Voortgang 2020 beleidsopgaven Programma Mens & Samenleving

Beleidsopgave Leefbaarheid en Kernen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Ondersteund en versterkt sociale samenhang.

Formele en informele netwerken in de kernen verder versterken, o.a. door het organiseren van netwerkbijeenkomsten tussen initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen.

De coronacrisis heeft nieuwe kansen geboden, doordat netwerken versterkt zijn en nieuwe netwerken ontstaan. Nu worden deze benut en verder uitgebouwd in een nieuwe 1,5 meter samenleving.
Samen met de inwoners wordt de komende tijd gewerkt aan een herziene Toekomstbeeld De Heen.

Op schema

Waar dat kan en waar inwoners dit willen, hebben zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen sociale en fysieke omgeving.

Evaluatie en herziening subsidiebeleid gemeente en onderzoek mogelijkheid wijkbudgetten

Het beleid Leefbaarheid en Kernen is als gevolg van de coronacrisis vertraagd. Deze zaken volgen uit het nieuwe beleid en zullen in 2021 hun beslag krijgen.

In ontwikkeling

Het nader inrichten van werkprocessen rondom inwonerinitiatieven, in nauwe samenhang met de Visie op Dienstverlening, Transformatie Sociaal Domein, en ‘right to challenge’

Nieuwe werkprocessen zijn en worden ingericht en worden steeds verder doorontwikkeld.

Afgerond

Inwoners zijn betrokken bij het maken van ons beleid en onze plannen, zowel in het fysieke als in het sociale domein.

Projectleiders / beleidsmakers nemen we mee in methodieken participatie, door middel van training en opleiding en ‘train de trainer’ constructie.

Dit wordt in de tweede helft van 2020 opgepakt. Ook in het kader van de implementatie van de Omgevingswet, die uitgesteld is tot 1 januari 2022, werken we bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen aan een andere inrichting van participatietrajecten. Hiertoe stellen we een participatieverordening op.

Op schema

Als gemeente zijn we een betrouwbare, benaderbare en transparante overheid.

We stomen de gemeentelijke organisatie klaar om in te kunnen spelen op initiatieven / actuele ontwikkelingen in de kernen, door onder andere uitbreiding van de uren voor de kerncoördinatoren. We hebben (meer) aandacht voor terugkoppeling voor wat we doen met inspraak en participatie.

Sinds 1 juni 2020 beschikken we over een procescoördinator Leefbaarheid en Kernen. Uitbreiding van uren voor de kerncoördinatoren staat voor het najaar gepland.

Op schema

Beleidsopgave Transformatie Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Inwoners kennen in hun eigen omgeving mensen die ze vertrouwen en die hen verder kunnen helpen. Iedere inwoner is verwijzer.

In 2020 is het Sociaal Team Steenbergen van WijZijn Traverse laagdrempelig aanwezig en zichtbaar in alle kernen van de gemeente. Het Sociaal Team Steenbergen werkt samen met partners aan sociale samenhang in de kernen. We zorgen ervoor dat iedere inwoner zowel digitaal als schriftelijk is toegerust met de juiste informatie over zorg, welzijn, ondersteuning, onderwijs, sport en financiën in de gemeente Steenbergen.

De Sociale Teams zijn opgestart en zoeken de samenwerking met de netwerken in de kernen en de disciplines in Vraagwijzer. Er is door de Sociale Teams een beeld gemaakt van elke kern. In het kader van corona heeft het welzijnswerk de coördinatie op zich genomen van de verschillende corona-initiatieven. We hebben de Hulpwijzer Brabantse Wal gelanceerd in april 2020. Hierop kunnen inwoners al hun antwoorden vinden op vragen over wonen en vervoer, werken en leren, jeugd en gezin, meedoen en meehelpen, zorg en welzijn en geld.

Op schema

Het Sociaal Team Steenbergen (0-100+ jaar) werkt in de kernen samen met lokale partners. Het team is dichtbij, zichtbaar en herkenbaar. Het biedt activiteiten voor inwoners aan, haalt op wat inwoners wensen, wat hun behoeften zijn en versterkt tegelijk de eigen kracht van inwoners. Het werkt nauw samen met de verschillende disciplines in Vraagwijzer. De hulpvraag van inwoners en gezinnen benaderen we zo integraal mogelijk en we bieden passende oplossingen.

De Sociale Teams (bestaande uit medewerkers welzijn, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, sportcoaches) zijn opgestart en zoeken de samenwerking met de netwerken in de kernen en de disciplines in Vraagwijzer. Ze zijn gemakkelijk te benaderen door onze inwoners en helpen inwoners om op eigen kracht oplossingen te vinden. Als die er niet zijn, brengen ze inwoners in contact met Vraagwijzer. Er is door de Sociale Teams een beeld gemaakt van elke kern. In het kader van corona heeft het welzijnswerk de coördinatie op zich genomen van de verschillende corona-initiatieven.

Op schema

We ondersteunen en faciliteren initiatieven om de meest kwetsbare inwoners te kunnen laten participeren.

De Ontmoetingswinkel is geopend in 2019. Het eerste jaar is succesvol geweest en veel inwoners hebben de weg naar de Ontmoetingswinkel gevonden. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar en ook in de coronatijd heeft de Ontmoetingswinkel een rol kunnen spelen. In Kruisland is de Stichting Welzijn Kruisland opgericht en zijn diverse initiatieven gestart, zoals een gezamenlijk eetproject, een duofiets voor mensen met een beperking et cetera.

Op schema

Er is lokaal expliciet aandacht voor vroegtijdig en preventief handelen om te voorkomen dat kinderen in jeugdzorg terecht komen, Dit doen we door structurele inzet op scholen en een groter groepsaanbod voor veel voorkomende vragen.

Dit is een structurele opgave die we steeds verder uitdiepen en waar we de samenwerking met partners steeds verder verstevigen. Voorbeelden hiervan zijn cursussen zoals Rots en Water (weerbaarheidstraining), KOPP KVO (voor kinderen met ouders met psychische problemen) en Piep Muis (voor jonge kinderen met ouders met psychische problemen). Verder draaien de SOT's (School ondersteuningsteams) op de scholen al sinds 2019. Hieraan neemt een jeugdprofessional deel.

Op schema

Regionaal werken we verder aan een goed functionerende veiligheidsketen met als doel om voor alle inwoners een gezond leef- en opvoedingsklimaat te realiseren.

Er wordt vanuit de diverse wetten ingestoken op regionale samenwerking rond het thema sociale veiligheid. Hierbij gaat het o.a. over de thema's huiselijk geweld, verplichte GGZ, Kindermishandeling, één centraal crisismeldpunt en beschermd wonen. Het zorg en veiligheidshuis is één van de partijen waarmee deze samenwerking wordt vormgegeven.

Op schema

Lokaal zijn er voldoende Jeugdprofessionals met expertise op complexe veiligheidscasuïstiek. Ook zorgen we voor een integrale aanpak van thema sociale veiligheid; openbare orde en veiligheid en het sociaal domein werken nauw samen aan de veiligheid van onze inwoners.

Naast de regionale inzet om structuren en samenwerking op elkaar af te stemmen, wordt er lokaal vooral in de praktijk veel werk verricht om deze samenwerkingen goed vorm te geven. Binnen Vraagwijzer werken de verschillende professionals samen om gezinnen waar onveiligheid speelt goed te begeleiden. Daarnaast zijn we momenteel aan het werk om met AOV, Politie, jongerenwerk en jeugdzorg een geïntegreerd plan op te stellen hoe we jeugdoverlast willen aanpakken en jongeren een perspectief kunnen bieden. Er is veel aandacht voor doelmatige inzet van de jeugdzorg. De steeds betere digitale informatievoorziening ondersteunt dit in hoge mate.

Op schema

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Samen met onze partners geven we hier invulling aan.

Processen rondom de nieuwe wet zijn geïmplementeerd. Het meldpunt Crisiszorg is ingericht en daar worden meldingen in ontvangst genomen en doorgeleid.

Op schema

Positieve gezondheid voor alle inwoners.

Vanuit het in 2019 vastgestelde uitvoeringplan volksgezondheid zetten we regionaal extra in op de speerpunten overgewicht en preventie van psychische problemen. We maken gebruik van de uitgangspunten en het instrumentarium van Positieve Gezondheid.

Het uitvoeringsplan is vastgesteld. Voor jongeren zijn er diverse cursussen die na de zomervakantie weer gaan starten (o.a. Rots en water, Piep Muis) (zie ook lokaal preventief handelen). Vanuit volksgezondheid sluiten we aan bij diverse initiatieven van het Lokaal Sport Akkoord.

Op schema

We willen inwoners die vitaal zijn en die goed geïnformeerd zijn over de sport- en beweegmogelijkheden in Steenbergen. Hiertoe wordt een Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal opgesteld.

Planning is om dit uitvoeringsplan in Q4 aan u voor te leggen.

Op schema

Wij willen samen met de sportverenigingen komen tot het op- en vaststellen van een lokaal Sportakkoord om de ambities van het Nationale Sportakkoord te borgen.

Het Lokaal Sportakkoord wordt 6 oktober ondertekend. Werkgroepen starten daarna met de uitwerking.

Afgerond

Wij volgen enkele aanbevelingen van de Rekenkamercommmissie op n.a.v. het onderzoek Bezuinigingen gemeentelijke sportaccommodaties.

Aanbevelingen zoals overleg met verenigingen is ingezet via de sportcoaches die de verenigingen hebben benaderd in het kader van Verenigingsondersteuning. Ook de aanbeveling om samen met verenigingen te werken aan de sportvisie gebeurt via het Lokaal Sportakkoord.

Afgerond

We komen tot de overdracht van de kleedlokalen van VV Steenbergen en Diomedon.

We hebben de voorbereidingen hiervoor getroffen en de uitwerking loopt op schema.

Op schema

Organisatie van een sportcafé met als onderwerp Vrijwilligers behouden en werven.

Dit is opgenomen in het werkplan van de sportcoaches, maar uitvoering gaat in 2021 plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. We gaan eerst het Lokaal Sport Akkoord in gang zetten.

Op schema

Ondersteuning en begeleiding sluit aan op de leefsituatie. Betekenisvolle dagbesteding geeft zin en zelfvertrouwen.

In 2020 zetten we in op versterking en doorontwikkeling van Vraagwijzer. Hiertoe voegen we eerstelijns begeleiding en ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en leven met een beperking toe aan Vraagwijzer. Het team Jeugdprofessionals is versterkt met 2 fte.

Met de partners zijn afspraken gemaakt. Deze versterking van de 1e lijn gaat per 1 oktober 2020 in werking.

In ontwikkeling

We brengen het aantal bijstandsgerechtigden verder terug en zetten in op in de zinvolle dagbesteding in de eigen omgeving, dus zo dicht bij mogelijk. Iedereen doet mee, is daarbij het uitgangspunt. Hiervoor zoeken we onder meer samenwerking met sociaal ondernemers in de gemeente.

Als gevolg van de coronacrisis verwachten we dit jaar nog een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. We zetten het Werkplein in om mensen zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. De samenwerking met sociaal ondernemers zoeken we steeds op.

Op schema

We werken naar een goede invulling van de voorziening die de Stichting Samen Werken nu biedt.

De doorontwikkeling van de Stichting Samenwerken met een meer lokaal perspectief blijft onverminderd doorgaan.

Op schema

Wat betreft schulden en armoede intensiveren we de inzet op preventie en vroegsignalering, onder meer via de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), die nu ook personeel levert aan Vraagwijzer.

We maken hier stappen in o.a. door het uitvoeringsplan armoedebeleid dat in Q4 van 2020 verschijnt. Inmiddels is de Hulpwijzer Brabantse Wal gelanceerd en kunnen alle inwoners van de Brabantse Wal die een vraag hebben over hulp bij armoede daar digitaal terecht. Daarnaast is het een onderwerp dat bij alle dienstverlening van Vraagwijzer wordt meegenomen.

Op schema

Actuele beleids- en managementinformatie geeft sturing aan het gemeentelijke beleid en handelen.

We volgen de ontwikkeling van het aantal cliënten en hun problematiek nauwlettend. In 2020 besteden we ook specifiek aandacht aan de monitoring van de te behalen resultaten en maatschappelijke effecten door WZTG. Bedoeling is een verbeterd monitoringsinstrument in te richten.

Monitoring is een onderwerp dat opgepakt is.

Op schema

De verschillende monitoren op het gebied van Jeugd, Participatie en de nog te ontwikkelen monitor Wmo wordt samengevoegd tot een monitor sociaal domein.

Monitoring is een onderwerp dat opgepakt is.

Op schema

Beleidsopgave Maatschappelijk Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Toekomstbestendig en duurzaam Maatschappelijk Vastgoed.

Wij stellen in 2020 een visie Maatschappelijk Vastgoed op. Deze biedt een kader voor beheer, exploitatie, onderhoud en vervanging, financiering, accountmanagement, over- of ondercapaciteit, spreiding, relatie met particulier initiatief, gebruik en dergelijke. De uitwerking van de visie gebeurt aan de hand van de in 2019 opgestelde Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed.

Het beleid Maatschappelijk Vastgoed wordt eind 2020 aan de raad aangeboden.

Op schema

De gemeenschapshuizen zijn belangrijke voorzieningen. Wij willen de gemeenschapshuizen ondersteunen en duurzaam maken.

Het uitvoeren van een onderzoek bij de gemeenschapshuizen en bezien waar leer- en actiepunten liggen om tot duurzame voorzieningen te komen.

In het kader van de bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed, maken we momenteel een inventarisatie van al onze gebouwen en de bijbehorende contracten daarbij. Vanuit dit inzicht onderzoeken we per kern welk streefbeeld we voor die kern wenselijk achten. Daar hoort ook een gemeenschapshuis bij in de vorm van een duurzame voorziening.

Op schema

De huurovereenkomsten van de diverse sportaccommodaties worden geactualiseerd.

We werken hier gestaag aan, maar dit is niet haalbaar om in 2020 geheel af te ronden. In het kader van de inventarisatie van ons maatschappelijk vastgoed zijn ook de diverse sportaccommodaties in beeld gebracht.

Op schema

Het culturele hart weer terugbrengen in 't Cromwiel.

Wij stimuleren culturele organisaties om naar 't Cromwiel te gaan.

Onderdeel van het streefbeeld voor het maatschappelijk vastgoed in de stad Steenbergen is het vraagstuk hoe we meer culturele functies naar 't Cromwiel kunnen brengen.

Op schema