Voortgang 2021 beleidsopgaven Programma Mens & Samenleving

Leefbaarheid en Kernen

Wat willen we bereiken?

Ondersteunen en versterken van de sociale samenhang.

Waar dat kan en waar inwoners dit willen, krijgen zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen sociale en fysieke omgeving.

We betrekken inwoners bij het maken van ons beleid en onze plannen, zowel in het fysieke als in het sociale domein. We willen daarbij ook de meningen van de afwijkende minderheid en de zwijgende meerderheid horen.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Vanuit de vaste formatie worden in 2021 meer uren beschikbaar gesteld voor de kerncoördinatoren. Dit betekent meer ruimte om aan initiatieven en plannen uit de Steenbergse samenleving te werken, samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke  partners, zoals WijZijn Steenbergen. Het initiatievenfonds is ook in 2021 weer beschikbaar voor nieuwe maatschappelijke initiatieven.

Er zijn twee kerncoördinatoren aan de slag sinds januari 2021.

Afgerond

Met het vaststellen van het nieuwe beleid Leefbaarheid en Kernen wordt de koers bepaald in het samenspel tussen inwoners, gemeenschappen en gemeente. In 2021 zetten we in op de uitvoering van het nieuwe beleid.

De Doe-agenda is in uitvoering. In Q4 vindt de eerste rapportage plaats over de Doe-agenda.

Afgerond

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet werken we bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen aan een andere inrichting van participatietrajecten. Inzet van participatie online (www.ikpraatmee.nl) en op locatie wordt altijd zorgvuldig overwogen bij de ontwikkeling van plannen of beleid. Hiertoe stellen we een participatieverordening op.

De omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022, de verordening zal als gevolg daarvan ook opschuiven. dit zal in de beleidsagenda tot uitdrukking komen.

In ontwikkeling

Transformatie Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Sterkere sociale samenhang die inwoners en gezinnen in een kwetsbare positie ondersteunt, door ruimte voor eigen initiatieven van inwoners en het stimuleren van sociaal ondernemerschap.

Meer kleinschalige onderlinge steun binnen cliëntgroepen en laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de kernen.

Inwoners kennen in hun eigen omgeving mensen die ze vertrouwen en die hun verder kunnen helpen. Iedere inwoner is verwijzer.

Positieve gezondheid voor alle inwoners.

Ondersteuning en begeleiding sluiten aan op de leefsituatie.

Betekenisvolle dagbesteding geeft zin en zelfvertrouwen.

Actuele beleids- en managementinformatie geven sturing aan het gemeentelijke beleid en handelen.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

De kosten voor het sociaal domein lopen fors op. De verwachting is dat deze trend bij ongewijzigd beleid doorzet. Dit vraagt onorthodox beleid en bijsturing. In 2021 zetten we in op verdere innovatie van beleid, zodat de kosten waar mogelijk beperkt worden.

De eerste projecten zijn gestart om innovatie te bewerkstelligen. Dit is een project versterking disciplines in Vraagwijzer. De resultaten zijn nog niet bekend, maar de eerste ervaringen zijn zeer positief. De kansen die ontstaan zijn als gevolg van Corona gaan we meenemen in de verdere ontwikkeling van nieuw beleid.

In ontwikkeling

Voor jeugdzorg gaan we met zorgaanbieders de samenwerking met het Algemeen Maatschappelijk Werk intensiveren. Deze samenwerking wordt ingezet voor gezinnen waar ook financiële problemen zijn. Door deze samenwerking kunnen we minder dure jeugdhulpverlening inzetten. Door ontschotting tussen jeugd- en Wmo-voorzieningen bij eenzelfde zorgaanbieder gaan we inzetten op effectievere en goedkopere zorg.

Dit is een continue ontwikkeling die als gevolg van Corona en nieuwe wetgeving op het gebied van schuldhulpverlening aangescherpt wordt. In Q3 krijgt u de nieuwe kadernota armoedebeleid voorgelegd.

In ontwikkeling

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan we cliëntopvolging inzetten, waardoor bepaalde categorieën van hulp naar verwachting in omvang kunnen afnemen. Dit gebruiken we bij onze eerstvolgende aanbestedingsronde. Tevens willen we op basis van geïnventariseerde projecten kleinere en grotere besparingen realiseren.

Per 1 januari 2022 wordt er een aantal nieuwe categorieën geïntroduceerd, waarmee een lichtere vorm van ondersteuning binnen de Wmo kan worden geboden. Het zal hierdoor mogelijk worden om sneller af te schalen vanuit een zwaardere vorm van ondersteuning.

In ontwikkeling

Vanwege de coronacrisis verwachten we een forse stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden. Door een nieuwe koers in te slaan met de Stichting Samenwerken verwachten we voor onze inwoners die voor de stichting werken meer lokaal van betekenis te kunnen zijn.

Per 1 februari 2021 is een Steenbergse jobcoach actief in de kernen. Zij plaats met veel succes inwoners bij lokale ondernemers en initiatieven.

Afgerond

Stichting Welzijn Kruisland heeft, ondersteund door de gemeente, het initiatief genomen tot het realiseren van een huiskamerproject, bedoeld om lichte dagbesteding te realiseren in Kruisland. Naast de gemeente zijn WijZijn Traverse Groep, TanteLouise en TWB hierbij betrokken.

We zijn in gesprek met Stichting Welzijn Kruisland om tot het realiseren van een huiskamerproject te komen. Het huiskamerproject in Kruisland is een voorbeeld van indicatieloze dagbesteding waarmee inwoners uit Kruisland laagdrempelig en dichtbij ondersteund kunnen worden.

In ontwikkeling

Ook in 2021 werken we met onze partners MEE West-Brabant en Praktijk MEMO aan laagdrempelige en indicatieloze ondersteuning vanuit Vraagwijzer. Deze ondersteuning is gericht op GGZ problematiek en het leven met een beperking. Het doel is om onze inwoners zo gericht mogelijk te ondersteunen en instroom in de maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo te beperken.

Op 1 oktober 2020 zijn MEE West-Brabant en Praktijk Memo gestart als partners vanuit Vraagwijzer. Zij bieden laagdrempelige ondersteuning aan inwoners van de gemeente. We zien dat de partijen goed gevonden worden en casussen oppakken waarmee instroom in de maatwerkvoorzieningen in de toekomst geremd of uitgesteld kan worden.

In ontwikkeling

De gemeente Steenbergen heeft zich aangesloten bij de coalitie Eén tegen Eenzaamheid. Hierbij richten we ons op een lokale aanpak Eenzaamheid.

Er wordt een inventarisatie opgesteld van alle activiteiten die in Steenbergen plaatsvinden op het vlak van eenzaamheid. Zo kunnen we zien wat er mogelijk mist. Dit heeft vanwege Corona en andere prioriteiten vertraging opgelopen. Uit de GGD cijfers valt op te maken dat jongeren het meest ernstig eenzaam zijn geworden door de Corona maatregelen. Vanuit het Rijk worden extra Jeugdzorg middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de sociale en mentale gevolgen van Corona, waaronder eenzamheid. Er wordt bekeken hoe deze middelen het beste ingezet kunnen worden. Hiertoe vindt een integrale afweging plaats; er liggen 2 voorstellen. Verder is besloten om meer te gaan investeren in outreachend werken op gebied van eenzaamheid. Er wordt preventief beleid ontwikkeld om te voorkomen dat inwoners terugvallen op maatschappelijke ondersteuning.

Vertraagd door corona

Jaarlijks werkt het netwerk Dementievriendelijke Gemeente Steenbergen een uitvoeringsprogramma uit. De gemeente Steenbergen is partner in het netwerk. Hierin worden op basis van vastgestelde speerpunten activiteiten uitgewerkt. Het netwerk Dementievriendelijke Gemeente zet in op taboedoorbreking, en het bieden van informatie- en advies op het gebied van dementie.

Als gevolg van Corona was het in het eerste halfjaar lastig om activiteiten te organiseren. Het netwerk heeft zich ingezet om in samenwerking met Alzheimer West-Brabant aan dementiescan uit te voeren en zal in het tweede halfjaar aan de slag gaan met effectmonitoring.

In ontwikkeling

Op basis van de door de raad vastgestelde kaders voor armoedebeleid werken, net zoals met de Schulddienstverlening, aan een concreet pakket van maatregelen dat voor onze inwoners met een krappere beurs bedoeld is. Dit gaat van concrete voorzieningen tot een verbeterde vindbaarheid van de regelingen en een actieve rol van verwijzers.

De kadernota zal rond de zomervakantie worden aangeboden aan het college en gemeenteraad. Aanbevelingen over betere vindbaarheid van voorzieningen kunnen dan vastgesteld worden.

Vertraagd door corona

We zorgen ervoor dat inwoners en professionals weten waar zij hun signalen over een onveilige situatie (huiselijk geweld, kindermishandeling, crisis) op een goede manier kunnen afgeven. Dit kan onder andere bij het recent opgerichte regionale Meldpunt Crisiszorg dat 24/7 te bereiken is.

Als gevolg van Corona was het in het eerste halfjaar lastig om activiteiten te organiseren. Om nog beter te kunnen signaleren moeten medewerkers getraind worden, dit wordt in Q3 weer opgepakt.

In ontwikkeling

In het uitvoeringsplan Volksgezondheid Brabantse Wal wordt, in navolging van de bestuursopdracht Transformatie Sociaal Domein, uitgegaan van de visie op Positieve Gezondheid. Wij overleggen met onze partners (o.a. GGD en WijZijn Traverse Groep) om te bezien hoe we positieve gezondheid als meetinstrument voor de maatschappelijke effecten kunnen inzetten.

De visie op Positieve Gezondheid staat inmiddels als uitgangspunt in meerdere beleidsstukken opgenomen, zoals het uitvoeringsplan Mantelzorg. De medewerkers van Vraagwijzer worden dit jaar samen met de medewerkers van WijZijn Steenbergen getraind om het instrument Positieve Gezondheid in te kunnen zetten. Het IPH (Institute positive Health) start in september met de basiscursus Positieve Gezondheid. Hiermee wordt integraal samengewerkt en de deskundigheid van de medewerkers bevorderd.

In ontwikkeling

Samen met de verenigingen wordt het Lokaal Sportakkoord uitgewerkt. We ontvangen voor de periode 2020-2022 hier middelen voor, die we in combinatie met het uitvoeringsplan Steenbergen Vitaal inzetten.

Met het Steenbergse sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst, ongehinderd in een gezonde omgeving, een leven lang. Steenbergen zet daarom in op: Meer en beter bewegen door iedereen (werkgroep 1) en gezonde verenigingen en ruimte (werkgroep 2). De werkgroepen zijn enthousiast bezig en werken constructief aan realisatie van hun doelstellingen. Acties die uitstaan zijn: een Jeu de Boulesbaan in Dinteloord, start van een online platform "Heel Steenbergen actief", verbetering van de folder voor de Stichting Leergeld zodat deze beter toegankelijk wordt en opstart sporten voor statushouders.

Volgens planning

Na vaststelling van het Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal wordt de uitvoering hiervan opgepakt.

Als het Uitwerkingplan Steenbergen Vitaal is vastgesteld wordt ook dat in overleg met de sportcoaches uitgevoerd. Gewaakt wordt voor dubbelingen met het Lokale Sportakkoord.

In ontwikkeling

We werken integraal aan ontwikkelingen die Wonen en Zorg raken, zoals de decentralisatie van Beschermd Wonen die vanaf 2021 stapsgewijs doorgevoerd wordt.

De decentralisatie van beschermd wonen is met een jaar uitgesteld, vanaf 1 januari 2022 worden de eerste stappen gezet. In voorbereiding op de decentralisatie werken we integraal aan vraagstukken die wonen en zorg bevatten.

In ontwikkeling

De gemeente Steenbergen is aangesloten bij het Huis van Morgen. Doel is om mensen zo lang mogelijk gezond te houden, in staat te stellen voor zichzelf te zorgen en zelf de regie te voeren. Dit door innovatieve oplossingen te stimuleren en toe te passen.

Als gevolg van Covid-19 is het Huis van Morgen, momenteel gehuisvest in de gemeente Bergen op Zoom, gedurende een lange periode niet open geweest. Gemeenten onderzoeken de fysieke en digitale mogelijkheden om het bereik en de toegankelijkheid van het Huis van Morgen te vergroten.

In ontwikkeling

We voeren de activiteiten zoals genoemd in het uitvoeringsprogramma Laaggeletterdheid uit. We geven TaalSteenbergen hierin een centrale rol. Op basis van de eerste ervaringen uit 2020 geven we in 2021 verder invulling aan het VVE-beleid en ouderbetrokkenheid.

Veel activiteiten hebben ook dit jaar niet regulier plaats kunnen vinden vanwege alle coronamaatregelen. In de uitvoering waren locaties veelal gesloten, fysiek afspreken was niet of nauwelijks mogelijk, digitale dienstverlening niet toepasbaar bij deze doelgroep. Scholen en kinderopvangpartners waren gefocust op het organiseren van de continuïteit van onderwijs en opvang, ten tijde van (gedeeltelijke) lockdowns, quarantaines en steeds wisselende versoepelingen. Ambtelijke tijd/capaciteit zat grotendeels in de corona-crisisorganisatie. Corona heeft wel een vliegwiel effect gehad op het onderling samenwerken van partners, waardoor netwerken zijn verstevigd.

Vertraagd door corona

In 2021 zetten we in op de doorontwikkeling van de Toegang en Vraagwijzer. De coronacrisis laat ons zien dat andere vormen van dienstverlening nodig zijn. We zorgen dat onze inwoners op allerlei verschillende manieren met ons in contact kunnen komen. Dit doen we zowel in het sociaal domein als voor al onze andere dienstverlening.

We nemen de kansen die Corona heeft gebracht mee in de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening. Werken op afspraak is er daar een van.

In ontwikkeling

Een van de speerpunten binnen de Wmo is het doorontwikkelen van indicatieloze dagbesteding, waarmee meer mensen laagdrempelig geholpen kunnen worden. Op het gebied van arbeidsdagbesteding kijken we naar een lokale invulling, zodat onze inwoners dichtbij een betekenisvolle dagbesteding hebben.

In 2019 is de Ontmoetingswinkel in Steenbergen gestart als eerste pilot om ervaring op te doen met indicatieloze dagbesteding en ontmoeting. In Kruisland worden op dit moment stappen gezet om te starten met een huiskamerproject, eveneens een voorbeeld van een pilot om ervaring op te doen. Het doel is om indicatieloze dagbesteding breed binnen de kernen van de gemeente beschikbaar te maken.

In ontwikkeling

De bedrijfsvoering wordt steeds aangepast aan de ontwikkelingen die op ons afkomen. Informatiemanagement en monitoring hoort hier ook toe. Met onze (welzijns-)partners gaan we de monitoring van maatschappelijke effecten oppakken.

De vele corona-maatregelen hebben tijdelijk voor andere andere prioriteiten gezorgd bij ons en bij partners. In de tussentijd hebben we wel met partners verkend wat we aan informatie nodig hebben om te kunnen monitoren en sturen op effecten. Hieraan geven we vervolg na de zomerperiode.

In ontwikkeling

Maatschappelijk Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk vastgoed staat ten dienste van de gemeenschap. De voorzieningen zijn toekomstbestendig en duurzaam, passen bij wensen en behoeften van inwoners, en voldoen aan de eisen van deze tijd.

Een realistische maatschappelijke kosten-batenafweging bij investeringen in gebouwen en buitensportaccommodaties.

Ons maatschappelijk vastgoed is zoveel als mogelijk energieneutraal of zelfs energiepositief.

Behoud van voorzieningen in de kernen.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Met het vaststellen van het nieuwe beleid Maatschappelijk Vastgoed eind 2020 zijn de kaders bepaald voor een pragmatische doorontwikkeling van beheer van ons maatschappelijk vastgoed.

De gemeenteraad heeft in december 2020 de kadernota 'Vastgoed Faciliteert' vastgesteld. Het college heeft begin dit jaar het uitvoeringsplan opgesteld en aan de raad ter kennisname toegestuurd.

Volgens planning

Het beleidskader Maatschappelijk Vastgoed biedt uitgangspunten om de maatschappelijke kosten-batenafweging te maken. In 2021 zetten we in op de vertaling en uitvoering van het nieuwe beleid. We houden rekening met haalbaarheid en betaalbaarheid in verhouding tot doelmatig en efficiënt gebruik van maatschappelijk vastgoed.

In 2021 zijn we gestart met het opstellen van een uitvoeringslan. Met de inzet van het team Vastgoed, de verschillende beleidsafdelingen en externe inhuur voeren we het uitvoeringsplan uit.

In ontwikkeling

In 2021 is een afwegingskader voor het energieneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed gereed. Aan de hand daarvan bepalen we welke gebouwen we willen verduurzamen, tot welk niveau, langs welk tijdpad en tegen welke kosten.

In het najaar van 2021 starten we met het opstellen van het meerjarenonderhoudsprogramma. Onderdeel hiervan is het onderzoek naar verduurzaming van de gemeentelijke panden.

In ontwikkeling

Zowel voor Steenbergen-stad als voor Dinteloord stellen we een ‘streefbeeld’ voor voorzieningen en het bijbehorend vastgoed op. We zetten in op kerngerichte samenwerking tussen maatschappelijk dienstverleners, zodat de effectiviteit in de kern wordt vergroot.

Met Dinteloord zijn we bezig, de verwachting is dat dit eind 2021 gereed is voor bestuurlijke besluitvorming. Steenbergen zal later plaatsvinden, dit nemen we mee in het masterplan. Beide streefbeelden zullen onderdeel worden van de gebiedsvisies van beide kernen.

Volgens planning