Inleiding

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2022 aan. Met deze rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2022. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2022 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2022.

Wij leveren deze rapportage aan voor de raadsvergadering van 29 september 2022. Dat stelt uw raad in staat om, waar nodig, voorstellen te doen om bij te sturen. Daarnaast heeft u inzicht in de voortgang van het lopende jaar op het moment dat de begroting 2023 wordt behandeld.

Ten aanzien van het saldo van de mutaties van deze Tussenrapportage verwachten we voor 2022 een positief resultaat van € 95.116. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de bijstelling van BUIG, de tariefsverhoging voor jeugdzorg en de groei in cliëntaantallen voor WMO voorzieningen.

Deze rapportage is een onderdeel van onze planning en control cyclus. Gericht op het versterken van de rol van uw raad. Wij hopen dat we met deze rapportage op de goede weg zijn en wensen u veel succes met de voorbereidingen voor de behandeling in uw raad.

Leeswijzer

De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2022 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2022 uitkomen?

Na de inleiding geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2022.

Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat eventueel de ontwikkelingen zijn en hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met informatie. Deze tabel bevat het betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of het op schema ligt.

"afgerond"

of

"volgens planning"

"in ontwikkeling"

"niet gehaald"

Daarbij betekent een "groene smiley" dat het is afgerond of volgens planning loopt. Een "gele smiley" betekent dat de activiteiten zijn gestart, maar vertraagd zijn door bijvoorbeeld het stellen van andere priorteiten of uitstel van wet en regelgeving. Een "rode smiley" betekent dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven. Ook voor de items die op schema liggen. Dat hebben we gedaan om u, als raad, goed en volledig te informeren.

Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. Daar hebben wij ervoor gekozen om alle mutaties boven € 5.000,- te rapporteren, behalve de kapitaallasten die bij de investeringen in deze Tussenrapportage worden benoemd. In de financiële verordening heeft het college namelijk met de raad afgesproken dat wanneer een investeringskrediet dreigt te worden overschreden, het college dit bij de behandeling van de Tussenrapportage aan de raad vermeld. In deze Tussenrapportage zijn de lopende investeringen beoordeeld. Door bepaalde ontwikkelingen schuiven investeringen (kredieten) qua planning op in de tijd. Dit heeft ook gevolgen voor de begrote kapitaallasten. De afschrijving en daarmee samenhangende kosten starten pas in de meeste gevallen wanneer de investering is afgerond. Dit zorgt voor een tussentijdse besparing op de post kapitaallasten. Daar waar sprake is van een kostendekkende exploitatie / gesloten systeem, zoals bij riolering en afval, valt geen voordeel te behalen op de kapitaallasten. De besparing is als totaalbedrag meegenomen bij programma 5. Indien later de besparing op de kapitaallasten administratief wordt verwerkt in de begrote cijfers naar aanleiding van deze Tussenrapportage, zal dit leiden tot een aanpassing van de begrote kapitaallasten op het afzonderlijk programma en taakveld waaraan investeringen zijn gekoppeld.

Bij het opstellen van de financiële informatie hebben wij gebruik gemaakt van een drietal tabellen per programma.

  • De tabel “wat mag het kosten” geeft een recapitulatie van alle mutaties in het programma. Dat doen we op taakveldniveau.
  • De tabel "investeringen" geeft inzicht in de lopende investeringen. In kolom “bedrag” staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2022 of is doorgeschoven vanuit de jaarrekening 2021. In de twee kolommen daarnaast “herzien?” en “nieuw bedrag” wordt een investeringsbedrag mogelijk geactualiseerd indien daarvan melding is gemaakt in een eerder P&C stuk of op verzoek van de budgethouder. Als in de kolom “nieuwe bedrag” de tekst “B2023” wordt weergegeven, betekent dat het nieuwe bedrag wordt geactualiseerd in de begroting 2023. In de kolom genaamd “Na 2022” wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2022. Hierna volgt een kolom “besparing” en daar wordt het bedrag van de besparing op de begrote kapitaallasten gepresenteerd. Tenslotte volgt in de laatste kolom “toelichting” nog een nadere aanvulling op de status van de investering.
  • De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de mutaties op productniveau. De kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de begroting leidt dit ook tot een mutatie in de reserve. Dergelijke mutaties zijn budgetneutraal, hebben geen invloed op het resultaat, maar uit oogpunt van transparantie hebben we deze wel opgenomen. In de tabel “toelichting op de budgetmutaties” kunt u zien dat de mutaties in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen. Per mutatie is ook aangegeven of het betrekking heeft op een eerder gesignaleerde ontwikkeling of dat het een nieuwe ontwikkeling betreft. In het geval van een gesignaleerde ontwikkeling wordt er ook een referentie gemaakt naar het betreffende document inclusief eventueel paginanummer.

De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de prognose nog kan afwijken. Wij hebben bij de financiële samenvatting een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken.

De besluitvormende behandeling van de Tussenrapportage zal plaatsvinden op 29 september 2022.

Het college van Burgemeester en Wethouders