Inleiding

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2021 aan. Met de rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2021. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2021 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2021.

Wij leveren deze rapportage aan voor de raadsvergadering van 30 september 2021. Dat stelt uw raad in staat om, waar nodig, voorstellen te doen om bij te sturen. Daarnaast heeft u inzicht in de voortgang van het lopende jaar op het moment dat de begroting 2022 wordt behandeld.

Ten aanzien van het saldo van de mutaties van deze Tussenrapportage verwachten we voor 2021 een negatief resultaat van € 69.355,-. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de sterke groei in WMO begeleiding.

Deze rapportage is een onderdeel van onze planning en control cyclus en documenten. Gericht op het versterken van de rol van uw raad. Wij hopen dat we met deze rapportage op de goede weg zijn en wensen u veel succes met de voorbereidingen voor de behandeling in uw raad.

Leeswijzer

De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2021 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2021 uitkomen?

Na de inleiding geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2021.

Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat eventueel de ontwikkelingen zijn en hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met de informatie. Deze tabel bevat het betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of het op schema ligt.

"afgerond"

of

"volgens planning"

"in ontwikkeling"

of

"vertraagd door corona"

"niet gehaald"

Daarbij is een "groene smiley" dat het is afgerond of volgens planning, wetende dat dit eind van het jaar afgerond zal zijn, een "gele smiley" dat het in ontwikkeling is of vertraagd is door corona, en een "rode smiley" dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven. Ook voor de items die op schema liggen. Dat hebben we gedaan om u, als raad, goed en volledig te informeren.

Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. Ook daar hebben wij ervoor gekozen om alle mutaties boven € 5.000,- te rapporteren, behalve de kapitaallasten die bij de investeringen in deze tussenrapportage worden benoemd. Bij het opstellen van de financiële informatie hebben wij gebruik gemaakt van een tweetal tabellen per programma.

  • De tabel “wat mag het kosten” geeft een recapitulatie van alle mutaties in het programma. Dat doen we op productniveau.
  • De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de mutaties op productniveau. De kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de begroting leidt dit ook tot een mutatie in de reserve. Dergelijke mutaties zijn budgetneutraal, hebben geen invloed op het resultaat, maar uit oogpunt van transparantie hebben we deze wel opgenomen. In de tabel “toelichting op de budgetmutaties” kunt u zien dat de mutaties in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen.

De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de prognose nog kan afwijken. Wij hebben bij de financiële samenvatting een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken.

De besluitvormende behandeling van de Tussenrapportage zal plaatsvinden op 30 september 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders