onderhoudsplannen meenemen.

Op schema

Vergroten van de biodiversiteit door slimme relaties te leggen met aanpassingen in de openbare ruimte.

We geven uitvoering aan de visie op rotondes en entrees van de kernen.

In het plantseizoen 2020/2021 geven we uitvoering aan de eerste entrees en rotondes.

Op schema

We stellen een inrichtingsplan op voor het herdenkingsbos.

In het plantseizoen 2020/2021 zorgen we voor inrichting van de locatie voor het herdenkingsbos.

In ontwikkeling

We implementeren ecologisch maaibeheer.

De implementatie zal in de tweede helft van 2020 worden gerealiseerd.

Op schema

Verbetering onverharde paden.

In het najaar van 2020 verharden we paden in Nieuw-Vossemeer

Op schema

Beleidsopgave Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Op 1 januari 2021 zijn we als gemeente Omgevingswet proof.

Met gebruik van de impactanalyse Omgevingswet uit 2019, stellen we een actieprogramma op voor 2020 vanuit diverse sporen: kerninstrumenten, informatie en ICT, financiën en werkprocessen.

Dit wordt 1 januari 2022, in verband met uitstel omgevingswet.
Het actieplan is in de fase van het eindconcept. Het college zal het implementatieplan in september ontvangen en ter informatie aan de gemeenteraad worden verstuurd.

Op schema

Op 1 januari 2021 hebben we een omgevingsvisie.

Een omgevingsvisie wordt opgesteld met o.a. de Toekomstvisie als richtinggevend kader. Het aansluiten op het Digitale Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) wordt voorbereid. 

De tijd om de omgevingsvisie op te stellen en aan te sluiten op de DSO is door het Rijk verlengd tot 1 januari 2022. Extra tijd die nodig is om het ICT systeem goed te kunnen ontwikkelen om als gemeenten op aan te kunnen sluiten. Een planning voor de omgevingsvisie zal in het implementatieplan worden opgenomen. De oplevertermijn was niet haalbaar en reëel. Daarbij dient de omgevingsvisie meer gefaseerd ingevoerd te worden.

Op schema

Beleidsopgave GVVP

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een veilige en toekomstbestendige verkeers- en mobiliteitsstructuur.

We leveren een 10- jarige investeringsagenda op met gebruik van de eerdere vastgestelde beleidskaders en –ambities.

Mede door corona en latere vaststelling van de mobiliteitsvisie is de planning aangepast naar eind van 2020 en begin 2021.

Niet behaald

We stellen een 5-jarig uitvoeringsprogramma van verkeer en vervoer op met gebruik van de eerdere vastgestelde beleidskaders en –ambities.

Mede door corona en latere vaststelling van de mobiliteitsvisie is de planning aangepast naar eind van 2020 en begin 2021.

Niet behaald

We geven prioriteit aan knelpunten. Denk hierbij aan onveilige situaties en slechte verkeersdoorstroming.

Los van het GVVP lossen we knelpunten op.

Op schema

Beleidsopgave Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een veilige leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven.

Door het jaarlijks uitvoeringsprogramma (jaarplan) wordt op lokaal niveau invulling gegeven aan het IVP. Het jaarplan wordt ingedeeld aan de hand van de vier prioriteiten uit het IVP.

Tijdens de coronacrisis is opgeschaald naar de GRIP 4 situatie. De burgemeester was voorzitter van het kernteam binnen onze gemeente over deze crisis. Deze crisis heeft veel tijd en capaciteit gevergd, maar buiten dit is er ook op de lopende thema´s geacteerd. Namelijk:
- Tweewekelijks overleg tussen burgemeester, ambtenaren en politieleiding.
- Er zijn verschillende woningen en loodsen gesloten na het aantreffen van drugs.
- Er is een RIEC casus opgestart.
- De aanpak verwarde personen is onverminderd doorgegaan.
- Evenals de aanpak van overlast door jeugd.
- Bestuurlijke overleggen op het gebied van ondermijning en veiligheid in bredere zin hebben doorgang gevonden.
- Er is onverminderd uitvoering gegeven aan het bestrijden van rampen en crises (piketdiensten).
- Het wijkgericht werken met de BOA’s en politie is verder geoptimaliseerd en geïntensiveerd.
- Procedures rondom cameratoezicht in de openbare ruimten zijn doorgegaan.
- Toezicht op het water is verder vorm gegeven.
- Contact en nazorg woonwagenkamp Westlandse Langeweg is wederom opgepakt.
- Het oppakken van meldingen over agressie en geweld richting ambtenaren is gewoon doorgegaan.

Op schema

We intensiveren toezicht en handhaving.

Bij de veiligheidsketen houden we rekening met de uitvoeringstaken van het sociale domein.