Inleiding

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2019 aan. Met de rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2019. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2019 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2019.

Wij leveren deze rapportage aan voor de raadsvergadering van 31 oktober 2019. Dat stelt uw raad in staat om, waar nodig, voorstellen te doen om bij te sturen. Daarnaast heeft u inzicht in de voortgang van het lopende jaar op het moment dat de begroting 2020 wordt behandeld.

Ten aanzien van onze ambitie kunnen we stellen dat we, ondanks de situatie van maart 2019 dat er een nieuw coalitie noodzakelijk was, op koers blijven varen bij de realisatie van de voorgenomen activiteiten voor 2019.

Ten aanzien van het saldo van de mutaties van deze Tussenrapportage verwachten we voor 2019 een positief resultaat van € 1.544.588. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de algemene uitkering van het gemeentefonds en de hogere BUIG rijksbijdrage. In de begroting 2019 is uitgegaan van de uitkomsten van de meicirculaire 2018. De actualisatie van de uitkering op basis van de uitkomsten van de meicirculaire 2019 en de BUIG rijksbijdrage geven een aanzienlijke verhoging mee.

In de rapportage besteden we aandacht aan de organisatieontwikkeling. We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie en bij het bouwen van de nieuwe organisatie hebben we gekozen voor opgaven gericht werken.Doel hiervan is om in verbinding met de samenleving tot integrale oplossingen te komen, waarbij de regie zich richt op het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. We kijken met een brede blik naar opgaven en vertalen de gewenste maatschappelijke effecten naar activiteiten. De samenleving staat daarbij centraal met focus op samen zaken voor elkaar krijgen. In de begroting 2018 en 2019 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld om de organisatieontwikkeling in gang te zetten. In de perspectiefnota 2020 is de volgende stap gezet voor de meerjarenbegroting 2020; het op niveau brengen van ons personeelsbestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, om de organisatie toekomstbestendig te maken. Om de huidige en wenselijke situatie te kunnen overbruggen zijn incidentele middelen nodig in de vorm van een bestemmingsreserve Transitie Organisatie voor een periode tot en met het jaar 2023. Deze reserve wordt gevormd door een overheveling uit de Algemene Reserve. Aan de raad wordt voorgesteld om deze reserve in de tussenrapportage te vormen.

Deze rapportage is een onderdeel van onze planning en control cyclus en documenten. Gericht op het versterken van de rol van uw raad. Wij hopen dat we met deze rapportage op de goede weg zijn en wensen u veel succes met de voorbereidingen voor de behandeling in uw raad.

Leeswijzer

De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2019 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2019 uitkomen?

Na het voorwoord geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2019.

Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met de informatie. Deze tabel bevat het betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of het op schema ligt.

Het is afgerond

Het ligt op schema

De planning wordt niet gehaald

Daarbij is een "groene smiley") dat het is afgerond, een "gele smiley" dat het op schema ligt en een "rode smiley" dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven. Ook voor de items die op schema liggen. Dat hebben we gedaan om u, als raad, goed en volledig te informeren.

Vanaf de begroting 2019 werken we met een nieuwe opzet. We zijn van acht naar vijf programma's gegaan; 1. Mens & Samenleveing, 2. Kunst, cultuur en erfgoed, 3. Leefomgeving en duurzaamheid, 4. Economie, toerisme en recreatie en 5. Bestuur en dienstverlening. Deze indeling is gebaseerd op de People, Planet en Profit gedachte. Ook bevordert deze indeling dat we met een bredere blik naar vraagstukken kunnen kijken.

Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. Ook daar hebben wij ervoor gekozen om alle mutaties boven € 5.000,- te rapporteren. Bij het opstellen van de financiële informatie hebben wij gebruik gemaakt van een drietal tabellen per programma.

  • De tabel “wat mag het kosten” geeft een recapitulatie van alle mutaties in het programma. Dat doen we op productniveau.
  • De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de mutaties op productniveau. De afwijkingen boven € 5.000,- worden in deze tabel toegelicht.
  • De tabel “toelichting op de reserve mutaties” geeft inzicht in de mutaties in de reserves. De kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de begroting leidt dit ook tot een mutatie in de reserve. Dergelijke mutaties zijn budgetneutraal, hebben geen invloed op het resultaat, maar uit oogpunt van transparantie hebben we deze wel opgenomen. In de tabel “wat mag het kosten” kunt u zien dat de mutaties in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen.

De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de prognose nog kan afwijken. Wij hebben bij de financiële samenvatting een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken.

Behandeling van de Tussenrapportage zal plaatsvinden op 31 oktober 2019.

Het college van Burgemeester en Wethouders