Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed

Cultuur en Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed ontstaan vanuit, en worden uitgevoerd door de gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers.

Iedereen kan betrokken zijn bij ons cultureel en militair erfgoed.

Cultuur- en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers.

Behoud van monumentale gebouwen in onze gemeente, in het bijzonder de Gummaruskerk in Steenbergen.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

We geven verder uitvoering aan het huidige beleid. Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur die passen in de sfeer van het initiatievenfonds ondersteunen wij vanuit dat fonds.

Verdere samenwerking in cultuursector in gang gezet dmv platforms per onderwerp (muziek, koren, erfgoed); komen al enkele gezamenlijke activiteiten uit. Aangepaste subsidieregeling kunst, cultuur en erfgoed in werking vanaf Q4. Verdere professionalisering sector dmv oprichting Stichting Platform Kunst en Cultuur.

Afgerond

We bereiden Steenbergen 2022 (750 jaar steenbergen en 25 jaar gemeente Steenbergen) verder voor. Initiatieven worden actief gestimuleerd.

Hoofdactiviteiten programma zijn samen met het genootschap van de Meermin vastgesteld en met organisatie begonnen; organisaties en inwoners dragen nu eigen activiteiten aan. Programma is gereed in oktober. De website steenbergen2022.nl is eind mei gelanceerd.

In ontwikkeling

In het kader van Steenbergen 2022 brengen we de Canon Steenbergen en onderdelen van Expeditie Nassau met elkaar in samenhang; het levensboek, het zichtbaar maken van erfgoed zoals bijvoorbeeld in het Stadspark, en ook het Vestinghuys, waar alle zaken op het gebied van erfgoed bij elkaar worden gebracht.

De Canon wordt tijdens Jubileumjaar 2022 gepresenteerd. Het Vestinghuys, gerealiseerd in de Gummaruskerk, is uitgebreid met een animatie film over de geschiedenis van Steenbergen. Het levensboek wordt samen met de bibliotheek uitgewerkt; naar verwachting start in Q4. Kleinere projecten in uitvoering zoals paneel over vestingmuur bij RAM van Hagendoornstraat.

In ontwikkeling

Via CultuurLoper komen alle leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente in aanraking met kunst, cultuur en erfgoed. Dit loopt tot 2024. Erfgoededucatie wordt ook uitgevoerd bij leerlingen door "Weet Waar Je Woont".

Alle basisscholen doen mee aan de CultuurLoper, onder begeleiding van onze cultuurintermediair. Komend schooljaar ook deelname van 't Ravelijn. Dit is een mooie plus op het succesvolle programma van de Cultuurloper.

Afgerond

We werken waar mogelijk mee aan het vinden van oplossingen voor het behoud van monumentale gebouwen in onze gemeente. We blijven ons inzetten voor behoud en een waardevolle invulling en gebruik van de Gummaruskerk.

Er zijn drie nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Het bouwhistorisch onderzoek bij twee grote ontwikkellocaties in het centrum van Steenbergen. Project herbestemming Gummaruskerk staat stil in afwachting van verdere stappen van het parochiebestuur.

In ontwikkeling